ChristenUnie-SGP Westland

Algemene Beschouwingen Begrotingsraad

Hieronder vinden u en jij de Algemene Beschouwingen van de fractie ChristenUnie-SGP Westland bij de begroting 2021-2024

Voorwoord
INVESTEREN, ONDERSTEUNEN EN BEHOUDEN
Het college geeft in de begroting 2021 deze 3 hoofdlijnen aan.

 1. Investeren: Westland kiest ervoor om – juist nu – te investeren in plaats van te bezuinigen. Het college zet in op flink te investeren de komende jaren (maar liefst 15 miljoen euro) en zet in op baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schonere en een prettigere leefomgeving nu en straks.
 2. Ondersteunen: Het college ondersteunt Westlandse ondernemingen, stichtingen, instellingen en verenigingen met gerichte steunmaatregelen (als gevolg van de coronacrisis). Het college gebruikt 6 miljoen euro voor het creëren van een steunfonds.
 3. Behouden: Daarnaast maakt het college zich sterk voor het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Het kiest ervoor om al het bestaande beleid intact te laten. De woonlasten in 2021 laten een gemiddelde stijging zien ten opzichte van 2020 als gevolg van stijgende kosten op het
  gebied van afval. Om deze kosten ook op de langere termijn te kunnen dekken, gaat de afvalstoffenheffing in 2021 omhoog. Zo zet Westland samen de schouders eronder en investeren wij in goed wonen én werken in Westland voor iedereen. Samen sterker uit de crisis!
  Het college blijft dus investeren in de leefbaarheid en het welbevinden van onze inwoners. Daarvoor is het noodzakelijk dat voorzieningen in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar zijn én blijven.
  Kortom, niet bij de pakken neerzitten, maar anticyclisch investeren om economisch en sociaalmaatschappelijk sterk uit de crisis te komen en perspectief voor de toekomst te bieden. Samen de schouders eronder!
  De ChristenUnie-SGP fractie is het eens met deze stellingname en kan zich in hoofdlijnen vinden in de programmabegroting 2021-2024.
  Onze fractie begrijpt dat het sluitend krijgen van de begroting een enorme uitdaging is: Alles moet binnen een bepaald budget gerealiseerd worden en dat daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden.
  Deze beschouwing kunt u zien als onze reactie in eerste termijn op uw beleid en hoe de ChristenUnie-SGP fractie aanvullingen op de diverse programma’s heeft.

  1 – Veiligheid
  Wat betreft de veiligheid staat voor ons als ChristenUnie-SGP de samenleving centraal. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het optreden van de overheid is daarbij zacht waar het kan en
  hard als het moet.
  Als mensen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot ontwikkeling. Daarom kunnen wij geweld, overlast, vandalisme, inbraak en verstoringen van de openbare orde niet accepteren.
  De Prestatie-indicatoren laten veelal een dalende lijn zien. Ook laten de indicatoren in het Westland t.o.v. de landelijke cijfers een gunstig beeld zien. Daar worden wij, uiteraard, blij van maar:
  Laten wij niet te vroeg juichen en blijven streven naar continuering van deze dalende cijfers.
  Een aantal details dat wij nog graag aangevuld zien in het Veiligheids- Programma zijn o.a.:
 • Feestweken kleinschaliger en meer dorps.
 • Wijkagent als zichtbaar en betrokken aanspreekpunt. Wij vinden het spijtig te moeten constateren dat wijkagenten worden ingezet als “Corona BOA’s”. In hoeverre worden wijkagenten in Westland ingezet als corona BOA? Hoe wordt de veiligheid in de wijken gewaarborgd?
 • Handhaving door de gemeente van een streng (anti)drugsbeleid.
 • Wij staan positief tegenover het omzetten van het huidige vaste cameratoezicht in een flexibele(re) variant.

  2 – Verkeer, vervoer en waterstaat
  Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. Dit geeft ergernis en zorgt voor economische schade.
  Onze fractie is voorstander van blijvend overleg met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) over het realiseren van een lightrail verbinding van het Westland met de steden Rotterdam en Den Haag. Het ontwikkelen van het gebied rond het WHC biedt hiervoor een uitgelezen kans. Wij vinden het een goede zaak dat geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar ontwikkelingen van het Floragebied. Wanneer kunnen we de eerste resultaten hiervan verwachten?
  De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en erg milieuvriendelijk.
  Wij vragen o.a. aandacht voor het realiseren van een metropolitaan fietspad Den Haag-Naaldwijk.
  Onze fractie is dan ook positief over de voorgenomen verkenning van mogelijkheden voor hoogwaardig openbaar (lightrail) ‘over West’ (via Den Haag Zuidwest – Naaldwijk en Maassluis) tussen Den Haag CS en Rotterdam CS en het uitvoeren van verkeersonderzoeken voor
  gebiedsontwikkelingen, waaronder voor de Westlandse Zoom en Greenport Horti Campus met effect voor de verkeersinfrastructuur en het fiets – en openbaar vervoernetwerk.
  Het bevorderen van integreren van watergangen als onderdeel van recreatieve routes, zoals de Poelzone, vinden wij een positieve ontwikkeling.
  Door klimaatverandering krijgen we ook in het Westland steeds meer te maken met wateroverlast. We willen ook burgers betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen en blijvend
  stimuleren dat tuinen minder betegeld worden.

  3 – Economie
  Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. De Christenunie-SGP fractie ziet graag minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom zien wij het steunen van ondernemerschap door de Gemeente graag maximaal.
  Werk is voor mensen van groot belang, zowel vanwege het inkomen als vanwege het sociale netwerk en de structuur die het brengt. Dat geldt ook voor mensen die tegen beperkingen aanlopen op de arbeidsmarkt. Niet iedereen komt eenvoudig aan werk. Daar waar dat niet lukt is extra inzet van de gemeente gewenst.
  De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden.
  Arbeidsmigranten zijn een onmisbare schakel om de tuinbouw draaiende te houden. De ChristenUnie-SGP fractie vindt dat zij recht hebben op een goede huisvesting en ziet graag dat dit op korte termijn
  wordt gerealiseerd. Zijn er inmiddels al concrete plannen te melden?
  Wij vinden dat de samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment.
  In een economie waarin de mensen met een baan, steeds langer moeten doorwerken, is de balans tussen arbeid en rust zeer belangrijk. Vanuit onze christelijke overtuiging is de zondag daarvoor gegeven en de aangewezen dag. Het biedt, naast de mogelijkheid van kerkgang, de mensen tijd voor gezin en sociale relaties. Graag aandacht hiervoor, met name bij het afgeven van de evenementenvergunningen (op zondagen) zodat de zondagen rustdagen kunnen blijven.
  De Christenunie-SGP fractie staat met name positief tegenover:
 • Doorontwikkelen van de campus en gebied rondom World Horti Campus;
 • Ontwikkelen van leerlijnen, opzetten van een leerstoel en samenwerking met Wageningen University & Research (W UR);
 • Financiële middelen beschikbaar stellen voor impulsen in Westlandse economie, maar ook een gelijk deel laten bijdragen door het bedrijfsleven;
 • Stimuleren herstructurering en actief handhaven op strijdig gebruik van agrarische glastuinbouwgronden.
 • Onderzoek Flora Holland gebied
  Wij zien een groot verschil op blz. 42 in de kolom “Raming 2020” en de kolom “Raming 2021” bij de posten Fysieke bedrijfsinfrastructuur en Economische ontwikkeling. Graag een uitleg hierover.

  4 – Onderwijs
  De ChristenUnie-SGP fractie vindt dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Tegelijk spelen ook scholen een belangrijke rol. Als er problemen zijn komt het aan op samenwerking tussen het gezin (dat staat centraal), de school en zorgpartners. De kans op goede oplossingen is dan groter. Wij pleiten dan ook voor nauwe contacten tussen het Sociaal Kern Team (SKT) en de scholen, zodat tijdig ingespeeld kan worden op complexe problemen zoals eenzaamheid, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  Wij geloven dat de mensen door God zijn geschapen. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Voor jongeren geldt dat des te meer. Daarom
  zijn we voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over de verslavende werking van alcohol, gaming, tabak en drugs. Ook moet de gemeente stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digi-veiligheid, zodat jongeren internet en social media goed leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit.
  Ook vragen wij aandacht voor preventieve voorlichting voor jeugd dat “verslaafd” is aan schulden.
  Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt.
  Het aantal laaggeletterden in het Westland is relatief hoog. Daarom staat onze fractie positief t.a.v. het faciliteren van de Taalhuisaanpak voor volwasseneneducatie en de bestrijding van laaggeletterdheid samen met de partners in Taalnetwerk Westland.
  Op blz. 46 zien we een groot verschil in “Raming 2020” en “Raming 2021” bij de post Onderwijsbeleid en Leerlingzaken. Graag een uitleg hierover.

  5 – Sport, cultuur en recreatie
  Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Daarom ziet de ChristenUnieSGP fractie graag dat de gemeente sport op school blijft stimuleert. Sportclubs verdienen om deze reden bescheiden steun. De gemeente dient zorg te dragen voor goede accommodaties. T.a.v. uitbreiding zijn wij kritisch, temeer omdat de trend is dat steeds meer inwoners individueel sporten en zich in mindere mate aansluiten bij een vereniging.
  Het strand is een belangrijke plek voor Westlanders om lekker uit te waaien en rust te vinden. Daar kunnen we van Gods schepping genieten. Hetzelfde geldt voor het recreatieve groen dat het Westland kent. Daarom zijn we voorstander van goede faciliteiten (zoals parkeergelegenheid en bescheiden horecavoorzieningen) waar recreatie mogelijk is. Wij vinden samenwerking met de gemeente MiddenDelfland bij recreatieve voorzieningen van wezenlijk belang.
  De ChristenUnie-SGP fractie blijft aandacht vragen voor uitbreiding van het aantal boothellingen. De aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede)gefinancierd worden door private partijen.
  Positief staat de Christenunie-SGP fractie tegenover het optimaliseren van de belevingswaarde van de kust en het versterken van bestaande groenstructuren zoals een verbinding tussen Poelzone en Prinsenbos. Ook kwalitatieve inzet van groen in de leefomgeving bij de uitwerking van centrumplannen zien wij als een positief voornemen.

  6 – Sociaal domein
  In onze Westlandse samenleving moet iedereen kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Wij denken dat sterke gezinnen belangrijke bouwstenen zijn voor onze maatschappij. Niet alle zorg kan door de overheid gerealiseerd worden; waar het kan moeten we daarom voor elkaar zorgen. De gemeente springt bij waar het nodig is.
  Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk. Zo willen we eraan bijdragen dat armoede van ouders op kinderen voorkomen wordt. Daarbij heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk en kerken. We vinden het belangrijk dat er structureel overleg is tussen de gemeente en de Westlandse kerken (met name met de diaconieën) om hen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen.
  Wij zien het belang van integrale aanpak schuldhulpverlening. Goed dat uitvoering gegeven wordt aan de mede door ons ingediende motie om een convenant af te sluiten met verschillende partners om in een zo vroeg mogelijk stadium schulden aan te pakken. Wat is de stand van zaken t.a.v. dit convenant?
  Ook het meer inzetten van het SKT in het voortraject is hierbij een belangrijke stap. De eerste uitkomsten van de pilot bij huisartsen zijn positief. Goed dat dit uitgebreid wordt.
  Sport en bewegen voor ouderen moet een speerpunt zijn in het gemeentelijke sportbeleid.
  Ook wil de ChristenUnie-SGP dat ouderen vanaf 75 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam of welzijnsorganisaties, om zo verborgen problemen – zoals eenzaamheid – op te sporen.
  Daarbij moet zingeving in de gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp zijn. Zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van de deskundigheid van kerken en
  andere religieuze organisaties.
  Om het dekkingstekort van € 7 miljoen in het sociaal domein op te lossen zet het college in op een meersporenaanpak, t,w,:
 • Het uitgavenplafond, conform stand meerjarenbegroting 2020, in het sociaal domein afgrendelen op € 72 miljoen (structureel komt hierdoor € 1,5 miljoen beschikbaar);
 • De voortdurende kostenstijgingen beteugelen;
  en last but not least:
 • Een lobby naar het Rijk voor structurele compensatie.

T.a.v. het beteugelen van de kosten van het sociaal domein wordt voorgesteld dit op te pakken vanuit een nieuw op te tuigen “programmastructuur”. Ter ondersteuning van deze ’tijdelijke’
programmastructuur zullen enkele externe ondersteuners worden ingezet bij het uitwerken, aanbrengen en implementeren van de benodigde veranderingen.
De fractie Christenunie-SGP dringt erop aan externe inhuur zoveel als mogelijk te beperken maar begrijpt dat dit in deze tijd niet gemakkelijk is.

7 – Volksgezondheid en milieu
Wij geloven dat we de aarde van God gekregen hebben en daar moeten wij zuinig op zijn.
Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, door energiebesparing, zonnepanelen en het beter scheiden van huisvuil. Wij willen dat de gemeente duurzame stappen sterker gaat ondersteunen
met voorlichting en subsidies. De Christenunie-SGP fractie vraagt aandacht om snel met een communicatieplan te komen voor het beter scheiden van afval.
Afvalscheiding bij de bron is belangrijk omdat het Rijk de belasting voor verbranding van restafval enorm verhoogd heeft. Mensen ervan bewust maken dat zij zelf de oorzaak zijn van de toename van afval.
Vergroten van de bewustwording over hoe en waarom afval gescheiden moet worden.
Kan de wethouder aangeven wanneer gestart wordt met het nieuwe afvalbeleid, met name het ophalen van PBD?
Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid. Wij denken hierbij aan het toepassen van groenblauwe daken en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Hoe wordt hier in Westland uitvoering aan gegeven?
Meer Westlanders met preventieprogramma’s informeren over hoe zij gezond kunnen leven zien wij als essentieel voor een gezonde samenleving.

8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van echt betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat jongeren het Westland verlaten. De ChristenUnie-SGP fractie wil dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan Tiny Houses. Deze zijn flexibel, betaalbaar en goed voor het milieu. De gemeente heeft een eerste aanzet hiertoe gegeven, maar dat gaat ons niet ver genoeg. Ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. Voor hen moeten levensloopbestendige
en betaalbare woningen gebouwd worden. Voor ouderen en anderen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften.
Ook voor de groep jongvolwassenen met handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet blijven met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven.
Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van volgende generaties. Duurzaam bouwen wil de ChristenUnie-SGP daarom stimuleren.
Wij vragen aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en voor de sociale veiligheid van winkelstraten (denk aan wonen boven winkels). De gemeente dient faciliterend te zijn dat in de kleine kernen verschillende functies (zoals detailhandel, bibliotheek en bankautomaat) gecombineerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk functies in zo’n kern aanwezig blijven en leegstand voorkomen wordt.
Snelle realisatie van de centrumplannen is nodig, omdat ook die plannen bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Westlandse kernen. Aantrekkelijke winkelkernen bevorderen het leefgenot.
Wij vinden dat je woningen betaalbaar moet houden voor doelgroepen. Wij zien graag dat de mogelijkheden onderzocht worden om hoge winsten bij doorverkoop aan banden te leggen.
Er zijn allerlei praktische overwegingen om als Westland huisvesting voor arbeidsmigranten te faciliteren:

 • We hebben ze hard nodig in onze glastuinbouw, omdat niemand anders dat werk wil doen.
  Het is dan niet fair om de huisvesting door te schuiven naar buurgemeenten.
 • De huisvesting zelf brengt ook geld in het laatje, ook omdat ze hun boodschappen bij ons doen.
 • Er zijn intussen meerdere “Polenhotels”, waarvan de meesten niet of nauwelijks overlast veroorzaken. Er zijn uitgaansgelegenheden en familiefeestjes die meer en structureler overlast geven.

Voor de Christenunie-SGP fractie zijn er ook principiële overwegingen.
De Bijbel is in zowel oude als nieuwe testament zeer eenduidig over de zorg voor vreemdelingen: Zorg goed voor ze en stel ze niet achter.
Jezus zelf geeft aan dat onze naaste niet alleen in onze vriendenkring te vinden is.

9 – Bestuur en ondersteuning
Als christen staan wij voor kernwaarden als rechtvaardigheid, integriteit en transparantie. Een politieke en ambtelijke cultuur op basis van deze waarden vinden wij belangrijk. De gemeente is er voor de Westlanders en niet andersom. De samenleving staat bij ons centraal.
Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie en wijkbeheer.
Het inzetten van communicatiekanalen om duidelijk te maken waarom we iets doen, wat we doen en wat de consequenties daarvan zijn voor de Westlanders en het inzetten van publiekscampagnes waar gedragsbeïnvloeding noodzakelijk is, juichen we toe.
Het streefcijfer van inhuur externen is voor 2021 15%. We zien graag dat dit lager wordt, maar begrijpen dat dit afhankelijk is van de markt en de kennis die nodig is.

10 – Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen
Recent werd in de ProRap zichtbaar dat het sociaal domein met € 8,3 mln. overschreden wordt.
Wij begrijpen dat het een zware opgave is deze tekorten weg te werken.
College stelt dat de tarieven lijkbezorgingsrechten in Westland houden gelijke tred met tarieven van gemeenten vergelijkbaar in grootte. Dit houdt in dat de tarieven hiervoor in 2021 met 35% zullen stijgen.
Dit vindt de Christenunie-SGP fractie niet juist. Wij zien graag dat deze verhoging over meerdere jaren gefaseerd wordt doorgevoerd.
U geeft aan te sturen op een weerstandsratio van minimaal 1,0 (de verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit). Graag blijvende aandacht hiervoor.
Als goede rentmeesters zorgen we voor een sluitend huishoudboekje!

Tenslotte
Ik kom toe aan de afronding. Onze ChristenUnie-SGP-fractie wil alle medewerkers bedanken die zich hebben ingezet voor de gemeente, voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers.
Dank ook aan de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente, die op de één of andere manier betrokken zijn bij de hulp aan hun hulpbehoevende familielid of medeburger.
Om alle ideeën uit uw werkprogramma goed af te ronden, zal nog veel werk verzet moeten worden.
Wij wensen het college en haar ambtenaren veel wijsheid, inzicht en Gods onmisbare zegen toe. Zodat het onze gemeente en haar burgers goed mag gaan.

Ad van Harmelen, fractievoorzitter