ChristenUnie-SGP Westland

Ambtsgebed in Westland afgeschaft

CU SGP Snijders Heer 1mbIn verband met de gewijzigde spreektijdenregeling tijdens de raadsvergaderingen moest het Reglement van Orde opnieuw worden vastgesteld. Het reglement vermeldt in art.15 dat na opening en voor sluiting van een raadsvergadering de voorzitter een gebed kan voorlezen. Onze CDA-burgemeester heeft er altijd voor gekozen dat ook te doen.

Nu het reglement op een andere plaats wordt gewijzigd ziet de LPF een aanleiding om dit ambtsgebed weer eens ter discussie te stellen. De LPF en GBW, met steun van D66, dienden hiertoe een amendement in.

Onze fractie is principieel voor het behoud van het openings- en sluitingsgebed, omdat de overheid in haar taakuitoefening dienares van God is. Daarom heet het ook een ambtsgebed: namens de gemeenteraad, het bestuursorgaan dat bijeenkomt om besluiten te nemen, spreekt de voorzitter het uit – niet een privé-persoon.

Het CDA diende een tweede amendement in om het ambtsgebed te vervangen door een openingstekst, waarna ruimte gegeven wordt voor een moment van stilte en overweging.

  1. De fractie ChristenUnie-SGP vindt zo’n stiltemoment bij de opening en sluiting van de vergadering geen goede vervanger voor het ambtsgebed. Zo’n moment is niet langer een gebed van een overheid vanwege haar ambt, maar privé-gebeden van enkele personen worden dan onderdeel van de raadsvergadering.

Begrijp ons goed: Persoonlijke gebeden doen ertoe, zoals raadsleden die vooraf bidden om tijdens een debat de juiste woorden te mogen kiezen. Misschien bidden ook hun familieleden of leden van de besturen tijdens zo’n vergaderavond.
Maar een persoonlijk gebed hoort in de “binnenkamer”, terwijl een ambtsgebed een publiek gebed is waarin de gemeenteraad als collectief zich tot God richt.

  1. Verder heeft de fractie niet voor het CDA-amendement gestemd, omdat wij de indruk hebben dat sommige raadsleden nu al weinig respect tonen en gewoon doorgaan met het bedienen van hun computer of telefoon. De fractie verwacht niet dat dit tijdens een moment van bezinning anders zal zijn.

Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad op 28 juni jl. ingestemd met afschaffing van het ambtsgebed. Uiteraard betreuren wij dit besluit. Maar wanneer rondom het ambtsgebed de sfeer van christelijke eerbied verdwenen is, vindt de fractie ChristenUnie-SGP het niet meer zinvol om aan dit gebed vast te houden. Er moet draagvlak voor zijn en het moet een echt gebed blijven.

Omdat het nieuwe reglement nog niet gepubliceerd is en het pas enkele dagen daarna van kracht wordt, heeft burgemeester van der Tak aan het einde van de raadsvergadering van 5 juli voor het laatst het sluitingsgebed uitgesproken.

Voor de fractie is het goed te weten dat op zondagen in kerken en gemeenten voor de overheid wordt gebeden. Blijft u dat vooral met regelmaat doen.