ChristenUnie-SGP Westland

Nieuwsbrief ChristenUnie afdeling Westland oktober 2018

Westlands akkoord: “Niet in eigen kracht”

Heeft u ook zo genoten van deze warme zomer? Over het aantal zonuren mogen wij echt niet klagen. Wat een krachtbron is die zon! Maar dat wat wij als prettig hebben ervaren heeft ook een keerzijde wat je overal in de natuur nu nog kunt zien. En wat denkt u van onze tuinbouw en de effecten die deze krachtbron daarop heeft gehad? Ik denk dat het een verademing was toen uiteindelijk de regen zich aandiende en het land dat verdroogd naar water schreeuwde zich kon herstellen. Het is nu een half jaar na de verkiezingen en het Westlandse college is bezig hun akkoord “Niet in eigen kracht” vorm en inhoud te geven. Hierbij moest ik denken aan de tekst uit Zacharia 4:6 “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Here, maar met de hulp van mijn Geest”. Ik wens het hele college van burgemeester en wethouders en de raadsleden toe dat zij bekend zijn met deze krachtbron en daar ook uit mogen putten.

In de fractie ChristenUnie-SGP is het een leven van belang. Voor bijna iedereen was het een nieuwe start en dan komt er veel op de fractieleden af. Wat nog niet eerder is voorgekomen is dat de fractie bestaat uit twee raadsleden en, dat is bijzonder, drie steunraadsleden. Als bestuur wensen wij hen goede samenwerking en Gods zegen toe bij al hun werk! De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Op basis van deze wet zijn wij verplicht te laten weten welke gegevens wij van u hebben en hoe wij die beheren. Deze gegevens gebruiken wij om u op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van de plaatselijke Vereniging ChristenUnie Westland, zoals deze nieuwsbrief.

Mocht u die niet meer willen ontvangen dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van CU Westland. Zie verder in deze nieuwsbrief bij ‘Contact’. Ik wens u een prettige nazomer toe.

Keetie van der Wel-Kuipers,
Voorzitter ChristenUnie Westland

Afval scheiden en zorg voor de schepping begint bij jezelf
door Anja Muilwijk – van der Hoeven; Steunraadslid ChristenUnie – SGP Westland

“Moet dat echt, afval scheiden”, hoor ik iemand zuchten. Ik kan het me voorstellen. Er moet zo veel en helpt het ook echt? Sinds een paar jaar houd ik bijv. plastic, GFT-afval en batterijen apart. Ik schrik van de hoeveelheid. En wat prettig is: nooit meer een overvolle, half openstaande grijze container. Vogels en katten kunnen er niet bij. Dat scheelt een hoop rommel en ergernis. Maar het heeft meer voordelen. U herinnert zich vast de branden bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Door goed scheiden van afval kunnen dit soort problemen in veel gevallen voorkomen worden. Onze fractie vindt het een gemiste kans dat de staatssecretaris besloten heeft de industrie twee jaar uitstel te geven voor het invoeren van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes. We zijn ervan overtuigd dat hiermee veel zwerfafval kan worden tegengegaan.


Goede voorlichting is essentieel om ons bewust te maken dat afval een grondstof is. De ChristenUnie-SGP Westland vindt het belangrijk kinderen hierbij te betrekken via lesprogramma’s op scholen. Jong geleerd is oud gedaan!
Het is bekend dat wij het in het Westland nog helemaal niet zo slecht doen, maar het kan altijd beter. Kijk alleen al naar het afval dat de afgelopen weken op strand is achtergelaten. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid die de vrijwilligers van Stichting Noordzee tijdens een schoonmaakactie gevonden hebben.
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen zich prettiger voelen in een schone omgeving.

Meer investeren in groen en water
door Leen Snijders – Wethouder ChristenUnie – SGP Westland

 

Schone straten en parken, wateropvang tijdens piekbuien, één grote nieuwe gemeentewerf, meer groen en nog betere afvalscheiding. Het zit allemaal in het pakket van wethouder Leen Snijders. Zijn ideologie: “We moeten dit stukje aarde goed nalaten aan volgende generaties.”

Verbeteren en uitbreiden van het groen
Het college gaat zich inzetten voor meer groen in het volgebouwde Westland. En dan gaat het niet om groene weilanden of voetbalvelden, maar om nieuwe natuur, zoals natuurlijke oevers en meer bomen, planten en struiken in nieuwbouwwijken. “Groen en water willen we verbeteren en uitbreiden”, zegt Snijders. “In nieuwe uitbreidingsplannen, zoals Westlandse Zoom, is aandacht voor groen een vereiste. Dankzij de aankoop van grond kunnen we recreatiegebied het Prinsenbos in Naaldwijk uitbreiden. Heel goed voor de leefbaarheid in onze gemeente.”

Water: opvangen en doorlaten
Er komen drie grote waterbergingen in ’s-Gravenzande, Poeldijk en Naaldwijk die water tijdens zware regenval opvangen. Dit gebeurt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland. Snijders: “De schetsen liggen er al. Ik los hier niet het probleem van wateroverlast op, maar het is een stap in de goede richting.” Een ander waterprobleem betreft de sterke verharding in Westland door bestrating. Hierdoor zakt het water onvoldoende de grond in. “Er loopt nu een campagne ‘Steenbreek’: tegels eruit, planten erin. Ik hoop dat daar een wervende kracht van uitgaat.”

Nieuwe Gemeentewerf Naaldwijk
De twee huidige gemeentewerven in Naaldwijk en Monster voldoen niet meer. Daarom komt er één grotere nieuwe werf in Naaldwijk. De locatie is nog onbekend. Een grotere werf is nodig, omdat we steeds meer afval gescheiden inzamelen en hergebruiken. In het verlengde hiervan krijgt Westland een nieuw systeem van afvalinzameling. “We gaan Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (PMD) ophalen bij huishoudens”, zegt Snijders. “Dat kan met een aparte container of plastic zak, afhankelijk van waar je woont. Het restafval dat dan nog overblijft halen we minder vaak op. Op deze manier hopen we het restafval terug te brengen van 200 naar 100 kilo per persoon in 2020. We gaan met een campagne duidelijk uitleggen waarom het nodig is. Ik vind: wat we kunnen doen moeten we doen.”

Hebben jullie vragen of opmerkingen, ik ben bereikbaar per email: LKSnijders@gemeentewestland.nl