ChristenUnie-SGP Westland

Kleinschalige woonvormen voor ouderen

Op 8 april 2019 hebben wij vragen aan het college gesteld over kleinschalige woonvormen voor ouderen. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde hebben wij de volgende antwoorden ontvangen:

Vraag 1
Is het college het met ons eens dat de vraag naar bovengenoemde woonvormen als gevolg van de vergrijzing alleen maar zal toenemen?

Antwoord 1
Het college deelt uw mening dat de vraag naar genoemde woonvormen in de toekomst gaat toenemen.

Vraag 2
Ziet uw college de noodzaak, net als onze fractie, dat de gemeente moet anticiperen op de toekomst, niet alleen vanwege uw maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland? De vraag neemt immers toe en de arbeidsmarkt krimpt.

Antwoord 2
Het college vindt het belangrijk dat er meer differentiatie komt in het woon(zorg) aanbod voor ouderen. Vernieuwende concepten als ‘Groepswonen voor ouderen’ en ‘Meer-generatie Wonen’ die nabuurschap stimuleren, sociaal isolement verminderen, en preventief kunnen werken t.a.v. de  aanspraak op zwaardere en dure zorg, zijn belangrijk in het perspectief van de vergrijzing. In het Westland komen deze burger- en particuliere initiatieven echter moeilijk ‘van de grond’. Omdat het college het belang ziet van groepswonen heeft het college, in samenspraak met Seniorenraad Westland, aan Centrum Groepswonen gevraagd om te ondersteunen in het onderzoeken van de vraag hiernaar en indien deze vraag er is om te ondersteunen bij het ontwikkelen van potentiële woongroepen en het vinden van locaties in de gemeente Westland. Dit in lijn met maatregel 17 van het Uitvoeringsprogramma 2019, het stimuleren en faciliteren van ‘Innovatieve woonvormen met voorzieningen dichtbij voor doelgroepen & burger- en particuliere initiatieven’.

Vraag 3
De minister roept gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen. Is uw college bereid dit te faciliteren?

Antwoord 3
Zie antwoord 2.