ChristenUnie-SGP Westland

Nieuwsbrief december ChristenUnie Westland

SAMEN VOOR EEN LEEFBAAR WESTLAND. Onze verkiezingsslogan van maart 2018. Als ik het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP bekijk dan had ik niet durven dromen dat er in relatief korte periode zoveel verschuivingen plaats konden vinden binnen de fractie van de ChristenUnie-SGP.

Leen Snijders, onze fractievoorzitter is wethouder geworden. Willy de Zoete nam de verantwoordelijkheid op zich als fractievoorzitter, Arij de Bloeme als raadslid en Anja Muilwijk, Ton van Spronsen en Ad van Harmelen als steunraadsleden. Zij hebben het afgelopen jaar zich stevig ingezet om het werk van volksvertegenwoordigers vorm en inhoud te geven. Zij hebben hun mannetje gestaan.

Namens het bestuur van de ChristenUnie wil ik hen voor hun enthousiasme, hun ijver en trouw hartelijk bedanken, het is echt geweldig! Tevens wensen wij hen toe dat zij met veel inspiratie en de zegen van onze God het komende jaar ons zullen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Dat zij samen als fractie in 2019 gaan voor een leefbaar Westland.

Als Westlandse gemeente krijgen wij ook een nieuwe burgemeester. Op 18 december 2018 draagt onze tijdelijke burgemeester, mevrouw Agnes van Ardenne, haar verantwoordelijkheid over aan de nieuwe burgemeester de heer Bouke Arends. Het college, de raad en de Westlandse bevolking zullen met verwachting uitkijken wat deze burgemeester het Westland zal brengen. Ook hen wensen wij een goede samenwerking toe, “Samen voor een leefbaar Westland”.

Datum om te noteren:

MAANDAG 25 FEBRUARI 2019, 19.30 uur, Ontmoetingskerk Naaldwijk, Ledenvergadering ChristenUnie afdeling Westland

U krijgt de gelegenheid om Leen Snijders en Willy de Zoete te ontmoeten. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten bij deze bijeenkomst.

Namens het bestuur van de ChristenUnie wens ik u toe, dat u allen in de gelegenheid bent om de feestdagen samen te vieren. Dat betekent omzien naar elkaar voor een leefbaar Westland. Hierin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Wat kan en mag ik delen met de ander. Daarbij wens ik u Gods onmisbare zegen toe voor 2019.

Keetie van der Wel, voorzitter bestuur ChristenUnie Westland

BERICHT UIT DE RAAD

Op 15 mei dit jaar werd ik benoemd tot lid van de raad van de gemeente Westland. Hoewel ik op 24 april de eed had afgelegd als steunraadslid, is het gebruikelijk als raadslid opnieuw de eed af te leggen. Inmiddels liggen er zeven maanden van raadswerk achter mij. Voor mijn gevoel kwam ik in een achtbaan van activiteiten terecht.

Om te beginnen was er een inwerk- programma voor nieuwe raadsleden. Hierin werden we in een aantal bijeenkomsten door de Griffie wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van de raad, kennismaking met de Rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie. Er stonden ook twee bijeenkomsten met het thema integriteit op het programma. De cyclus van maandelijkse vergaderingen gaat ook gewoon door, de vier commissievergaderingen en de Raadsvergadering. Deze worden beide door de fractie in twee bijeenkomsten voorbereid. Dan zijn er ook de RIA ’s , Raads Informatie Avonden met diverse onderwerpen zoals het inkoopbeleid van de gemeente Westland, de Omgevingswet en participatie. Werkbezoeken zijn een ander fenomeen voor raadsleden. We hebben afgelopen maanden werkbezoeken gebracht aan o.a. Vitis-Welzijn, Havenbedrijf Rotterdam, Patijnenburg, World Horti Center (WHC) en symposium Schuldhulpmaatje. Op deze manier laten wij ons informeren over actuele zaken.

Als fractie kiezen we gericht voor thema’s die passen binnen de speerpunten van ChristenUnie-SGP. Dat betekent dat uitnodigingen die ertoe doen onder de fractieleden verdeeld worden, omdat je anders elke dag wel op pad kunt. Wat ik zeker zo belangrijk vind, is het contact met medeburgers. Het gebeurt mij regelmatig dat ik onderweg tijdens winkelbezoek of een wandelingetje mensen tegen het lijf loop en dan volgt er een gesprek. Mensen vragen dan hoe het gaat in de raad en of ik het leuk vindt en ik krijg dan soms goede suggesties. Dat brengt me terug bij het onderwerp integriteit.

Er is een Gedragscode integriteit voor raadsleden van de gemeente Westland. In artikel 3 staat: ‘Het raadslid zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard’ en ‘Het raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie’. Dat staat de laatste tijd nogal ter discussie in de raad. Wanneer is de grens van vertrouwelijke en geheime informatie overschreden? Er zijn politici die, belust op publiciteit, hierbij de grenzen opzoeken. Naar mijn mening is dit schadelijk voor het vertrouwen in de raad en in de politiek. Je maakt hiermee de politiek als geheel ongeloofwaardig.

De laatste fractievergadering openden we met het lezen van een stukje uit 1 Samuel 17 en een bijpassend stukje uit het dagboek ‘Dag in, Dag uit’. Het gaat daar over het gevecht van David met Goliath. “Goliath is tot de tanden toe gewapend. David is nog maar een onervaren jongen. Maar David heeft iets wat Goliath niet wil zien: geloof. David zegt: ‘Jij vertrouwt op je wapens. Ik vertrouw op de machtige Heer. Jij denkt dat je laatdunkend kunt doen over de levende God. Maar als ik je versla, zal iedereen weten dat Israël een God heeft.’ Dat is het doel van David. Niet om zelf naam te maken, maar om de naam van God groot te maken. De strijd is gestreden zodra hij is begonnen. David wint. Dat is geen daad van eigen kracht, maar een teken van Gods macht. Zo overwint God steeds. In David. Later in Jezus, Davids zoon, koning en herder die komt als een weerloos kind in de kribbe.” Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gelukkig 2019 toe.

Arij de Bloeme, raadslid ChristenUnie-SGP Westland

BRANDENDE KAARSJES

Als bestuurslid van de ChristenUnie afdeling Westland werd mij gevraagd om voor de nieuwsbrief van december iets te schrijven.

December, de laatste maand van het jaar. De maand van vroeg donker en lichtjes. Het lijkt wel of de huizen en tuinen steeds vroeger en uitbundiger worden verlicht. Als je ’s avonds ergens heen gaat is het allemaal sfeervol verlicht.

December de maand van kerst, van verwachten en uitkijken naar de geboorte van Jezus die als kindje klein voor ons ter wereld kwam.
Dit doet mij terugdenken aan een kerstliedje wat ik ooit, lang geleden op de kleuterschool heb geleerd. Van kaarsjes die branden in de nacht. Graag wil ik dit lied met u delen omdat het zo mooi is en nog steeds veel zeggingskracht heeft. Ik vond het lied terug in de Evangelische liedbundel.

Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht,
Dat we zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

Wij mogen allemaal op onze manier en op onze plaats van betekenis zijn voor de mensen om ons heen! Ik kan dat niet voor een ander invullen maar als we om ons heen kijken is er vast iemand die wat extra aandacht kan gebruiken, iemand die we een kaartje kunnen sturen, iemand tegen wie we iets vriendelijks kunnen zeggen.
Als we zo mens worden voor elkaar dan gaat daar iets van uit.

Tot slot een vraag aan jou/u. Mocht u als ChristenUnie lid Westland ergens tegenaan lopen waarvan u zegt: dat verdient extra aandacht of dat zou ik graag anders zien, schroom dan niet om dat kenbaar te maken via het emailadres wat u in deze nieuwsbrief vindt. Het bestuur is graag in contact met zijn leden en wie weet kunnen we van betekenis zijn.
Ik wens u goede Kerstdagen en een gezegend 2019 toe!

Bea Koen-Snijders, bestuurslid ChristenUnie Westland