ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de raad

Eenmaal per maand vergadert de Raad van de gemeente Westland. Regelmatig geeft onze fractie een korte terugblik van de onderwerpen die op de agenda staan. Wat kwam er tijdens de laatste vergadering, dinsdag 18 april, o.a. naar voren:

ICT en overheid: Wekelijks kunnen we in de media lezen over deze ongelukkige combi.
Gemeente Westland is bezig met het inrichten van de locaties van het nieuwe gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. werd aan de raad gevraagd goedkeuring te verlenen aan het beschikbaar stellen van een krediet voor enkele ICT-voorzieningen. Onze fractie heeft voor het voorstel gestemd.

Inkoopbureau H-10:
Voor het inkopen van zorg, hulp en ondersteuning werkt gemeente Westland samen met 9 andere gemeenten. Hiervoor is een organisatie opgericht, Inkoopbureau H-10, en een gemeenschappelijke regeling opgesteld. De gemeenteraad heeft enkele technische wijzigingen in de regeling goedgekeurd.

De voorgestelde aanpassingen liggen bij alle 10 gemeenten tegelijk op tafel. Als één gemeente nog iets aan de formulering wil wijzigen – hoe klein of hoe terecht ook – kan dat eigenlijk niet. Dat blijft moeilijk te verteren. De fractie ChristenUnie-SGP heeft daar zelf ervaring mee: medio oktober 2015 hebben we bij een soortgelijk besluit een wijziging aangegeven. De motie is zelfs door het college overgenomen! Eind januari 2016 kregen we een brief dat het niet kon worden geëffectueerd. Onze wijziging van toen is nu in dit besluit “meegenomen”.

Naast technische wijzigingen wordt nu ook een inhoudelijk traject ingezet. Medio juni is er een werkconferentie. Vanuit alle gemeenten wordt een raadslid aangezocht om deze voor te bereiden. In afstemming met de voorzitter van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving heeft ons raadslid Dick de Heer zich beschikbaar gesteld. Op deze manier probeert de fractie ChristenUnie-SGP constructief mee te denken en mee te werken aan het resultaat.

Motie faciliteren samenwerkingsplannen sportverenigingen Monster:
Bovengenoemde motie is door een groot deel van de fracties ingediend. Het college wordt verzocht – in eerste instantie door VVD, GBW en CDA – de samenwerkingsplannen van enkele sportverenigingen in Monster te faciliteren. De fractie ChristenUnie-SGP ziet dit als een sympathieke motie die laat zien dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is begonnen. De insprekers – bestuursleden van Monsterse sportverenigingen – gaven aan al in gesprek te zijn met diverse wethouders.

Wij concluderen daaruit dat het dus een overbodige motie is. Wat de indieners willen, gebeurt al!

Onze fractie is vooral beducht voor de hoge kosten van daadwerkelijke realisatie straks, waarvoor, naar onze verwachting, de gemeente zal worden aangekeken. De fractie LPF vroeg, naar de mening van onze fractie terecht, aandacht voor de sportverenigingen in andere kernen. in

Het college heeft de motie overgenomen, voorzien van de nodige toelichting. De fractie ChristenUnie-SGP heeft de indruk dat de wethouder de gemaakte kanttekeningen in de uitwerking zal meenemen.