ChristenUnie-SGP Westland

Herontwikkeling locatie De Naaldhorst

In de commissie Maatschappelijke Omgeving van maandag 3 februari jl. heeft onze fractie een rondvraag gesteld over de herontwikkeling van locatie De Naaldhorst. In ieder geval blijkt dat dit onderwerp hoog op de agenda van de verantwoordelijk wethouder staat. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

De Naaldhorst

Hieronder leest u onze vraag en het antwoord van wethouder Vreugdenhil.

In mei 2019 hebben gemeente Westland, zorgverzekeraar DSW en zorginstelling Pieter van Foreest afgesproken dat er een nieuw verpleeghuis in Naaldwijk komt. Een revalidatiecentrum voor mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet thuis kunnen wonen. Dit centrum komt op de plaats van het gesloten verpleeghuis De Naaldhorst, dat wordt afgebroken.

Wanneer er echt begonnen wordt met sloop en nieuwbouw is nog niet duidelijk. Dit moet worden uitgezocht in het haalbaarheidsonderzoek.

Inmiddels zijn we 8 maanden verder en hebben wij hierover niets meer vernomen.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Is de wethouder op de hoogte van de stand van zaken t.a.v. het haalbaarheidsonderzoek?
  2. Zo ja, kan hij ons dan meer duidelijkheid hierover verschaffen?
  3. Zo niet, welke actie gaat de wethouder ondernemen gezien de urgentie van bovenstaande?

Antwoord wethouder Vreugdenhil:
Door het aangaan van de intentieovereenkomst herontwikkeling terrein De Naaldhorst te Naaldwijk tussen gemeente Westland met Stichting Zorginstelling Pieter van Foreest is nadrukkelijk gekozen voor een brede ontwikkeling in afstemming met de gemeente. De reden hiervoor is dat de Naaldhorstlocatie de eerste en waarschijnlijk enige kans in het Westland op dit moment is om een samenhangend cluster van preventie, gezondheidszorg en overige woonzorgvoorzieningen te realiseren met een dergelijke omvang en inhoud .Die brede aanpak in samenwerking met de gemeente heeft als “nadeel” dat het extra afstemmingstijd vraagt. In het najaar van 2019 is door de gemeente in samenwerking met Pieter van Foreest gewerkt aan het verder uitwerken van de plandefinitie, een eerste programma van eisen en een voorlopige volume studie. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een tiental deelnemende partijen. Daarnaast is de haalbaarheid van de ontwikkeling besproken op de gemeentelijke initiatieventafel en is de ontwikkeling van de Naaldhorstlocatie positief beoordeeld door die initiatieventafel. In nauwe samenwerking met Pieter van Foreest en tussen de gemeentelijke diensten beleid en ruimte wordt thans gewerkt als vervolg op de intentieovereenkomst aan een haalbaarheidsonderzoek, ruimtelijk, planologisch en financieel dat in principe voor de zomer 2020 moet zijn afgerond. Bestuurlijke besluitvorming bij de gemeente en bij Pieter van Foreest  naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kan ertoe leiden dat eind 2021/begin 2022 kan worden gestart met bouwen. Ik kan u melden dat dit onderwerp hoog op mijn lijstje staat.