ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit commissie Maatschappelijke Omgeving

Veel nieuwe gezichten bij de eerste commissievergadering Maatschappelijke Omgeving na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Willy de Zoete en Anja Muilwijk waren namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland hierbij aanwezig.

Onderwerpen die aan de orde kwamen o.a.:

Een brief van de Nationale Ombudsman over de toegankelijkheid en kwaliteit van gemeentelijke schuldhulpverlening. In een brief van het college wordt vermeld dat de bevindingen van de Nationale Ombudsman aansluiten bij de handelwijze van Westland vanuit het beleidsplan. De wethouder zegt toe nog deze week een overzicht te verstrekken hoeveel meldingen er in Westland zijn binnengekomen, welke in behandeling zijn genomen en welke zijn afgewezen. Ook wordt nagegaan hoe de communicatie naar de burgers m.b.t. de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening is geregeld.

Een ander agendapunt: Plan van Aanpak Versterking Pleegzorg. Hoe gaan we dat in Westland regelen? O.a.: Er wordt tweemaal per jaar vanuit de gemeente een avond georganiseerd voor pleeg- en gezinshuisouders. Er is vanuit de gemeente de intentie om het kindpakket open te stellen voor pleegkinderen.

Er is een verzoek binnengekomen om de Zanddijk op te waarderen tot historisch monument. Het onderwerp werd toegelicht door een inspreker. Evenals de Zanddijk zijn de Maasdijk en de Zijdijk ook slaperdijken. De wethouder benadrukt dat er geen sprake van is om de slaperdijken af te graven en er geen plannen daaromtrent bekend zijn. Wij zijn daar blij mee!

Daarnaast kwam het voorstel kredietuitbreiding Joannesschool in Naaldwijk aan de orde. Wat onze fractie betreft kan dit punt als hamerstuk naar de raad.

Anja Muilwijk, steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland