ChristenUnie-SGP Westland

Algemene beschouwingen Begroting 2020-2023

Meneer de Voorzitter, leden van de raad van de Gemeente Westland, college van B & W,

Voorwoord
Het college begint het voorwoord met de zin: Deze begroting is, zoals u mag verwachten, meerjarig sluitend. Echter: verder stijgende kosten voor jeugdzorg, een stevige opgave voor de energietransitie en investeringen in ICT zijn noodzakelijk en de inkomsten uit leges en heffingen vallen lager uit. Dit alles leidt zonder ingrijpen tot een tekort van € 14 miljoen euro in 2023.

Ad van Harmelen tijdens Algemene Beschouwingen

Samenvattend schrijft het college dat de meerjarige ambitie die vorig jaar met het Westland Programma zijn ingezet, ondanks het dreigende tekort in 2023, nog steeds overeind staat. Onze fractie begrijpt dat het sluitend krijgen van de begroting een enorme uitdaging is: Alles moet binnen een bepaald budget gerealiseerd worden en dat daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

De ChristenUnie-SGP fractie kan zich in hoofdlijnen vinden in de programmabegroting 2020-2023. Deze eerste termijn kunt u zien als onze reactie op uw beleid en hoe de ChristenUnie-SGP fractie aanvullingen op de diverse programma’s heeft.

Een aantal details dat wij nog graag aangevuld zien in het Veiligheids Programma zijn o.a.: – Feestweken kleinschaliger en meer dorps. – Wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt. – Handhaving door de gemeente van een streng drugsbeleid.

1 – Veiligheid
Wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de samenleving centraal. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en hard als het moet. Als mensen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot ontwikkeling. Daarom kunnen wij geweld, overlast, vandalisme, inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren. De Prestatie-indicatoren laten een dalende lijn zien. Daar worden wij, uiteraard, blij van maar: Laten wij niet te vroeg juichen en blijven streven naar continuering van deze dalende cijfers. Ook vinden wij het van essentieel belang dat het politiebureau in het Westland blijft.

2 – Verkeer, vervoer en waterstaat
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. Dit geeft ergernis en zorgt voor economische schade.

Onze fractie is voorstander van blijvend overleg met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) over het realiseren van een lightrail verbinding van het Westland met de steden Rotterdam en Den Haag. Door klimaatverandering krijgen we ook in het Westland steeds meer te maken met wateroverlast. We willen ook burgers betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen en blijvend stimuleren dat tuinen minder betegeld worden. De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en erg milieuvriendelijk. Wij zien ontbrekende schakels in het fietspadennet graag ingevuld.

3 – Economie
Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. De Christenunie-SGP fractie ziet graag minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom zien wij het steunen van ondernemerschap door de Gemeente graag maximaal.

Werk is voor mensen van groot belang, zowel vanwege het inkomen als vanwege het sociale netwerk en de structuur die het brengt. Dat geldt ook voor mensen die tegen beperkingen aanlopen op de arbeidsmarkt. Niet iedereen komt eenvoudig aan werk. Daar waar dat niet lukt is extra inzet van de gemeente gewenst. De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden.

Arbeidsmigranten zijn een onmisbare schakel om de tuinbouw draaiende te houden. De ChristenUnie-SGP fractie vindt dat zij recht hebben op een goede huisvesting en ziet graag dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd. Wij vinden dat de samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment. In een economie waarin de mensen met een baan, steeds langer moeten doorwerken, is de balans tussen arbeid en rust zeer belangrijk. Vanuit onze christelijke overtuiging is de zondag daarvoor gegeven en de aangewezen dag. Het biedt, naast de mogelijkheid van kerkgang, de mensen tijd voor gezin en sociale relaties. Graag aandacht hiervoor, met name bij het afgeven van de evenementenvergunningen op zondagen.

4 – Onderwijs
De ChristenUnie-SGP fractie vindt dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Tegelijk spelen ook scholen een belangrijke rol. Als er problemen zijn komt het aan op samenwerking tussen het gezin (dat staat centraal), de school en zorgpartners. De kans op goede oplossingen is dan groter. Wij pleiten dan ook voor nauwe contacten tussen het Sociaal Kern Team (SKT) en de scholen, zodat tijdig ingespeeld kan worden op complexe problemen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling Wij geloven dat de mensen door God zijn geschapen. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Voor jongeren geldt dat des te meer. Daarom zijn we voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over de verslavende werking van alcohol, gaming, tabak en drugs. Ook moet de gemeente stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digi-veiligheid, zodat jongeren internet en social media goed leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit. Ook vragen wij aandacht voor preventieve voorlichting voor jeugd die “verslaafd” is aan schulden. Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn dan ook blij met het World Horti Center en de vestiging van het MBO Westland. Wij vinden belangrijk dat deze unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt. Wij zien graag dat de gemeente de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunt.

5 – Sport, cultuur en recreatie
Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom ziet de ChristenUnie-SGP fractie graag dat de gemeente sport op school stimuleert. Ook sportclubs verdienen om deze reden bescheiden steun, bijvoorbeeld doordat de gemeente bijdraagt aan goede accommodaties Het strand is een belangrijke plek voor Westlanders om lekker uit te waaien en rust te vinden. Daar kunnen we van Gods schepping genieten. Hetzelfde geldt voor het weinige groen dat het Westland kent. Daarom zijn we voorstander van goede faciliteiten (zoals parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen) waar recreatie mogelijk is. Wij vinden samenwerking met de gemeente Midden-Delfland bij recreatieve voorzieningen van wezenlijk belang. De ChristenUnie-SGP fractie blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen. De aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede)gefinancierd worden door private partijen.

6 – Sociaal domein
In onze Westlandse samenleving moet iedereen kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Wij denken dat sterke gezinnen belangrijke bouwstenen zijn voor onze maatschappij. Niet alle zorg kan door de overheid gerealiseerd worden; waar het kan moeten we daarom voor elkaar zorgen. De gemeente springt bij waar het nodig is. Bij de zorg voor gezinnen in armoede zijn het werk van “Het Kindpakket” en de “WestlandPas” stappen in de goede richting. De gemeente moet echter beter communiceren over deze mogelijkheden. Hierbij mag een eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning nooit leiden tot zorgmijding. Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk. Zo willen we eraan bijdragen dat armoede van ouders op kinderen voorkomen wordt. Daarbij heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk en kerken. We vinden het belangrijk dat er structureel overleg is tussen de gemeente en de Westlandse kerken (met name met de diaconieën) om hen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen. Sport en bewegen voor ouderen moet een speerpunt zijn in het gemeentelijke sportbeleid. Ook wil de ChristenUnie-SGP dat ouderen vanaf 75 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam of welzijnsorganisaties, om zo verborgen
problemen – zoals eenzaamheid – op te sporen. Daarbij moet zingeving in de gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp zijn. Zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van de deskundigheid van kerken en andere religieuze organisaties. Programma’s zoals “Een tegen Eenzaamheid” juichen wij toe. De website van de gemeente moet ‘ouderenproof’ zijn. Digitale vaardigheden zijn ook voor ouderen inmiddels onmisbaar, daarom is het belangrijk dat samen met Senior Web Westland cursussen worden aangeboden om ouderen waar nodig meer ‘digitaalvaardig’ te maken.

7 – Volksgezondheid en milieu
Wij geloven dat we de aarde van God gekregen hebben en daar moeten wij zuinig op zijn. Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, door energiebesparing, zonnepanelen en het beter scheiden van huisvuil. Wij willen dat de gemeente duurzame stappen sterker gaat ondersteunen met voorlichting en subsidies. De Christenunie-SGP fractie vraagt aandacht om snel met een communicatieplan te komen voor het beter scheiden van afval. Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid. Wij denken hierbij aan het toepassen van groenblauwe daken en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van echt betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. De ChristenUnie-SGP fractie wil dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan Tiny Houses. Deze zijn flexibel, betaalbaar en goed voor het milieu. De gemeente heeft een eerste aanzet hiertoe gegeven, maar dat gaat ons niet ver genoeg. Ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd worden. Voor ouderen en anderen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften. Ook voor de groep jongvolwassenen met handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet blijven met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven. Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van volgende generaties. Duurzaam bouwen wil de ChristenUnie-SGP daarom stimuleren. Wij vragen aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en voor de sociale veiligheid van winkelstraten (denk aan wonen boven winkels). De gemeente dient faciliterend te zijn dat in de kleine kernen verschillende functies (zoals detailhandel, bibliotheek en bankautomaat) gecombineerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk functies in zo’n kern aanwezig blijven en leegstand voorkomen wordt. Snelle realisatie van de centrumplannen is nodig, omdat ook die plannen bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Westlandse kernen. Aantrekkelijke winkelkernen bevorderen het leefgenot.

9 – Bestuur en ondersteuning
Als christen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en ambtelijke cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. De samenleving staat bij ons centraal. Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie en wijkbeheer.

10 – Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen
Recent werd in de ProRap zichtbaar dat het sociaal domein met € 6,2 mln. overschreden wordt. Wij begrijpen dat het een zware opgave is deze tekorten weg te werken. Misschien is het nuttig om alle afschrijvingstermijnen nader te bekijken. In tijden dat er tekorten op de begroting zijn kunnen wellicht afschrijvingstermijnen verlengd worden. Als goede rentmeesters zorgen we voor een sluitend huishoudboekje!

Tenslotte Mijnheer de voorzitter, ik kom toe aan de afronding. Onze ChristenUnie-SGPfractie wil alle medewerkers bedanken die zich hebben ingezet voor de gemeente, voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers.

Dank ook aan de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente, die op de één of andere manier betrokken zijn bij de hulp aan hun hulpbehoevende familielid of medeburger.

Om alle ideeën uit uw werkprogramma goed af te ronden, zal nog veel werk verzet moeten worden. Wij wensen het college en haar ambtenaren veel wijsheid, inzicht en Gods onmisbare zegen toe. Zodat het onze gemeente en haar burgers goed mag gaan.

Dank u.