ChristenUnie-SGP Westland

Column: Onderwijs – Alles voor een goede start

Verleden week deed de ChristenUnie-SGP fractie bij het ISW inspiratie op. Tijdens een werkbezoek luisterden we geboeid hoe zij onderwijs geven en jongeren begeleiden. Belangrijk werk, want een goede start helpt kinderen en jongeren naar een zelfstandige toekomst.

Onderwijs is eigenlijk geen onderwerp voor een column of partijpolitiek. Iedere fractie zet zich toch in voor goed onderwijs? Veel onderwijszaken zijn ook landelijk geregeld. Daarbij – vindt de fractie – zijn ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom ook moeten ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun eigen waarden, identiteit en idealen.

De gemeenteraad is pas aan zet bij de bouw van scholen. Op specifieke punten kan de gemeente dus de randvoorwaarden scheppen. Ook subsidieert de gemeente Westland een stukje van het schoolmaatschappelijk werk. Zo’n medewerker heeft als taak – bij een leerling van wie de ontwikkeling stagneert – te proberen de belemmering ervan te vinden en op te lossen. Deze medewerker is een brug tussen kind, ouders, school en jeugdzorg. De ChristenUnie-SGP fractie is content met de bijdrage die het college hieraan levert. Maar kan de gemeente op dit punt niet scheutiger zijn? Of experimenten rond passend onderwijs voorfinancieren? Want scholen krijgen per leerling achteraf betaald.

Ook ziet de fractie graag dat het college actief laaggeletterdheid helpt terugdringen. De site van Taalmaatje Westland meldt dat zo’n 16.000 Westlanders moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Het is nauwelijks zichtbaar, maar veel “gewone” Nederlanders worden door laaggeletterdheid in hun mogelijkheden beperkt. Hoe kan je dan een baan krijgen of houden? Hoeveel armoede heeft dat weer tot gevolg?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan ondersteuning van gezinnen: Kindpakket en Stichting Leergeld – in de WestlandPas gaan deze samenwerken. Maar de ChristenUnie-SGP fractie ziet ook in laaggeletterdheid een aanknopingspunt om armoede te bestrijden. Bovendien is het altijd goed te faciliteren dat mensen zich kunnen ontplooien.

Heeft u aandachtspunten voor ons werk? Laat die ons weten!

Dick de Heer
06-42088421