ChristenUnie-SGP Westland

Arbeidsmigranten: vragen aan college van B & W

In het Westland is veel te doen over de huisvesting van arbeidsmigranten, zie ook o.a. de artikelen in het AD van 30 augustus en 1 september jl. Aangezien feiten en getallen niet altijd eenduidig zijn, heeft onze fractie vooralsnog de volgende vragen:

  1. Het meest gehanteerde aantal voor arbeidsmigranten in het Westland is 12.000. In bovengenoemd interview staat een getal van 14.000. Kunt u ons betrouwbare cijfers geven over het aantal arbeidsmigranten, bij voorkeur met land van herkomst?
  2. Voor de meeste locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten geldt een tijdelijke vergunning (10 jaar). Verwacht het college dat het aantal arbeidsmigranten zal afnemen?

Zo ja, heeft dat een relatie met automatisering of verplaatsing van teelten naar het buitenland? Zo nee, is de verwachting dat het aantal arbeidsmigranten stabiliseert of wordt juist groei verwacht?

  1. In andere tuinbouwgebieden (o.a. Bommelerwaard) worden woonhuizen opgekocht om arbeidsmigranten te huisvesten. In hoeverre is hier in het Westland sprake van? Kan/wil  de gemeente hiertegen optreden?
  2. Uitzendbureaus noemen een verblijf van enkele weken tot acht maanden voor niet-gevestigde arbeidsmigranten. Kunt u aangeven of dat juist is? Welk percentage arbeidsmigranten vestigt zich hier permanent?
  3. Wat doet de gemeente om inburgering van de hier gevestigde arbeidsmigranten te bevorderen? Poolse migranten behouden via eigen winkels, media, kerken e.d de eigen cultuur. Onderneemt de gemeente actie om hen daarnaast ook volwaardig lid van de Westlandse samenleving te laten worden?
  4. De gemeente Westland heeft voorlichtingsmateriaal e.d. in het Pools. Het is duidelijk dat langzaamaan ook veel arbeidsmigranten uit Roemenië, Bulgarije, Letland, Oekraine e.d. komen. Is de gemeente voorbereid op deze veranderingen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete
Fractievoorzitter