ChristenUnie-SGP Westland

Column Het Hele Westland

Op 11 februari verscheen in Het Hele Westland deze column van ons raadslid Dick de Heer.

Uit de ChristenUnie-SGP fractieKrant Dick 11-02-2015

In dit nieuwe jaar ziet de ChristenUnie-SGP fractie weer diverse onderwerpen waar we ons hard voor willen maken. Ik noem er een paar die we belangrijk vinden.

Zorg voor de hulpbehoevende medemens
Vanaf 2015 coördineert de gemeente allerlei zaken rond langdurige zorg, welzijn en jeugdzorg. Ook moet ze mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk helpen.

De ChristenUnie-SGP fractie is alert. Het gaat over kwetsbare mensen. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die alleen staan of geen mantelzorgers hebben. Wij streven bijvoorbeeld naar meer vrijwilligers bij de schuldhulpverlening, de schuldhulpmaatjes. Omdat wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en Hij ons aan elkaar gegeven heeft om in de samenleving voor elkaar te zorgen.

Ook de voorzieningen voor revalidatiezorg aan oudere Westlanders, die nodig is na een zware operatie of ongeval, hebben nadrukkelijk onze aandacht.

Openbare Ruimte
Bij de extra onkruidbestrijding die in de nazomer van 2014 is uitgevoerd, is gif gebruikt. Dat is slecht voor het milieu en vroeg of laat ook voor mensen. Wij vinden belangrijk dat daarvoor een milieuvriendelijk en effectief alternatief wordt gevonden. Dat moet ook want eind 2015 verandert de wetgeving hierover. De ChristenUnie-SGP fractie denkt mee in de raadswerkgroep Beheerplannen Openbare Ruimte.

Afval scheiden
Als ieder huishouden het afval goed scheidt, kan het meeste afval ook worden hergebruikt. Daarmee besparen we kosten. En zijn we goede rentmeesters over de schepping. Onze fractie wil aandacht vragen voor het apart inzamelen van plastic in minicontainers.

Economische situatie
Aan plannen en ambities is in Westland geen gebrek. Die alleen zijn niet voldoende, wanneer de glastuinbouwsector weinig investeringskracht heeft.

Graag vernemen wij uw mening daarover en horen we welke mogelijkheden of oplossingen u voor de economische situatie ziet. U kunt reageren via info@cusgpwestland.nl of direct naar de raadsleden:  leen@cusgpwestland.nl of dick@cusgpwestland.nl.