ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de fractie

Afhandeling asbestbrand te Wateringen

Besproken is het rapport “Het regende asbest“ . Heeft de gemeente de juiste maatregelen getroffen en welke lessen zijn uit dit incident te leren.

 

De fractie heeft uit de rapportages in commissie en raad altijd de indruk gehad dat in hoofdlijnen de afhandeling goed is opgepakt. In het rapport zijn nu de verbeterpunten aangegeven – gezien vanuit de gemeente, maar vooral vanuit de optiek van de bewoners. Uit het rapport blijkt hoever die twee werelden van elkaar kunnen verschillen.

Aan opruimwerkzaamheden heeft de gemeente meer dan 3,5 miljoen uitgegeven. De fractie heeft het college gevraagd bij de rijksoverheid aan te geven dat het huidige Plan van aanpak asbestbranden van VROM aangepast moet worden. Het ministerie moet een onafhankelijk instituut inschakelen en in diverse praktijksituaties metingen laten doen. Zodat discussies over gezondheidsrisico’s op basis van feiten kunnen worden afgerond in een nieuw protocol of richtlijn. Want een gemeentebestuur moet op basis van heldere adviezen besluiten kunnen nemen. Raadsleden zijn niet geholpen met verschillen in inzicht tussen asbestdeskundigen.

Indicatie van uren hulp, zorg en ondersteuning

Met ons vragen enkele fracties zich af – nu er zoveel zorggelden overblijven – of de gemeente misschien te zuinig is met het toewijzen van uren hulp en zorg. Zijn de indicatienormen wel goed?

De fractie had in november het plan om d.m.v. een hoorzitting te vernemen hoe de verstrekking van hulp- en zorguren in de praktijk uitpakken. Om meer signalen uit de samenleving te krijgen schreven we een column in “Het Hele Westland”. Maar in het geringe aantal reacties die we erna kregen, ziet de fractie onvoldoende steun om allerlei hulpvragers en zorgaanbieders voor een hoorzitting op te trommelen. We hebben een enkel ernstig signaal gekregen. Het lijkt erop dat de meeste mensen met het aantal toegewezen zorguren geholpen en dus tevreden zijn. Overigens is net bezuinigd op de hulp  bij het huishouden.

De wethouder heeft toegezegd altijd aanspreekbaar te zijn als er een verkeerde indicatie gesteld is. Als de fractie een rol kan spelen om een tekortkoming bespreekbaar te maken, horen we dat graag van u.

Ouderen wonen langer zelfstandig

Verbonden aan de ambitie “Iedereen doet mee in een sterke samenleving” is de doelstelling dat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Om dat beter mogelijk te maken heeft de gemeente in februari de blijverslening in het leven geroepen. Deze lening geeft mensen die er niet de financiële middelen voor hebben of via “commerciële” kredietverstrekkers er geen krediet voor krijgen, de mogelijkheid hun woning aan te passen.

De fractie vindt het een prima voorstel. De deelname aan de blijverslening is (landelijk) nog niet groot.  Dat heeft niet alleen met de publiciteit erover te maken. Onze indruk is dat veel ouderen er nog niet voor openstaan om in hun wooncarrière bijtijds een andere weg in te slaan.

Voorbereidingsbesluiten

In een voorbereidingsbesluit staat dat het verboden is om het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen een gebied te wijzigen. De reden hiervoor is om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals grondspeculatie te voorkomen. Alleen met een door de gemeente te verstrekken vergunning kan van dit verbod worden afgeweken. Zo’n besluit geldt een jaar.

Een ander instrument om regie op de ruimtelijke ontwikkeling te houden is de Wet voorkeursrecht gemeenten. Met de vestiging van een voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in een gebied. Dat wil zeggen een eerste recht van koop op in het besluit genoemde percelen.

In december 2016 is een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied bij de Paul Captijnlaan, de Nieuweweg en de Verburghlaan in Poeldijk. In februari heeft de gemeente voor drie jaar een voorkeursrecht gevestigd op een gebied nabij De Driesprong en de Mariëndijk in Honselersdijk.

Onze fractie heeft nadrukkelijk gevraagd of dit mogelijk ongunstig is voor tuinders in de gebieden, omdat in de Westlandse Zoom de mensen jaren aan het lijntje zijn gehouden. De wethouder heeft aangegeven dat het nu werkelijk anders zal gaan. De fractie blijft alert op de afgesproken termijnen.

Leefomgevingsfonds

In de begroting 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een Leefomgevingsfonds Westland. In november 2016 was de fractie ChristenUnie-SGP daar tegen. Wij zijn nog steeds van mening dat het surplus van de reserve Sociaal Domein niet uitgegeven kan worden aan (o.a.) het Leefomgevingsfonds. We vinden dit een verkeerd signaal richting onze burgers die gekort zijn op hun uitkeringen uit het Sociaal Domein.

Nu de raad in meerderheid besloten heeft dat er een Leefomgevingsfonds is, is daarmee een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan. Als het over de uitwerking gaat, kan de fractie zich prima vinden in de voorgestelde besteding van het fonds. Het lijkt ons een evenwichtig geheel met draagvlak omdat het met diverse betrokkenen is opgewerkt.

De Leuningjes in Poeldijk

De fractie vindt het lastig dat de initiatiefgroep ‘Hart van Poeldijk’ een andere visie heeft dan het stichtingsbestuur van De Leuningjes. De fractie kiest voor de variant: opknappen zodat De Leuningjes enkele jaren gebruikt kan worden – zonder bedrag voor de inrichting van zalen en keuken te noemen. Het realiseren van vergelijkbare voorzieningen in het centrum zal – als het doorgaat – ook enige tijd duren. Het blijft echter lastig. Over twee maanden ligt er (hopelijk) een kostenplaatje op tafel van wat nodig is voor de eerste jaren, samen met een stedenbouwkundige visie voor Poeldijk. Op basis van deze info moet de volgende lastige beslissing genomen worden: hoeveel geld mag de inrichting kosten?

Motie Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag vrijwilligers

Meerdere fracties hebben het college gevraagd zich ervoor in te spannen dat de snel duurder wordende Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor meer vrijwilligers gratis beschikbaar komt. Het ministerie van Veiligheid & Justitie geeft namelijk aan sommige vrijwilligers een gratis VOG.

De fractie heeft zich erin verdiept en het blijkt dat aan de gratis VOG stevige voorwaarden zijn verbonden. Dus met alleen gesubsidieerde VOG’s is een vrijwilligersorganisatie er niet. Waarom een VOG aanvragen voor vrijwilligers verplicht is, ontbrak echter geheel in de discussie. Ook was buiten beeld dat het ministerie aan de gratis VOG o.a als voorwaarde stelt dat de organisatie iets aan preventie doet.

Het gratis beschikbaar stellen van de VOG – in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren – draagt bij aan een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub. En preventie is belangrijk voor nu, terwijl een VOG over het verleden gaat.

De wethouder heeft onze motie gedeeltelijk overgenomen. In februari wordt een onderzoek bij de Westlandse vrijwilligersorganisaties voorbereid. De resultaten ervan zijn – naar verwachting – in mei bekend. In juni kan dit onderwerp in de raadscommissie besproken worden.