ChristenUnie-SGP Westland

Beantwoording art. 42 vraag klachten regiotaxi

In november 2019 hebben wij vragen gesteld naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over het functioneren van de regiotaxi.

Hieronder vindt u de beantwoording door wethouder Varekamp.

Op 26 november 2019 hebben wij vragen ontvangen van de fractie CU-SGP over “functioneren Regiotaxi”. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

“Het regent klachten over de regiotaxi”, luidt de kop van een artikel op WOS.nl. Een uitzending van TV West bevestigt deze berichtgeving. Na klachten in het verleden, beloofde de Regiotaxi beterschap. Een korte tijd verbeterde de situatie, maar nu is het weer helemaal mis. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder! De klachten variëren: ernstige vertragingen, slechte telefonische bereikbaarheid, verkeerde taxi’s die voorrijden of helemaal niet komen opdagen. Navraag bij ervaringsdeskundigen bevestigen de situatie. Gebruikers van de Regiotaxi behoren tot een kwetsbare doelgroep, meestal ouderen en gehandicapten. Deze mensen zijn vaak niet in staat om te klagen en afhankelijk van deze wijze van vervoer.

Vraag 1 Bent u bekend met deze schrijnende situatie en bent u het met ons dat dit niet kan voorbestaan?

Antwoord 1
Wij zijn bekend met de managementrapportage over de Regiotaxi in 2019. Daarin wordt de stiptheid (niet of tijd of in sommige gevallen niet komen) minder goed beoordeeld. Daarnaast scoort (ook regionaal) de bereikbaarheid van het callcenter minder goe d.

Vraag 2 Heeft u inmiddels contact opgenomen met Regiotaxi?

Antwoord 2
Ja.

Vraag 3 Zo niet, waarom niet

Antwoord 3
N.v.t.

Vraag 4 Zo ja, kunt u dan aangeven wat de oorzaak is van deze onacceptabele situatie?2 –

Antwoord 4
In de periode juni – september van vorig jaar zijn er meer vertragingen geweest als gevolg van het faillissement van één van de taxibedrijven die de Regiotaxi rijden (De Roo). Hierdoor was er een tekort aan voertuigen en personeel. Inzet van andere taxibedrijven heeft ervoor gezorgd dat vanaf oktober dit probleem was opgelost. Helaas zagen we in oktober wederom grote vertragingen door de stakingen in die maand. Wegen waren daardoor afgesloten en de Regiotaxi moest dus flink omrijden en kon ook niet overal komen. Daarnaast hebben zaken als toenemend verkeer op de weg invloed op de mate van stiptheid van de Regiotaxi. Ook is binnen de huidige aanbesteding een bepaalde marge van stiptheid afgesproken (een kwartier eerder of later dan afgesproken tijd).

Vraag 5 Welke actie gaat worden ondernomen om de werkwijze van de Regiotaxi op de kortst mogelijke termijn te verbeteren?

Antwoord 5
Het contractbeheer- en management wordt in de regio Haaglanden uitgevoerd door de MRDH. Met de taxibedrijven die Regiotaxi rijden heeft de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) regelmatig overleg om de oorzaken van de vertragingen te achterhalen en wat eraan gedaan kan worden. Daarom controleert MRDH de ritgegevens en gaat met Regiotaxi in gesprek over verbeteringen en wordt Regiotaxi aangesproken op de zaken die niet goed gaan (bijv. het niet halen van de afgesproken aanrijtijden). De MRDH legt ook boetes op bij vertragingen van een uur of langer als er geen aanvaardbare reden is voor de vertraging. Ook met de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek kan MRDH zaken bijsturen. Wij zien dat vertragingen vaak worden veroorzaakt door de drukte op de wegen. Ook andere vervoerders hebben hiermee te maken.

Onderwerpen als “stiptheid” nemen we mee in de nieuwe regionale (met Haaglanden-gemeenten) aanbesteding van de Regiotaxi, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat, hoe hoger de kwaliteitseisen die daarin gesteld worden, des te duurder (deze vorm van) doelgroepenvervoer wordt. Deze regionale aanbesteding gebeurt op basis van criteria, zoals prijs en kwaliteit. Daarbij is niet vooraf te zeggen dat een Westlands bedrijf, zoals in het verleden de Roo, de gunning zal krijgen.