Jeugd en gezin: meedoen met al je talenten

Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Sterke gezinnen en goede scholen zijn erg belangrijke bouwstenen voor onze samenleving en verdienen onze aandacht.

Slider kinderen

Het doel van de ChristenUnie-SGP is dat kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen familiekring en we vinden het belangrijk dat ze hun door God gegeven talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn en blijven de ouders de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding. De gemeente Westland biedt zo nodig ondersteuning bij die opvoeding.

KORT & PRAKTISCH
• Bij problemen gezinnen ondersteunen om eigen verantwoordelijkheid te nemen
• Zorg met een christelijke identiteit moet toegankelijk blijven voor hulpvragers
• Bij structurele armoede in gezinnen extra mogelijkheden aan de kinderen bieden
• Preventie is nodig op middelbare scholen rond o.a. alcohol, drugs en loverboys

Versterken van de eigen kracht

Bij gezinnen met problemen vindt de ChristenUnie-SGP het belangrijk dat de ouders worden onder-steund zonder dat alle verantwoordelijkheid direct door anderen wordt overgenomen. Daarom wordt met behulp van het sociale netwerk een plan van aanpak opgesteld, waarbij de eigen kracht van het gezin wordt versterkt. Dat vraagt van de professional een coachende houding. In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk. Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat kinderen bij problemen uit hun eigen omgeving worden gehaald.

Preventie is belangrijk om ergere problemen te voorkomen. De aanpak van The Family Factory – een netwerk van ouders – spreekt ons aan, omdat deze uitgaat van de eigen kracht van gezinnen. We zijn er voorstander van dat in het Westland soortgelijke gezinsnetwerken ontstaan.

Ruimte voor eigen identiteit

De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders om psychosociale of medische zorg te krijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit een christelijke identiteit mogelijk blijft.

Armoede in gezinnen tegengaan

Met de ondersteuning van de Westlandse voedselbank zijn vele gezinnen in onze regio geholpen. Daarbij willen we de overgang van armoede van ouders op kinderen voorkomen. Daarom is er extra aandacht nodig voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen zodat ook die kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen en mee kunnen doen aan schoolreizen en sport- of muziekbeoefening.

Onderwijs en jeugdzorg

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Tegelijk is de school een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld rond passend onderwijs, jeugdzorg, de leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de stap naar de arbeidsmarkt. Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het onderwijsbeleid hoge prioriteit. Het streven moet zijn dat alle leerlingen hun school verlaten met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de komende veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren. We willen dat scholen en de gemeente er samen aan werken dat zo mogelijk voorkomen wordt dat kinderen worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere jeugdzorg of naar het speciaal onderwijs. Daarvoor is een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en op de rol van scholen daarin nodig, met een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en verantwoordelijkheid laten nemen, is de kans op goede oplossingen groter.

De Centra voor Jeugd en Gezin willen we als ChristenUnie-SGP graag continueren. Deze centra zullen zich moeten doorontwikkelen tot netwerkorganisaties. Naast het signaleren van problemen en het geven van advies, heeft het centrum ook de taak om door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.

Loverboys, drugs en alcohol

Mensen zijn door God geschapen. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Voor jongeren geldt dat des te meer. Daarom zijn we onder meer voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over loverboys, online criminaliteit en over de verslavende werking van alcohol, drugs en gaming.

Agrarisch onderwijs

Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn voorstander van afstudeerrichtingen binnen het MBO gericht op de glastuinbouw. Daarnaast is samenwerking met het agrarisch onderwijs op HBO-niveau (Delft) en WO-niveau (Wageningen) belangrijk. De ontwikkeling van de Horticampus juichen wij toe, van hieruit kunnen in het Westland ook cursussen op HBO- en WO-niveau worden aangeboden.

Jongerenwerk

Door de bezuinigingen is er in het Westland minder mogelijk wat betreft het jongerenwerk. Daarom is het belangrijk dat het beperkte budget dat er wél is wordt ingezet voor jongeren met problemen. Toch verdienen niet alleen jongeren met problemen onze aandacht. Als er vanuit onze Westlandse samenleving goede initiatieven zijn die een positieve bijdrage leveren aan het jongerenwerk, willen we die van harte steunen, eventueel zelfs met bescheiden stimuleringssubsidies.