ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de Raad

Dinsdagavond 12 september 2017: een bijzondere raadsvergadering in twee opzichten. Het is de laatste vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in ‘s-Gravenzande en eveneens de laatste officiële raadsvergadering van de heer J. van der Tak in zijn functie als burgemeester van gemeente Westland.

NIEUWS UIT DE RAAD
Naast de hamerstukken vindt beraadslaging plaats over de beschikbaarstelling van een krediet voor de sloop van het gemeentehuis in Monster. De fractie ChristenUnie-SGP is tegen het slopen van dit prachtige gebouw. We hebben eerder vragen gesteld over de mogelijkheden om het gemeentehuis te herontwikkelen. Toen bleek hier vanuit de markt geen belangstelling voor. Inmiddels is er een andere situatie ontstaan. Twee ontwikkelaars en Burgerinitiatief Monster + seniorenraad willen de mogelijkheden voor herontwikkeling onderzoeken. Onze fractie heeft het ingediende amendement niet mede ondertekend omdat de onderzoeksperiode te kort is en stelt voor deze met een maand te verlengen. Hiermee wordt ingestemd zodat wij alsnog meegaan in het amendement.

Gemeentebelang Westland, LPF, Groen Links, Westland Verstandig en de VVD hebben een motie ingediend om de sluitingstijden van de terrassen in de zomer te verruimen. Onze fractie steunt deze motie niet. Het is een sympathieke motie voor de horeca, maar niet voor de omwonenden. Wij kiezen voor de bewoners: een feestweek geeft veel geluidsoverlast en levert nu al veel klachten op.

De motie over een passend alternatief bieden aan de toneelverenigingen in Naaldwijk heeft de fractie ChristenUnie-SGP mede ingediend. Deze is overgenomen door het college. De inhoud van de motie kunt u hieronder lezen:

Motie GBW-WV-VVD-D66-GL-LPF-CDA-CU-SGP inzake toneelverenigingen Naaldwijk OVERGENOMEN (G17-002037)

Ook is door diverse fracties een motie ingediend voor uitbreiding van LTC, de tennisvereniging in Naaldwijk. Deze motie ondersteunt onze fractie niet. Onze stemverklaring: Goed dat er overleg wordt opgestart, dat juicht onze fractie toe. Meedenken is prima, maar we vinden het een motie “nieuwe stijl” waar het college zaken opgedragen krijgt, zonder goede onderbouwing. Dit is een verkeerde gang van zaken.

Dan is er nog de motie van Westland Verstandig over het behoud van een vrije kust en duinen. Ons standpunt is duidelijk: we zijn tegen de bouw van 100 strandhuisjes. Het signaal ondersteunen we wel, maar conform eerdere afspraken hebben we gekozen voor een integrale aanpak en wachten we het voorstel van het college t.a.v. de kustvisie af.