ChristenUnie-SGP Westland

Geen geld naar Kwekers in de kunst!

In een vanmiddag, dinsdag 7 november, gehouden extra raadsvergadering is de gemeenteraad van Westland niet akkoord gegaan met een subsidie van € 100.000,- aan cultuurorganisatie Kwekers in de kunst. Dit bedrag was eerder toegezegd door oud-burgemeester van der Tak. Het inmiddels verstrekte voorschot van € 40.000,– moet worden teruggevorderd.

Hieronder vindt u de bijdrage van de fractie ChristenUnie-SGP Westland, verwoord door fractievoorzitter Leen Snijders.

Voorzitter,

Met verbazing heeft de fractie ChristenUnie-SGP kennis genomen van de e-mailwisseling tussen oud- burgemeester van der Tak en de voorzitter van Kwekers in de kunst, de heer van der Broek.

Zoals u wellicht weet hebben wij, fractie ChristenUnie-SGP, oud-burgemeester van der Tak hoog staan. We hebben de 13 jaar dat hij burgemeester is geweest in onze gemeente goed en prettig samengewerkt met onze Sjaak van der Tak.

En nu deze affaire: een uitglijder van de eerste orde. Dit hadden we van onze oud-burgemeester niet verwacht. Zijn we boos op hem? Nee, maar wel teleurgesteld.

Als raad hebben we vorige week het objectiveringsonderzoek Kwekers in de kunst ontvangen, dat ambtelijk is opgesteld. Dit geeft een goed overzicht van wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd. Vervolgens hebben we, voorlopig onder geheimhouding, de e-mailwisseling ontvangen. Vandaag is deze geheimhouding niet bekrachtigd. Het staat ons vrij uit de rapportage te citeren.

In onze bijdrage richten wij ons in eerste instantie op het objectiveringsonderzoek

In dit onderzoek zien we twee grote hoofdrolspelers, te weten oud-burgemeester Sjaak van der Tak en voorzitter Kwekers in de kunst de heer Hans van der Broek.

Deze twee personen hebben vanaf 2015 voornamelijk e-mailcontact met elkaar, waarin de oud-burgemeester iedere keer aangeeft zich hard te zullen maken voor de doorstart van Dario Fo in Koperen Kees en Kwekers in de kunst. Verwachtingen worden gewekt, maar concrete briefwisselingen zijn niet aangetroffen.

In de loop van de tijd werden de e-mails vanaf de zijde van Kwekers in de kunst richting de oud-burgemeester dreigender van toon. Diverse keren lazen we: “Sjaak, je hebt het beloofd, kom je afspraken nu na. Anders zullen we andere stappen ondernemen”. Chantage: nee, maar wel een persoon onder druk zetten. Dit is niet goed te keuren.

In de periode 2015 – 2016 spelen de andere wethouders een marginale rol. Wethouder de Goeij wordt wel een aantal keren hierover benaderd maar houdt de boot een aantal keren af. Het voldoet niet aan de criteria voor het toekennen van een subsidie. Wel geeft wethouder De Goeij in die periode aan dat zij wil kijken of de optredens van Kwekers in de kunst gebruikt kunnen worden voor het integratiebeleid dat in 2016 vorm moet krijgen. Uiteindelijk is dit niet van de grond gekomen en wethouder De Goeij heeft de aanvraag voor een subsidie van € 30.000,-  /  €350.000,- afgewezen.

In 2017 wordt de druk door Kwekers in de kunst verder opgevoerd en geven wethouder Duijvestijn en oud-burgemeester van der Tak aan dat er mogelijk een subsidie gegeven kan worden voor de opening van het World Horti Center, zowel € 100.000,- voor 2017 als voor 2018.

In de maand september, net voor het vertrek van de burgemeester, worden de uiteindelijke stappen gezet. In de Prorap 2017 wordt een bedrag van € 100.000,- opgenomen voor de Kwekers in de kunst en in de begroting 2018 nog een keer € 100.000,- voor de opening van World Horti Center met een nadere invulling.

Eind september wordt een voorschot van € 40.000,- overgemaakt en het restant zal volgen!!

Voorzitter, de voorgeschiedenis kennen we. Dario Fo is failliet gegaan en Kwekers in de kunst zou graag deze uitvoering van theaterproductie willen overnemen en heeft hiervoor financiële middelen nodig.  Het gebruikte drukmiddel vanuit Kwekers in de kunst heb ik hiervoor al aangegeven.

Oud-burgemeester van der Tak heeft hierin niet handig geopereerd, had duidelijk aan moeten geven dat hij dit niet zomaar kan regelen en duidelijk moeten zeggen dat hij hiervan niet gediend was.

Voorzitter, op 5, 12 en 26 september jl. is hierover overleg geweest binnen B & W. Wij zouden graag persoonlijk van iedere wethouder willen vernemen wat zijn of haar rol geweest is in deze vergaderingen van B & W. Op papier vinden we hierover weinig of niets terug. Kortom, hebben de wethouders persoonlijk ja of nee gezegd aangaande het voorstel van 2 x € 100.000,- voor Kwekers in de kunst!

Voorzitter, vervolgens ontvangen we een raadsvoorstel om het mondeling besluit van 26 september jl. te formaliseren en de € 100.000,- te schenken aan Kwekers in de kunst, zonder nadere voorwaarden, kan dit zo maar??

Tijdens de opening van het World Horti Center zal door Kwekers in de kunst een voorstelling worden georganiseerd waarvan de offerte ruim boven de € 100.000,- uitkomt (ca. € 135.000,-) en dit voor 3 optredens?? Wel erg duur, zie bijgevoegde offerte.

Voorzitter, u kunt wellicht begrijpen dat we niet zomaar, zonder goede onderbouwing, € 100.000,- kunnen schenken. Wat denkt u van de precedentwerking die hier vanuit gaat?

Voorzitter, lezende de e-mail  zou ik mij als Kwekers in de kunst schamen om de toon en het drukmiddel dat ze tegen de gemeente hebben ingezet. In hun geval zou ik de € 40.000,- direct weer terugstorten en aangeven niets meer met de gemeente te maken willen hebben en ook geen voorstellingen voor de opening van het World Horti Center meer willen organiseren. Hebt u zelf al een reactie van de voorzitter van de Kwekers in de kunst hierover ontvangen, of is het geld al teruggestort?

Voorzitter, een herhaling van bovenstaande vragen:

  • Graag persoonlijk van iedere wethouder een verklaring wat zijn of haar rol hierin is geweest?
  • Betere onderbouwing wat voor de € 100.000, gedaan gaat worden om precedentwerking in de toekomst te voorkomen.
  • Is het geld al teruggestort? Zo niet, wat is de reactie van de voorzitter van Kwekers in de kunst?

Dank u, wij wachten uw reactie in 1e termijn af.