ChristenUnie-SGP Westland

Algemene Beschouwingen Begrotingsraad

CU SGP Snijders Heer 1mb

Dinsdag 8 november 2016 vergaderde de gemeenteraad van Westland over de begroting 2017 – 2020. Wellicht was u als gast aanwezig op de publieke tribune en heeft u de algemene beschouwingen van de fractie ChristenUnie-SGP Westland “live” gevolgd.

De volledige tekst van de algemene beschouwingen met de standpunten zoals door onze fractie verwoord hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Voorzitter,

De ChristenUnie-SGP fractie kan zich in hoofdlijnen vinden in de programmabegroting 2017. Op een aantal punten willen we kanttekeningen plaatsen. Deze bijdrage aan het debat kunt u zien als onze opvatting over uw beleid en onze politieke beoordeling van uw voornemens voor 2017.

Hoofdstuk 1, Voorwoord

U geeft aan op koers te liggen met de uitvoering van het Collegewerkprogramma (CWP). Dit kunnen wij beamen: De afgelopen jaren is veel werk verzet. Maar om alle ideeën uit uw werkprogramma goed af te ronden, zal nog veel werk verzet moeten worden. 2017 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode.

Voor het bestuurlijke werk wenst mijn fractie het college wijsheid, inzicht en Gods onmisbare zegen.

Hoofdstuk 2, Vier thema’s met vele accenten

We staan kort stil bij de vier thema’s uit het Collegewerkprogramma.

Sterke economie,

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, gezond midden en kleinbedrijf, duurzame arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemers.De laatste tijd zien we weer lichtpuntjes aan de horizon verschijnen. Gezien de ontwikkelingen in Rusland, China, Amerika en het gebrek aan samenwerking in Europa kunnen we echter ook zeggen dat de politieke en financiële rust niet meer terugkomt.

Ondanks dat alles is op dit moment is de economische context van de gemeente Westland beter dan de afgelopen jaren. Ook in de glastuinbouwsector is een herstel te zien. Gemeente Westland moet wel goed beseffen hoe fragiel de situatie is, want we zijn in hoge mate afhankelijk van ontwikkelingen in de wereld.

Gestart is met het opstellen van de uitvoerings­agenda op basis van de gebiedsverkenning. Herstructureren van het glastuinbouwgebied zal hard nodig zijn om deze sector weer financieel gezond te krijgen. Wel zijn we van mening dat we niet te strak vast moeten houden aan 100% behoud van onze huidige 2400 netto ha glastuinbouwgebied. Wat de ChristenUnie-SGP fractie betreft is lichte krimp van het glastuinbouwgebied bespreekbaar.

De ChristenUnie-SGP fractie waardeert de aanpak van de werkgroep Herstructurering Glastuinbouw: De werkgroep wordt geïnformeerd maar kan ook actief van gedachten wisselen over beleidsvoornemens en hoe die in een concrete casus zullen uitpakken.

De fractie roept het college op snel met raadsvoorstellen te komen, zodat nieuw beleid in concrete handhavingsdossiers tot verbetering of versnelling kan leiden.

Sociale kracht

De overheveling van de Rijkstaken rond zorg, welzijn en arbeidsparticipatie naar de gemeenten is in onze gemeente goed verlopen. Onze complimenten voor de gemeentelijke organisatie die de afgelopen jaren daarvoor veel werk heeft verzet. We hebben het zo goed gedaan dat er in 2015 ruim 8 miljoen is overgebleven, terwijl we –volgens de wethouder – nergens op gekort hebben.

Voorzitter, we begrijpen dat niet: diverse keren is het signaal afgegeven dat we mogelijk geld te kort zouden komen, en nu is er zoveel over.

Onze fractie is van mening dat het surplus van de reserve Sociaal Domein niet uitgegeven kan worden aan de fondsen Leefomgeving en Duurzaamheid. De ChristenUnie-SGP fractie ondersteunt dit niet. We vinden dit een verkeerd signaal richting onze burgers die gekort zijn op hun uitkeringen uit het Sociaal Domein.

De “zachte landing” in 2015 en 2016 was prima. Uiteraard moesten er voor 2017 knopen doorgehakt worden. Daarvoor is een werkgroep in touw geweest. Resultaat is dat in het Sociaal Beleidskader geformuleerd is welk voorzienings­niveau de komende jaren in stand blijft. De jeugd en kwetsbare groepen hebben daarbij prioriteit. In de werkgroep is veel gesproken over het voortzetten van een voorziening voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo’n voorziening als beschut werk zou echter financieel niet uit kunnen, omdat de invoering van de Participatiewet gepaard zou gaan met een bezuiniging op het beschikbare budget.

Met de kennis van nu  roept de ChristenUnie-SGP fractie raad en college op het Sociaal Beleidskader en de concrete uitwerking ervan opnieuw en kritisch te bezien. Hebben we misschien zaken over het hoofd gezien bij het vaststellen van de beleidsuitgangspunten?

Daarom dient mijn fractie – samen met D66 en  VVD – een motie in waarmee de raad besluit een hoorzitting te organiseren over de uitwerking van het Sociaal beleidskader. Aan het eind van mijn betoog zal ik het dictum voorlezen.

Zondagsrust

De samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment.

In een economie waarin de mensen met een baan, steeds langer moeten doorwerken, is de balans tussen arbeid en rust zeer belangrijk. Vanuit onze christelijke overtuiging is de zondag daarvoor gegeven en de aangewezen dag. Het biedt, naast de mogelijkheid van kerkgang, de mensen tijd voor gezin en sociale relaties. Graag aandacht hiervoor, ook bij het afgeven van de evenementenvergunningen op zondagen in de omgeving van onze kerken, zoals ook bij de update van de Algemene Plaatselijke Verordening in een bepaling is vastgelegd. Dank aan de fracties die ons daarin hebben gesteund.

Aantrekkelijk Westland

Westland moet een fijne plek zijn om te leven, te wonen, te werken en te recreëren.

Het accent “bouwen naar behoefte” heeft in 2015 vorm gekregen in de Woonvisie en de Woonstrategie. We zijn verheugd dat er daadwerkelijke prestatieafspraken gemaakt zijn met Wonen Wateringen en met Arcade, prima! We hebben wel onze zorgen over Vestia, waar nog geen afspraken mee zijn gemaakt.

Voorzitter het kan toch niet zo zijn dat we ons hard maken om 100 sociale huurwoningen per jaar erbij te bouwen en dat aan de andere kant Vestia 1000 of meer sociale huurwoningen afstoot. Dit moeten we nooit accepteren!

Medio september heeft de VNG een herziene versie uitgebracht van de “Handreiking Prestatieafspraken, Samenwerken volgens de Woningwet 2015”. Geeft deze herziening nog aanknopingspunten tot verbetering?

Graag een reactie van de wethouder.

De ChristenUnie-SGP fractie vraagt verder aandacht voor de starters, gezinnen en ouderen op de woningmarkt. Zij zitten te springen om betaalbare huur- of koopwoningen.

Afvalinzameling

Om tot een duurzame leefomgeving te komen zullen vervolgstappen gezet moeten worden om de landelijke norm aangaande afvalscheiding te weten 75% scheiding afval en maximaal 100 kg restafval per persoon in 2020 te halen. Wij horen graag welke stappen u in 2017 in het afvaldossier wilt zetten om in 2020 te voldoen aan de landelijke norm.

Accommodatiebeleid

Maatregelen op het gebied van onder meer tariefharmonisering, kostendekkende tarieven en meer multifunctioneel inzetten van bestaande accommodaties moeten leiden tot inkrimping van het vastgoedbestand.

Voorzitter, al jaren hebben we het hierover, wanneer kunnen we nu het geactualiseerde accommodatiebeleid tegemoet zien?

In de ProRap lazen we van de verandering van benadering: Nu wordt slechts gekeken naar het feitelijk gebruik van gebouwen, de kosten en de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. In de kernen Wateringen en Poeldijk is hiermee reeds een aanvang gemaakt.

Voorzitter, mijn fractie mist hier de toekomstvisie wat betreft wel of geen wijkcentrum in elke kern, e.d. Zal deze magere benadering tot een goed resultaat leiden voor de langere termijn? De ChristenUnie-SGP fractie betwijfelt dat.

Hoofdstuk 3, Financiële positie

De meerjarenbegroting is sluitend. Dit neemt echter niet weg dat de financiële situatie nog steeds verre van ideaal is. De schulden in onze gemeente nemen de komende 4 jaar nog steeds toe, van € 373 in 2016 tot ca. € 396 mln in 2020.

Het ontstaan van de schuldpositie is goed verklaarbaar, vooral het grondbedrijf is hier debet (schuldig) aan. Op het steeds maar toenemen ervan zal mijn fractie – ook voor 2017 – kritisch zijn. Toename van de schuld kan onze fractie alleen steunen bij belangrijke investeringen en/of als de tegenwaarde in de boeken reëel is.

Hoofdstuk 4, De beleidsbegroting, programmaplan

Open armen beleid en actieve acquisitie

In de begroting 2016 was hiervoor een bedrag opgenomen van ca. € 900.000,-, In de begroting 2017 zien we wederom dat hier forse bedragen naar toe gaan en een uitbreiding van het personeel met 6 fte’s begroot staat. Wij zijn van mening dat PR primair een taak is van het bedrijfsleven. Bedrijven die zich in Westland willen vestigen weten de weg naar het Westland wel te vinden.

Het meegaan met handelsmissies, door de burgemeester en/of wethouder, ondersteunen wij uiteraard wél. Westlandse bestuurders moeten hun gezicht laten zien bij belangrijke handelsmissies omdat overheidsfunctionarissen ertoe doen in de cultuur van Aziatische landen.

Bij incentives – weggevertjes om het bedrijfsleven te lokken – hebben wij grote bedenkingen. Nationaal doen we dit met belastingvoordelen voor grote bedrijven. Mijn fractie vindt dat we lokaal dergelijke praktijken niet moeten willen.

Uitvoering van het topsportbeleid ad € 75.000,- per jaar

Wij ondersteunen dit niet, ondersteuning van topsporters is geen gemeentelijke taak. Financiering van topsport is een taak van sportorganisaties in samenwerking met sponsoren.

Zwembaden

Akkoord met het onderzoek toekomst zwembad De Waterman. Als het financieel en technisch mogelijk is zouden we dit zwembad willen behouden voor de toekomst. Wat ons betreft worden “De Hoge Bomen” en “De Waterman” op dezelfde manier behandeld: gelijke monniken, gelijke kappen.

Leefomgevingsfonds en duurzaamheidsfonds

Zoals eerder aangegeven gaan wij niet akkoord met de financiële dekking van deze fondsen. Los daarvan vindt mijn fractie zo’n fonds niet bruikbaar voor de sanering van agrarische bedrijfs­woningen.

Wij zijn van mening dat een duurzaamheidsfonds gebruikt moet worden om het Westland maatschappelijk te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Bedrijven moeten het zelf doen.

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het 3-1 project is bijna gereed, jammer genoeg laat de aansluiting verlengde veilingroute op de N222 (veilingroute) nog steeds op zich wachten. U geeft aan dat dit in 2018 gereed zal komen. Hebben wij dat goed gelezen?

Toerisme en recreatie

Boothellingen, vaarrecreatie stimuleren, prima zaak, maar er is nog steeds een tekort aan boothellingen. Graag per jaar minimaal 1 boothelling aanleggen.

Strandvisie: we missen nog een concrete strandvisie. We willen graag de gemeente het voortouw laten nemen met de opstelling daarvan.

Nationaal Park Hollandse Duinen heeft kortgeleden een prijs gewonnen als mooiste natuurgebied van Nederland. Dat houden we graag zo en willen dat niet verknallen met 100 strandhuisjes bij Ter Heijde aan Zee. Graag een reactie van de wethouder.

We hebben de D66-motie over de Kustvisie daarom mede ingediend. Mijn fractie overweegt nog welke van de andere strand.oties wij kunnen steunen.

Tenslotte

Mijnheer de voorzitter, ik kom toe aan de afronding van mijn beschouwing over de begroting. Onze ChristenUnie-SGP-fractie wil alle medewerkers bedanken die zich hebben ingezet voor de gemeente, voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers.

Dank ook aan de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente, die op de één of andere manier betrokken zijn bij de hulp aan hun hulpbehoevende familielid of medeburger.

Wij wensen het college en haar ambtenaren Gods onmisbare zegen toe, zodat het onze gemeente en haar burgers goed mag gaan.

Dank u.