ChristenUnie-SGP Westland

Afschaffing collectiviteitskorting basiszorgverzekering?

De fractie CU-SGP Westland heeft vragen gesteld aan het college over de mededeling van de minister dat landelijk de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering zal worden afgeschaft. Welke gevolgen heeft dit voor de gemeentepolis van gemeente Westland. Hieronder onze vragen en de antwoorden van het college.

Vraag 1
Klopt het dat door gemeente Westland op termijn geen collectiviteitspolis meer kan worden afgesloten, waardoor het voordeel voor sociale minima verdwijnt?
Antwoord 1
Nee, de landelijke maatregel om de collectiviteitskorting basiszorgverzekering af te schaffen heeft invloed op de premie voor de basisverzekering. De maatregel heeft maar beperkt invloed op de
aanvullende verzekering waaronder de gemeentepolis valt.
Het blijft onverminderd mogelijk om een gemeentepolis aan te bieden. En ook blijft het mogelijk om hierbij inhoudelijke afspraken te maken met zorgverzekeraar en een premiebijdrage te verstrekken voor de aanvullende verzekering binnen de gemeentepolis. Ook mogen zorgverzekeraars nog steeds een korting op de aanvullende verzekering geven.
De minister wil met de maatregel de solidariteit tussen gezonde en ongezonde verzekerden vergroten en het vergelijken van het polisaanbod overzichtelijker en makkelijker maken.
Er zijn situaties ontstaan waarbij zorgverzekeraars eerst de prijs voor alle verzekerden verhogen om vervolgens een korting te geven aan bepaalde groepen. Zo kunnen bijvoorbeeld gezonde jonge mensen een flinke korting krijgen en mensen met een chronische aandoening niet.
Gemeente Westland biedt de gemeentepolis van zorgverzekeraar DSW aan. DSW gaat van oudsher al uit van de solidariteitsgedachte en hanteert voor iedereen dezelfde premie voor de basisverzekering en voor de aanvullende verzekeringen . DSW past geen collectiviteitskorting toe.

Vraag 2
Is al bekend hoeveel de premie voor sociale minima stijgt in 2021 en zo ja, om welk bedrag gaat het dan?
Antwoord 2
Ja, de premie voor de gemeentepolis 2021 is door DSW bekend gemaakt en deze stijgt niet ten opzichte van 2020. De premie voor de basisverzekering voor alle verzekerden DSW stijgt van € 118 naar € 124,50.
De deelnemer aan de gemeentepolis Westland ontvangt een bijdrage van de gemeente in de premie van uw aanvullende verzekering (AV-standaard of een gedeelte van AV-top). Deze vergoeding biedt een financieel voordeel van € 31, 75 per maand. Dit voordeel bestaat uit een bijdrage in de premie van de aanvullende verzekering van € 22,25 per maand en uit een bijdrage voor een uitgebreidere dekking van € 9,50 per maand.
Ook verstrekken we via de TPAZ regeling (Tegemoetkoming Premie Aanvullende Verzekering) een bijdrage van 22,25 per maand aan minima die niet deelnemen aan de gemeentepolis.

Vraag 3
Kan het college (bij hoge stijging) iets extra’s doen in het kader van de eigen bijdrage? De bijdrage van de gemeente voor het eigen risico bedraagt nu € 100, -. In het algemeen wordt de eigen bijdrage door de meeste inwoners met een minimum inkomen volledig opgebruikt.
Antwoord 3
Nee, we zien geen aanleiding voor extra compensatie.
We verstrekken in het kader van minimabeleid € 100 als tegemoetkoming in de verplichte eigen bijdrage. Deze bijdrage ontvangen alle deelnemers aan de gemeentepolis en regeling TPAZ. Dit is ongeacht of het eigen risico ook wordt gebruikt.

Vraag 4
Is het college het met ons eens dat het risico bestaat da t inwoners met een laag inkomen zich gaan verzekeren tegen een maximaal eigen risico omdat de premie dan lager is, zorg gaan mijden of een te goedkope verzekering afsluiten? En dat de rekening dan alsnog bij de gemeente terecht komt en de zorgkosten verder stijgen?
Antwoord 4
Ja dat risico bestaat omdat het afsluiten van een zorgverzekering een persoonlijke keuze is.
De gemeentepolis is nog steeds een waardevol instrument om op efficiënte wijze aan meerdere doelstellingen te werken. Het verminderen van ongewenste zorgmijding is daar één van. Het stoppen van de korting op de basisverzekering in 2023 verandert daar weinig aan.
We blijven inwoners wijzen op de voordelen van de gemeentepolis.
Hiervoor is er jaarlijks, vanwege het jaarlijkse overstapmoment, een campagne in de laatste zes weken van het kalenderjaar.
Dit jaar hebben we op www.gezondverzekerd.nl hiervoor een keuzehulp ingericht. Deze keuzehulp adviseert op basis van vragen over de zorgbehoefte over de beste bij hun persoonlijke situatie passende gemeentepolis. Ook wordt duidelijk aangegeven wanneer de gemeentepolis minder goed past. Hiermee voorkomen we dat ze zich onderverzekeren en ook dat er onnodig voor een te dure uitgebreide dekking wordt gekozen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze keuzehulp ervoor gaat zorgen dat nog meer minima gaan kiezen voor de best passende zorgverzekering.

Vraag 5
Welke stappen onderneemt het college om de voordelen van de ‘gemeentepolis’ te behouden?
Antwoord 5
We behouden de voordelen van de gemeentepolis, zie hiervoor de voorgaande antwoorden.