ChristenUnie-SGP Westland

Art. 42 vraag Geen boete op barmhartigheid!

De ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over de energiecompensatie. Wij vinden dat er geen boete mag worden opgelegd en doen een beroep op barmhartigheid vanuit de gemeente. Hieronder leest u onze vragen:

Geacht college,

Verschillende kerkinitiatieven hebben de afgelopen periode opgeroepen om de € 400,–  energiecompensatie die mensen krijgen te doneren aan hen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Via lokale kerkelijke fondsen kan iedereen het gekregen geld, geheel of gedeeltelijk, beschikbaar stellen voor herverdeling, en komt het terecht bij huishoudens die het echt nodig hebben.

Probleem is dat het nu zo geregeld is dat mensen op de bijstand gekort worden als ze een extra bedrag krijgen. In bijzonder situaties kan van de regel worden afgeweken.

Het is aan het lokale college om af te wijken van regels. De fractie ChristenUnie-SGP roept het college van gemeente Westland op te kiezen voor barmhartigheid en maatwerk hierbij toe te passen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.Bent u bekend met het initiatief van onder andere Kerk in actie om de energiecompensatie eerlijk te verdelen? https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie/

2. Is het college het ermee eens dat er geen boete zou moeten zijn op barmhartigheid en indien kerken deze specifieke energiecompensatie onder financieel kwetsbaren willen herverdelen dat dit initiatief omarmd en ondersteund zou moeten worden?

3. Welke regels gelden er momenteel in onze gemeente ten aanzien van giften bij bijstands- gerechtigden? Is de gemeente bereid om voor deze specifieke gift de vrijstelling regels zodanig aan te passen dat de persoon niet gekort wordt op de bijstand en dat de initiële vrijstellingsruimte giften intact blijft? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om indien er verdelingsinitiatieven bekend zijn binnen de gemeente oproepen te ondersteunen en te onderzoeken op welke wijze de boodschap verder verspreid zou kunnen worden?

Meer info:

FAQ over energiecompensatie – Kerkpunt

Initiatief om compensatie aan huishoudens eerlijk te verdelen – EO Visie

Gezien de urgentie zien wij uw antwoord graag met spoed, maar in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland

Ad van Harmelen, fractievoorzitter

Arij de Bloeme, raadslid