ChristenUnie-SGP Westland

Art. 42 vraag: kaders burgerparticipatie

Geacht college,

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeƫn en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliƫntenparticipatie. Hierbij gaat het om het betrekken van gebruikers bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen.

Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven, maar wel binnen duidelijke beleidskaders. Deze kaders moeten voorkomen dat aan verwachtingen niet kan worden voldaan of dat beloften worden gedaan die niet kunnen worden nagekomen.

Onduidelijkheid leidt tot teleurstelling en onvrede bij onze inwoners. We kennen hier recente voorbeelden van.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat er voor Westland een beleidsnota burgerparticipatie moet worden vastgesteld en uitgevoerd?
  2. Wilt u beleidsregels formuleren voor een zorgvuldig vormgegeven participatietraject per beleidsproces?
  3. Zo ja, bent u bereid dit voortvarend ter hand te nemen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Arij de Bloeme, raadslid
Anja Muilwijk, steunraadslid