ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de fractie

CU SGP Snijders Heer 1mb

Herbenoeming burgemeester.

Op 12 april heeft de fractie ChristenUnie-SGP ingestemd met de herbenoeming van burgemeester Van der Tak. Wij zien een actieve burgemeester die hard werkt om onze Greenportgemeente in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. Hierdoor worden ondernemers benaderd, krijgen zij nieuwe kansen en kunnen hun medewerkers aan het werk blijven. Het is een sociale burgemeester, toegankelijk voor iedere burger. De fractie denkt dat een bestuurlijke hard-liner, zeker met de huidige raadssamenstelling, meer brokken zal maken. Het moet werkbaar blijven.

Reglement van orde

Over werkbaarheid gesproken: De gemeenteraad heeft haar Reglement van Orde aangepast. Er is een spreektijdenregeling ingevoerd omdat raadsvergaderingen te lang duurden. Alle fracties krijgen 20 minuten spreektijd per vergadering. Het is nog even wennen J. Maar de eerste keer ging al vrij goed. Ruim voor elven klaar. Da’s nog eens wat anders dan 2,5 avond aan één stuk vergaderen.

Voortijdige beëindiging raadsvergadering

Zo goed ging het begin maart niet. In die raadsvergadering claimden diverse partijen dat zij als eerste hun best hadden gedaan de 25% subsidieregeling weer in te voeren. De climax in de woordenwisseling was de beschuldiging “U liegt” aan het adres van wethouder El Mokaddem. De fractie vindt het beneden peil een wethouder van liegen te beschuldigen. Discussie en meningsverschillen over een onderwerp, prima. Dat hoort erbij. In de politiek geldt echter de ongeschreven regel dat een onwaarheid nooit liegen wordt genoemd. Want liegen doet men met opzet. En politici moeten er niet vanuit gaan dat de één de ander expres onwaarheden vertelt. Als deze kwalificatie toch in een politiek debat gebruikt wordt, kan het daar eigenlijk niet bij blijven. Vandaar dat de wethouder na de beschuldiging opmerkte: “Als u vindt dat ik lieg, moet u een motie van wantrouwen indienen”. Maar dat deed Westland Verstandig niet.

Tot zover wat in de politiek gebruikelijk is.

Inmiddels zijn door Pim Fortuijn en anderen andere politieke tradities gevestigd: “Ik zeg wat ik denk”, en dergelijke. Veel mensen vinden dat alle politici liegen. Dit is een versimpeling maar geen zorgvuldig beeld van de werkelijkheid. De fractie maakt zich overigens geen illusies: In de samenleving staan normen en waarden onder druk. Ook in de raadszaal is dat steeds meer merkbaar. De fractie ChristenUnie-SGP weigert afscheid te nemen van zinvolle (soms ongeschreven) regels in de politiek. We moeten op een redelijke en beleefde manier met elkaar omgaan en discussiëren. Ook zonder die regels mag van een christelijke fractie verwacht worden dat zij de eer en goede naam van de naaste beschermt.

Hoe dan verder.

De beschuldiging werd raadsbreed hoog opgenomen. Omdat de heer Duijsens in de rol van commissievoorzitter elke maand naast wethouder El Mokaddem zit, moest er wel iets gebeuren. In enkele dagen tijd hebben de betrokkenen diverse gesprekken gevoerd. Gevraagd is of de heer Duijsens de kwalificatie “U liegt” wilde intrekken of afzwakken. Helaas zonder resultaat.

Wij vinden dat de heer Duijsens hier te ver is gegaan. De fractie ChristenUnie-SGP ziet als algemene fatsoensnorm dat iemand zich moet willen verontschuldigen. Zo niet, dan kan met deze persoon niet op een normale manier worden samengewerkt. Daarom heeft de fractie tijdens de extra raadsvergadering ingestemd met het besluit het voorzitterschap van de commissie MO voor de heer Duijsens te beëindigen.

Dick de Heer

Dat de raad daar goed aan heeft gedaan, bleek uit de verklaring die door hem dezelfde avond aan het begin van de commissievergadering MO werd afgelegd. De honden lusten er geen brood van. Dick de Heer was aanwezig en heeft ervoor gekozen de venijnigheden te negeren. De fractie vindt dat de raad met de politieke realiteit moet leren leven: In de raad werkt een fractie vanuit een heel andere denkrichting – die daardoor een andere aanpak heeft en soms andere doelen nastreeft – dan gebruikelijk.

In haar advertorials spreekt Westland Verstandig altijd over “Burgerbelang boven Gemeentebelang”. De fractie leidt daaruit af dat Westland Verstandig alle onderwerpen in een wij/zij-frame plaatst: Wij – burgers gesteund door Westland Verstandig – tegenover de gemeentelijke organisatie en B&W. De handelwijze van de gemeente Westland wordt hierbij met veel wantrouwen bekeken. Als Westland Verstandig onvoldoende steun in de gemeenteraad krijgt zet zij de hele gemeenteraad in het kamp van “de gemeente”. Bij alles wat de raad bespreekt of besluit hanteert WV dit wij/zij-frame. Binnen dat kader noemt men zichzelf “Open, eerlijk en betrouwbaar”. Ieder raadslid ziet dat, als het WV even niet uitkomt, men ook minder open is. Dat gaat bij veel fracties zo – oude of nieuwe no-nonsense politiek.

De fractie ChristenUnie-SGP verschilt principieel met die van Westland Verstandig. De fractie gaat er vanuit dat college en ambtenaren met de beste bedoelingen en naar beste weten hun werk doen. Spijtig vindt de fractie dat geen journalist of publicist heeft uitgezocht wie van de raadsfracties nu werkelijk de eerste was met de herinvoering van de subsidieregeling. Misschien is het ook wel uitgezocht, maar in de media is er niet over geschreven. Jammer, want geen raadslid kan hierin als scheidsrechter optreden.

Wijzigingen APV

Het afgelopen jaar is een raadswerkgroep bezig geweest met het inkorten van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Enkele liberale fracties (VVD, D66) zijn voorstander van minder regels. Ook in de samenleving wordt steeds meer van burgers verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast geeft ook de VNG elk jaar een update van zaken die – vanwege landelijke wetgeving – in de APV zouden kunnen worden aangepast. Tenslotte staan er regels in de APV die vandaag de dag niet goed te handhaven zijn. De fractie ChristenUnie-SGP heeft in de werkgroep een bijdrage geleverd t.a.v. de APV-artikelen over de zondagsrust en het beleid rond seksinrichtingen.

Met de Zondagswet op de achtergrond kon de fractie zich erin vinden dat de bepalingen rond een evenement op zondag zouden vervallen. Een raadsmeerderheid drong daarop aan. In het concept was dit dus aangepast. Op het laatst kwam echter in het nieuws dat minister Plasterk de intrekking van die Zondagswet in gang zette!! Daarom heeft de fractie tijdens de commissievergadering ervoor gepleit de bepalingen weer op te nemen in het raadsvoorstel. Met steun van o.a. D66, Progressief Westland en Westland Verstandig is hiermee akkoord gegaan. De fractie waardeert de steun hiervoor in de raad en is dankbaar voor dit resultaat. Bij een evenementenvergunning kunnen dus voorwaarden gesteld blijven worden wat betreft geluid e.d. rond kerkgebouwen op zondagmorgen.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft de indruk dat de seksbranche in onze gemeente geen groot issue is. In onze gemeente leeft daarom geen concrete wens het vergunningenstelsel daarover aan te passen. Mogelijk ziet de fractie dit verkeerd. Misschien willen we de realiteit van een seksbranche in onze gemeente eigenlijk niet zien. Als u vindt dat deze branche een grote of illegale plek in het Westland heeft – zodat de gemeente Westland een taak heeft op te treden – willen wij daarover graag met u in gesprek.

Na de opheffing van het algemeen bordeelverbod in 2000 hebben gemeenten de bevoegdheid regels vast te stellen inzake prostitutie. Voor zover deze zijn vastgesteld, zijn de regels in de APV opgenomen. Op dit moment is de prostitutiebranche in Nederland deels legaal en vergund, deels legaal en onvergund, en deels illegaal. Al enkele jaren ping-pongt de wetgeving hierover tussen de Tweede en Eerste Kamer. Daar is laatst nog een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP en PvdA aan toegevoegd: Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel.

In afwachting van besluitvorming door de wetgever heeft de werkgroep besloten – zoals voorgesteld door de fractie ChristenUnie-SGP – de bestaande bepalingen in de APV te handhaven.

WMO

Vorige week was in het nieuws dat de gemeenten veel WMO-geld overhouden. Dit ligt genuanceerder dan in de media is voorgesteld. De gemeenten wisten niet waar ze aan begonnen. Inmiddels is ook gebleken dat de zorggegevens die Westland van het Rijk heeft gekregen sterk afwijken van de werkelijkheid. Na de kredietcrisis en de huizencrisis kan geen enkele gemeente zich nog een tekort veroorloven. Dus is behoedzaam gewerkt. Tenslotte volgen nog enkele jaren met oplopende kortingen op de zorgbudgetten. Gedachtig aan Jozef in Egypte begrijpt de fractie de behoedzame insteek van gemeente Westland.

In een raadswerkgroep is gediscussieerd over uitgangspunten voor het beleid rond zorg en welzijn: Als bezuinigd moet worden, waarop dan wel en waarop zeker niet. De gesprekken hebben een uitgangspuntennotitie opgeleverd. Jammer is dat niet elke raadsfractie aan de werkgroep heeft deelgenomen.

In de raad gaat het om hoofdlijnen. Het college – dus de gemeentelijke organisatie – werken die praktisch uit en wij verwachten dat dit met de beste bedoelingen gebeurt. Maar ondanks ieders inzet kan het gebeuren dat mensen tekort gedaan worden. Om dan voor uzelf (of voor een familielid) op te komen, zijn er diverse instrumenten. U kunt altijd de fractie benaderen. Maar beter is het de formele klachtenregeling te gebruiken of in bezwaar te gaan tegen een beslissing van de gemeente. Wanneer uw standpunt juist blijkt te zijn, wordt het in de uitvoeringsregels verwerkt en komt het ook ten goede aan medeburgers in een vergelijkbare situatie.

De samenstelling van de adviesraad, die de gemeente adviseert over het beleid rond zorg en welzijn is gewijzigd. Daarover zijn de meningen verdeeld. De fractie heeft ermee ingestemd omdat de adviesraden die er voorheen waren zelf deze nieuwe opzet hebben voorgesteld.

Het PGW (Platform Gehandicapten Westland) is bezorgd over het feit dat advisering niet meer door ervaringsdeskundigen plaatsvindt, maar door belangstellenden. Volgend jaar wordt de nieuwe adviesraad geëvalueerd. Graag horen we uw mening hierover. Als betrokkene weet en ziet u vast meer dan wij.

Bestemmingsplannen

De fractie ChristenUnie-SGP wordt soms benaderd over een bestemmingsplan. Maar ook zonder verzoek van een burger is er soms aanleiding ons vrij intensief met een bestemmingsplan bezig te houden, zoals dat van de Chrysantenstraat in Naaldwijk. Tijdens dit traject hebben we aangedrongen op een extra overlegronde tussen omwonenden en de wethouder. Na dit overleg heeft de fractie het college bij de vaststelling van het plan gesteund. Uiteindelijk is door de Raad van State over dit bestemmingsplan beslist, waarbij slechts 2 van de 14 punten van bezwaar gegrond zijn verklaard. De fractie heeft het hierbij dus goed gezien.

Voor de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. hanteert de gemeente Westland “procesafspraken ruimtelijke procedures”. Daarin is de landelijke wetgeving verwerkt, maar ook enkele lokale details. Vanuit het bedrijfsleven is gevraagd de franje te verwijderen, zodat procedures een kortere doorlooptijd hebben. De procesafspraken zijn dus aangepast. De fractie ChristenUnie-SGP heeft ermee ingestemd, omdat de landelijke wetgeving onverkort gehandhaafd blijft en het bedrijfsleven erom gevraagd heeft.

Ook over de aangepaste procesafspraken is in 2017 een evaluatie voorzien. Al hebben ze er zelf om gevraagd, VNO-NCW Westland-Delfland, LTO Glaskracht en MKB Westland hebben een diversiteit aan leden. Er zullen bedrijven zijn die hier nadeel van ondervinden. Als blijkt dat de inspraak van omwonenden onvoldoende recht wordt gedaan, moet u zeker van u laten horen.

Zo is de fractie ook betrokken bij de ruimtelijke situatie van omwonenden aan een tuinderslaan die uitkomt op de Haagweg tussen Monster en Den Haag. Volgens de omwonenden is het een eigen weg en geldt er recht van overpad en een onderhoudsplicht. Volgens de gemeente Westland is het een openbare weg.

Hoe het precies zit, is een studieonderwerp voor bouwjuristen. Sinds de zandtransporten m.b.t. Molenslag is de situatie voor de omwonenden problematisch. De gang van zaken bevreemdt ons en geeft aanleiding dit te blijven volgen. De fractie laat zich door de betrokkenen informeren om – als we het nodig vinden – aan het college nadere vragen te stellen.

De fractie ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de gemeente Westland richting haar inwoners correct optreedt en zo’n item – al is het lastig – op een redelijke termijn afhandelt.

Wij beseffen dat bij alles wat we doen Gods zegen onmisbaar is en vragen dan ook uw gebed voor het werk van de fractieleden.