ChristenUnie-SGP Westland

Fractie stemt voor verbreding N213

Tijdens de hoorzitting over de bestemmingsplannen “Verbreding N213 Dijkweg-Middelbroekweg”en “Elzenbosch”, voorafgaand aan de raadsvergadering van 18 april jl., werden door omwonenden diverse vragen gesteld. Ook de fractie ChristenUnie-SGP heeft tijdens de raadsvergadering diverse vragen gesteld. De wethouder ging in op alle vragen en opmerkingen. Niet alle vragen kunnen afdoende beantwoord worden omdat over allerlei uitvoeringszaken nog overleg gaande is. Het college kiest ervoor, onder druk van een subsidie,  het bestemmingsplan echter NU goed te keuren.  Een lastig dilemma!

De fractie ChristenUnie-SGP Westland heeft voor het plan gestemd, met als eis dat we in de commissie Ruimte op de hoogte gehouden worden van de uitvoering en van de verschillen van inzicht daarbij tussen omwonenden, bedrijven en gemeenten. Daarnaast uit onze fractie haar zorg over geluidstoename, waarvoor naar onze mening geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden en de verkeersveiligheid op de fietsstraat. De auto is daar te gast, maar automobilisten gedragen zich doorgaans niet zo bescheiden.

Dat omwonenden de inspraakmogelijkheden achteraf als een farce beoordelen, is begrijpelijk.

Onze fractie zal bij haar interne speerpuntenoverleg monitoren of het college haar toezeggingen waarmaakt!