ChristenUnie-SGP Westland

Enerverende Raadsvergadering 24 mei 2016

Afgelopen dinsdag een enerverende Raadsvergadering beleefd. De onderwerpen van de insprekers gaven de toon aan: de Nolweg i.v.m. bestemmingsplan Honderdland, het Heuls Vaarseizoen, Manege De Dijkgraaf en de woningonttrekking door Arcade i.v.m. nieuwbouw.

CU SGP Snijders de Heer 1mb

Handhavend optreden bij opening van Heuls Vaarseizoen
Door de spreektijdenregeling kon het college aan het eind van de raadsvergadering nergens meer op reageren. Het college had nl. bij de rondvraag over het Heuls vaarseizoen veel tijd gebruikt. Twee insprekers schetsten een sympathiek beeld van hun beleving van het evenement. Eén van hen echter was opgepakt en had in de cel gezeten. Dit gaf een merkwaardige indruk van het handhavend optreden.

Bij de bespreking van de LPF-rondvraag daarna gaf de loco-burgemeester een feitenrelaas waaruit bleek dat al maanden ervoor “vermeende organisatoren” gewaarschuwd waren. De gemeente had er op aangedrongen een vergunning aan te vragen. Dit is niet gebeurd waardoor het evenement illegaal was. Politie en justitie hebben zaterdag 21 mei op moeten treden, mede vanwege wildplassen, geluidsoverlast, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik. Helaas hebben de goeden hierbij onder de kwaden geleden. De fractie zelf is die dag ook met het fenomeen geconfronteerd. Leen, – bezig in z’n tuintje – hoorde een uur lang harde muziek voorbij komen. Petra, de vrouw van Dick, fietste rond lunchtijd naar haar werk. In de buurt van De Bonte Haas kwam ze jongelui tegen die toen al fors aan het bier zaten. Toen ze rond 21.30 uur dezelfde route naar huis fietste, kwam ze dezelfde jongeren tegen, niet helemaal stabiel fietsend. Bij de brug over de A4 bij Den Hoorn lagen enkelen gewoon op de stoep. Hun fiets “geparkeerd” op de weg. Laveloos.

Op een later moment zal in de commissie Bestuur – met inbreng ook van de officier van justitie – over de gang van zaken worden doorgepraat. De fractie kan zich voorstellen dat ook dr. Van der Lely, alcoholpoli Reinier de Graaf Gasthuis, wordt uitgenodigd.

Nolweg i.v.m. bestemmingsplan Honderdland
De discussie over het gewijzigd bestemmingsplan Bedrijventerrein Honderdland fase 1, spitste zich toe op de Nolweg.
De wijziging betreft het perceel Honderdland 65. In het ontwerpbestemmingsplan heeft dit de bestemming “bedrijf” gekregen. N.a.v. de ingediende zienswijzen is dit weer gewijzigd in bestemming “agrarisch”, conform het huidige bestemmingsplan. Omwonenden zijn er niet gerust op en vrezen dat dit perceel vroeg of laat toch weer een bedrijfsbestemming krijgt. De gemeenteraad is er dan zelf bij.

In het bestemmingsplan is niet tegemoet gekomen aan de wens om een extra woning mogelijk te maken naast Nolweg 8. De milieuzonering ter plaatse is te hoog om aan de vereiste afstand tot de bedrijven op Honderdland en Coldenhove te kunnen voldoen. Al diverse malen is over deze woning gesproken. De kwestie heeft een lange historie, o.a. vanwege de inspanningsverplichting van de gemeente richting deze familie. De toezegging kan de gemeente niet meer nakomen  i.v.m. de verhoging van de milieucategorie van de belendende bedrijventerreinen in 2013.  De procedures zijn wettelijk correct verlopen met inspraak en termijnen. De gemeente heeft voldaan aan de wettelijke informatieplicht. De betrokken families hebben niet geweten welke gevolgen de bestemmingsplannen van de bedrijventerreinen voor hun situatie zouden hebben.

Met name de CDA-fractie heeft veel details uitgezocht en geprobeerd een opening te vinden. Alle fracties vinden het bijzonder vervelend voor de omwonenden. Formeel is er geen ruimte om het anders te doen. De betrokkenen gaan mogelijk bezwaar aantekenen bij de Raad van State. Daar werken gespecialiseerde bouwjuristen. Mogelijk zien deze een bevredigende oplossing voor deze kromgegroeide situatie.

Dick de Heer

Motie D66 en CU-SGP: Informatie bij bestemmingsplannen
De gang van zaken m.b.t. informatieverstrekking aan de Raad was aanleiding voor de D66 fractie om samen met onze fractie een motie in te dienen met het volgende verzoek aan het college:

Vanaf heden aan elk aan de raad voor te leggen bestemmingsplan een paragraaf toe te voegen met daarin een omschrijving van de voor het plangebied geldende eerdere toezeggingen, inspanningsverplichtingen en andere informatie die voor de raad van belang is bij de beoordeling van het bestemmingsplan.

Het college heeft de motie overgenomen.

Motie D66-CU-SGP Informatie bij bestemmingsplannen

Manege De Dijkgraaf

Ook Manege De Dijkgraaf kent  – in de raad –  een historie. Van begin af aan is deze manege gevestigd op een locatie die volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Op heel veel plaatsen in gemeente Westland komt “strijdig gebruik” voor. Niet zelden als erfenis van de voormalige gemeenten.

In haar collegewerkprogramma (CWP) 2014-2018 hebben B&W o.a. als doel vermeld “een toekomstbestendige greenporteconomie met toegenomen kennis, innovatie en duurzaamheid”. Daarom werken ze aan de modernisering van het teeltareaal. Als resultaat ervan benoemt het CWP “een verbeterde ruimtelijke structuur van het glastuinbouwgebied en 70 prioritaire handhavingsdossiers bestuurlijk verwerkt”.
Dat het college strenger zal handhaven bij strijdigheden in het glastuinbouwgebied, kan dus bij iedereen bekend zijn. Ondernemers moeten hiermee rekenen.

In de raadscommissie en ook dinsdag in de raad heeft de wethouder toegelicht dat diverse locaties de revue zijn gepasseerd. Dit overleg is gevoerd met het ministerie en de provincie. De wethouder ziet verder geen mogelijkheden. Naast het bestemmingsplan dat Plaats Langeveld een obstakel is, belemmert landelijke of Europese regelgeving dat Manege De Dijkgraaf zich elders in het Westland vestigt. Het gaat met name over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze vervangt de beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. De PAS geeft de onderbouwing dat de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Enkele mogelijke locaties voor Manege De Dijkgraaf bevinden zich in de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied.
In de raad lag een motie van GBW, LPF en WV met het verzoek aan het college:

  • Z.s.m. de commissie EFO en/of RO te informeren wat de consequenties van deze regelgeving inhoudt in relatie tot alle bouwplannen en in het bijzonder die van de Westlandse Zoom.
  • Voor manege de Dijkgraaf aan de Papendijk ondanks de provinciale regelgeving toch medewerking te verlenen om alsnog dit bedrijf op die locatie te huisvesten.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft de wethouder gevraagd ver te gaan om dit bedrijf voor het Westland te behouden, binnen de regelgeving die op dit gebied geldt.  Vanwege de zinsnede “ondanks de provinciale regelgeving toch medewerking verlenen”, heeft de fractie de motie niet gesteund. Deze is verworpen met 20 tegen- en 18 voorstemmen.

Vanuit het CDA is gesteld dat de berekening onder de PAS niet geheel klopt. De provincie zou geen rekening hebben gehouden met de toename van natuuroppervlak in het gebied, bijvoorbeeld bij de Zandmotor. Inmiddels heeft het college besloten een lobby op te starten voor de aanpassing van het PAS, zodat bedrijven in de toekomst de maximale ruimte kunnen gebruiken die er werkelijk is.

Woningonttrekking door Arcade i.v.m. nieuwbouw
Het verlenen van de vergunning aan Arcade is een bevoegdheid van het college. Dat B&W de raad erbij betrekt, is politieke wijsheid en doet recht aan de werkgroep Huisvesting, waarin college en raad hebben samengewerkt aan de onlangs vastgestelde Woonvisie.

GBW-VVD-CDA-PW hadden een motie ingediend met het verzoek aan het college:

  • De onttrekkingsvergunning niet te verlenen op basis van het feit dat de aanvraag niet volledig is; zie artikel 43 lid D uit de huisvestingsverordening.
  • Arcade te verzoeken een second opinion uit te voeren naar de kwaliteit van de woningen;
  • In overleg te gaan met Arcade met als doel een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen

De fractie ChristenUnie-SGP heeft deze motie gesteund met de bedoeling tenminste het gesprek met Arcade voort te zetten en te proberen bij het gewenste resultaat uit te komen: een aanvaardbare oplossing voor bewoners, huurdersvereniging, Arcade, volgens in de nieuwe Woonvisie gestelde doelen.

De motie is in meerderheid aanvaard. Nu is Arcade aan zet om  – in overleg met de ambtenaren – haar plannen aan te passen. Op 31 mei moet de vergunning er zijn.

Motie WV-GBW inzake zorg in Westland

De fractie ChristenUnie-SGP vindt dat de samenwerking tussen deze partijen een genuanceerde motietekst heeft opgeleverd. Met de opdracht aan het college: In het nog te realiseren beleid uitdrukkelijk het uitgangspunt zorg dichtbij voor ouderen, hulpbehoevenden en tijdelijke revalidatie op te nemen.

En het verzoek aan het college:

Om met de grote aanbieders het gesprek hierover te voeren en daarna de commissie te informeren over de uitkomst van dit gesprek.

De fractie vindt het alleen maar goed dat de wethouder regelmatig met Pieter van Foreest, Careyn en alle mogelijke zorgaanbieders over hun zorgvoorzieningen spreekt.
In onze bijdrage hebben we in het bijzonder aandacht gevraagd voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in het Westland. Daarbij de wethouder ook enkele suggesties gedaan.
De fractie ChristenUnie-SGP heeft wel aangegeven dat de wethouder al diverse malen in de raad verslag heeft gedaan van dergelijke gesprekken met Pieter van Foreest, Careyn e.d. Daarbij heeft ze o.a. ook aangegeven dat bij de realisatie van zorgvoorzieningen landelijke regelgeving en kwaliteitseisen van de branche belangrijke factoren zijn.
De fractie heeft eerder van de wethouder begrepen dat deze factoren het gewenste resultaat belemmeren – (revalidatie)zorg dichtbij huis in het Westland  – of zelfs blokkeren. In onze bijdrage hebben we dus de beperkte waarde van de motie geduid.

De fractie heeft deze motie gesteund omdat ook wij het belangrijk vinden dat de zorg dichtbij de burger wordt georganiseerd. De fractie ChristenUnie-SGP spreekt echter niet over een garantie zoals Westland Verstandig doet. In “Het Hele Westland” van 18 mei schreef WV in haar advertorial: “gegarandeerde zorg in eigen kern voor ouderen, hulpbehoevenden en tijdelijk revaliderenden”.
In het hierboven geschetste speelveld in de zorg kan geen gemeente aan haar inwoners garanties geven, alleen wanneer Westland Verstandig daarvoor een blanco cheque aan het college wil geven. De fractie ChristenUnie-SGP weet dat WV geen voorstander is van blanco cheques.

De motie is aangenomen met 20 voor- en 18 tegenstemmen.
Uit de stemming blijkt dat een raadsmeerderheid behoefte heeft aan regelmatige update van de stand van zaken van zorgvoorzieningen in het Westland. Informatie is ook zinvol nu gediscussieerd is over de beleidskaders mb.t. zorg, welzijn en participatie.
Tenslotte kan de wethouder de Raadscommissie MO wat breder informeren. Niet alleen over de gesprekken met zorginstellingen en de resultaten daaruit voor betreffende inwoners, maar ook over beperkingen die worden ervaren om tot de gewenste resultaten te komen. Kennis van de beperkingen, de aard of oorzaken ervan, zijn waardevol voor de genoemde beleidsvorming in de raadscommissie.

Aanpassen verordening op burgerinitiatief 2004
De fracties WV en PW hadden een motie ingediend met het verzoek aan het college de Verordening op burgerinitiatief 2004 aan te passen:

De Raad verzoekt de griffier om op de kortst mogelijke termijn de verordening op burgerinitiatief 2004 aan te passen, in zoverre dat ook digitale handtekeningen geldig zijn.

De fractie ChristenUnie-SGP is voorstander van de vertegenwoordigende democratie en dus terughoudend m.b.t. burgerinitiatieven e.d. Op zich ligt het voor de hand dat ook digitale handtekeningen geldig moeten zijn, zoals de natte handtekening op papier dat is.

De fractie neemt aan dat bij het aanbieden van een stapel papieren handtekeningen via een steekproef getoetst wordt welk percentage van het aantal aangeboden handtekeningen geacht wordt correct te zijn.
Omdat de digitale handtekening alleen m.b.v. DigiD kan worden gezet, hoeft de bepaling van het aantal werkelijk geplaatste handtekeningen niet meer via een steekproef en een statistische berekening te worden bepaald. Men volgt het aantal werkelijk geplaatste handtekeningen uit de computerbestanden.

De duidelijkheid die met de digitalisering meekomt, vindt de fractie niet verkeerd. De motie is aangehouden.

Salariëring topfunctionarissen verbonden partijen (i.v.m. WNT)
Sinds 2013 kent Nederland de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het doel is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.
Waarom wordt in de zorg en het onderwijs, bij mediabedrijven en woningcorporaties veel belastinggeld uitgegeven aan salarissen van directie- en bestuursleden? Voor deze mensen is de Balkenende-norm afgesproken: Wat Mark Rutte verdient, geldt als maximum.

Gemeente Westland is verbonden aan diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Deze voeren (namens meerdere gemeenten) taken uit. Eén daarvan is de NV HVC, waarvan een tabel met salarisgegevens duidelijk maakt dat het directielid te veel verdient.
De fracties WV, GBW en PW hadden daarom een motie ingediend met het verzoek aan het college:

Op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC met grote klem aan te dringen bij de Raad van Commissarissen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden.

De fractie ChristenUnie-SGP leest bij de overwegingen dat “de Raad van Commissarissen van HVC heeft vastgesteld dat de WNT formeel niet op HVC van toepassing is”. Formeel geldt deze inkomstengrens dus niet voor het directielid van HVC.
Verder heeft de directeur op basis van zijn arbeidscontract rechten, die slechts geleidelijk gewijzigd kunnen worden. De genoemde tabel laat zien dat de werkgeversbijdrage voor het pensioen in de afgelopen jaren al serieus is afgenomen (in 2013 € 63.000 ; in 2014 € 49.000 ; in 2015 € 44.000 ). Mogelijk gebeurt dus al wat deze raadsfracties willen, maar is er sprake van een overgangstraject.
Ook vindt de fractie het niet oké om de ene raadsvergadering zo’n motie in te dienen over een zorginstelling en de volgende raadsvergadering een vergelijkbare motie m.b.t. een andere organisatie waaraan de gemeente verbonden is. Is het dan niet beter n.a.v. de jaarrekeningen over 2015 van alle verbonden partijen een inventarisatie van ongewenste situaties te maken en die in een commissie te bespreken?
Tenslotte is in de vorige raadsvergadering door mw. Linda Strijker gemeld dat door de Rijksoverheid een evaluatietraject m.b.t. de WNT is ingezet. Waarom wacht de gemeente dat niet af?

Al met al vindt de fractie ChristenUnie-SGP deze motie niet rijp, omdat er geen concrete situatie is waarin een semi-overheid duidelijk buiten de lijnen gaat en de gewenste beweging waarschijnlijk al is ingezet.
De fractie heeft dus tegen gestemd. De motie is aangenomen met 19 voor- en 18 tegenstemmen.