ChristenUnie-SGP Westland

Ontslag griffier en integriteit

Tijdens de besloten raadsvergadering van 15 november jl. is het besluit genomen de griffier, de heer N. Broekema, met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen en de door hem veroorzaakte schade te verhalen. Onze fractie staat achter dit besluit, hoe pijnlijk ook. De reactie van de fractie ChristenUnie-SGP Westland, zoals verwoord door de fractievoorzitter Leen Snijders, kunt u hieronder lezen.

Leen Snijders

Voorzitter,

In de besloten vergadering van hedenavond hebben we het besluit genomen de griffier met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen en de door hem veroorzaakte schade te verhalen.

De fractie ChristenUnie-SGP staat achter dit besluit, hoe pijnlijk ook.

De fractie ChristenUnie-SGP wil de werkgevers­commissie en de vorige voorzitter, Ben van der Stee, bedanken voor het vele werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet.

Naar aanleiding van klachten, door het griffiepersoneel ingediend tegen de griffier, is een onderzoek verricht door Hoffmann Bedrijfsrecherche. De geanonimiseerde verslagen worden vanavond in het openbare debat behandeld. Alvorens te reageren op deze verslagen wil mijn fractie eerst ingaan op de geldende normen aangaande integriteit openbaar bestuur en de vertaling daarvan naar het persoonlijk optreden van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, griffier en raadsleden.

Wat is integriteit?

Integriteit is een goede karaktereigenschap. Een integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen.

Deze waarden en normen staan ook verwoord in de Bijbel, Gods Woord, en in het bijzonder in de 10 geboden.

Integriteit op het werk

Integer handelen op je werk houdt in dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen de organisatie en je functie. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de visie van je werkgever, de beroepscode en de op dat moment geldende normen en waarden van de organisatie. In de meeste gevallen zijn deze uitgewerkt in gedragscodes die concreet aangeven wat wel en niet toelaatbaar is bij de uitoefening van je functie.

Integer werken betekent dat je professioneel, dienstbaar, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen hierop aan. Je bent je bewust van het vertrouwen dat mensen in je stellen.

Burgers rekenen op integriteit van publieke functionarissen

Burgers rekenen erop dat de overheid zorgvuldig bestuurt en dat alle ambtenaren integer werken. Dat wil zeggen: ambtenaren zetten hun positie, hun bevoegdheden, hun tijd en middelen in waarvoor die bedoeld zijn.

CU SGP Snijders Heer 1mb

Integriteit overheid

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Voorzitter,

Waarom focussen wij zo op het woord integriteit.  U, het college van B&W en de gemeenteraad zullen begrijpen dat de griffier en enkele raadsleden zich niet integer hebben opgesteld. In de rapportage van Hoffmann Bedrijfsrecherche is dat duidelijk naar voren gekomen.

Aangaande het niet integer handelen van de griffier, of anders uitgedrukt ernstig plichtverzuim, hebben wij in een besloten vergadering een besluit genomen.

Allereerst willen we ingaan op het ernstig plichtsverzuim van de griffier.

De fractie ChristenUnie-SGP is zeer teleurgesteld in de handelwijze van de griffier die een voorbeeld voor zijn mensen dient te zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de griffier zich niet professioneel heeft opgesteld richting een aantal griffiemedewerkers die hij soms onheus bejegende, intimideerde en beroofde van werkplezier.

Richting de raadsleden heeft de griffier in politieke kwesties niet onpartijdig en onafhankelijk opgetreden. Hij had een sterke voorkeur voor LPF en Westland Verstandig.

Verder is uit diverse stukken en e-mails naar voren gekomen dat de griffier vertrouwelijke en geheime informatie naar derden heeft gelekt en dat de griffier erop uit is geweest de burgemeester en wethouders een hak te zetten en hun functioneren in diskrediet te brengen. Hij heeft ook enkele raadsleden voor zijn karretje willen spannen door een aantal personen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen.

Voorzitter, hoe je ook denkt over het dualistisch politiek systeem, tegenspelers moeten elkaar kunnen vertrouwen. De onderlinge verhouding mag zakelijk zijn, maar in het tegenspel tussen college, burgemeester en raad heeft de griffier een onbetrouwbare rol gespeeld.

Verder heeft de griffier mooi weer gespeeld met de portemonnee van de griffie, de afgelopen 2 jaar voor ca. € 50.000,–,  om diverse betalingen te doen voor het organiseren van bijeenkomsten van Lokaal 13, zijn geesteskind. Lokaal 13 heeft hij mede gebruikt om zijn afkeer tegen windenergie in het noorden van Nederland te kunnen uiten en betaalde adviezen te laten opstellen. Dit voor rekening van de gemeente Westland!

Voorzitter, wij zouden nog diverse zaken kunnen noemen maar deze worden goed verwoord in de rapportage van Hoffmann Bedrijfsrecherche en Capra advocaten en vervolgens in de brief aan de griffier aangaande ontslag en schadeverhaal.

Tot slot willen wij nog ingaan op het niet integer handelen van twee raadsleden waarvan de namen al eerder in het debat zijn genoemd.

De laatste jaren is de gemeente Westland al een aantal keren negatief in het nieuws geweest. Vanuit de burgers van onze gemeente krijgen wij, maar ook andere fracties, de vraag wat er aan de hand is met het gemeentebestuur van Westland. Dat doet ons pijn, wij zijn trots op onze gemeente en dat willen we zo houden.

Uit de rapportage van Hoffmann is duidelijk naar voren gekomen dat de griffier en ook 2 raadsleden zich Westland onwaardig hebben gedragen en meededen aan achterkamertjes- politiek met hulp van de griffier of andersom!

Voorzitter, dit kunnen wij als raad niet accepteren. We vragen de met naam genoemde raadsleden, zoals vermeld in de rapportage van Hoffmann Bedrijfsrecherche, met klem in dit openbare debat verantwoording af te leggen over hun gedrag en de keuzes die zij daarin hebben gemaakt. Vervolgens zullen zij zelf het besluit moeten nemen of zij op basis daarvan nog verder kunnen gaan als gemeenteraadslid. Ik hoop dat ze een besluit zullen nemen dat Westland waardig is.

Voorzitter, dank u voor de 1e termijn. Wij wachten de reactie van de twee raadsleden af.