ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de Raad

Dinsdag 4 juli jl., de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, stond de Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma geagendeerd. Een vast onderdeel van de vergadering zijn de algemene beschouwingen van de diverse fracties.

Onze fractievoorzitter, de heer Leen Snijders, complimenteert in zijn bijdrage het college van Burgemeester en Wethouders met de Voortgangsrapportage. Hij geeft tijdens de algemene beschouwingen onze richting op de nieuwe begroting 2018-2022 aan, vanuit onze eigen hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma. Punten uit het Collegewerkprogramma die grotendeels samenvallen met onze speerpunten zijn o.a. een sterke economie (ruimte voor bedrijven), sociale kracht (zorg en welzijn), woonstrategie (betaalbare woningen), financieel solide (bezuinigingen).

De fractie ChristenUnie-SGP Westland ondersteunt het financiële en inhoudelijke beleid van het college in grote lijnen en wacht belangstellend en positief-kritisch de Begroting 2018 af.

Leen Snijders sluit af met de volgende woorden:

In onze 5 actiepunten staat de zondag centraal.
De fractie ChristenUnie-SGP  ziet de zondag als rustdag, als een geschenk. Zoals ook onze gezondheid, welvaart en succes geschenken zijn. Laten we zuinig zijn op de zondag en dankbaar voor geschenken. Voor wie de waarde ervan kent, wenst de fractie ChristenUnie-SGP, raad, college en medewerkers Gods Zegen op zijn of haar werk.

Dank u

Voor de gehele tekst van de Algemene Beschouwingen van de fractie ChristenUnie-SGP Westland, klik op onderstaande tekst:

algemene beschouwingen CU-SGP Raadsvergadering 4 juli 2017 voortgang college werkplan