ChristenUnie-SGP Westland

Herontwikkeling locatie Naaldhorst

Geacht college,

In de raadsinformatiebrief die wij vandaag hebben ontvangen, informeert u ons o.a. over de stand van zaken herontwikkeling De Naaldhorst. Wij zijn blij dat er een intentieovereenkomst is afgesloten en dat de ontwikkeling is gesplitst in twee delen om versnelling te kunnen bewerkstelligen.

Uw college geeft echter aan dat de realisatie van nieuwbouw in 2023 zal plaatsvinden. Gezien de urgentie verbaast dit ons. Zeker gezien de eerder uitgesproken verwachting van het college dat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ertoe kunnen leiden dat eind 2021/begin 2022 kan worden gestart met bouwen!

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Wat is de reden dat pas in 2023 gestart kan worden met nieuwbouw, zeker gezien het feit dat er in twee delen ontwikkeld wordt om versnelling te kunnen bewerkstelligen?
  2. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om eerder met nieuwbouw te starten gezien de urgentie m.b.t. het tekort aan verpleeghuisbedden?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland

Arij de Bloeme, raadslid
Anja Muilwijk, steunraadslid