ChristenUnie-SGP Westland

Algemene beschouwingen Begrotingsraad

Hieronder vinden u en jij de tekst van de Algemene Beschouwingen tijdens de Begrotingsraad van de gemeente Westland op dinsdag 6 november 2018, verwoord door onze fractievoorzitter, mw. Willy de Zoete.

Mevrouw de Voorzitter, leden van de raad van de gemeente Westland, college,

De afgelopen dagen is onze fractie overvallen door een verbijsterend aantal moties, voor een groot deel gekoppeld aan beleid dat in de begroting staat.

In andere gremia is het gebruikelijk eerst in het debat de portefeuillehouder te vragen of wensen in het beleid ingepast kunnen worden. Is het antwoord onbevredigend, dan kan een motie ingediend worden met verwijzing naar het betreffende onderdeel van het beleid, én voorzien van een dekkingsvoorstel.

Hier gaat het anders. Er worden wensenlijstjes ingediend alsof het Sinterklaas is. Op zo’n manier is degelijk besturen niet mogelijk. Het is het college niet kwalijk te nemen dat niet alle moties worden uitgevoerd. Overigens lijkt het sommige indieners hier niet om begonnen te zijn. Bij media-aandacht is het doel bereikt. Dit is niet ons idee van degelijk besturen. Voordeel van al die lijstjes is natuurlijk dat ik regelmatig mijn van tevoren voorbereide inbreng heb kunnen inkorten. Maar ook wij hebben een mening over zaken die voor de Westlanders beter geregeld kunnen worden.

Dan nu de begroting!

Een omvangrijk stuk, dat daardoor een doorwrochte indruk maakt. Hoewel er zeker moeilijker te doorgronden begrotingen worden gemaakt, was onze fractie toch blij met ´de begroting in één oogopslag´, zodat we de macro feiten daar uit konden halen.

Hier vallen een aantal zaken op:

  1. De lasten voor de burger stijgen niet meer dan het inflatiepercentage (2,4%). In 2018 was dat percentage 1,62. Vooruitlopen op een verwachte stijging kan, maar wat doe je als die stijging uitblijft? Netter is om bij 1,62% te blijven. Wij zijn dus voor verlaging van de OZB.
  2. Er wordt voor € 25 miljoen aan reserves aangewend. Onze fractie gaat er vanuit dat dit bestemmingsreserves zijn, dan is dat geen probleem. Hier kom ik later op terug.
  3. Riskanter lijkt het om de begroting voor een groot deel (€ 52 miljoen) op bouwgrondexploitatie te laten rusten. Er is in het verleden toch genoeg leergeld betaald toen grond fors moest worden afgewaardeerd. Macro-economisch zijn er tekenen dat de fouten die geleid hebben tot de vorige crisis nu opnieuw worden gemaakt. Gaat ook Westland nu dezelfde fout maken?

Er vanuit gaand dat er voldoende voorzichtigheid betracht is: die grond is er nu. Als het goed is wordt het grondbezit van de gemeente (net als het vastgoed van de gemeente) steeds minder, dus ook de inkomsten van exploitatie. Hoe wordt dat opgevangen?

Dan kom ik meteen terug op de reserves en de schuldenpositie. Een schuldenpositie die hoger is dan het jaarbegrotingsbedrag – ik weet dat dit in gemeenteland vaak niet als probleem wordt gezien. Wij zouden graag zien dat de verhouding in de toekomst verandert. Ik zeg met nadruk in de toekomst, want het is duidelijk dat op afspraken – met financiële consequenties –  die in het verleden gemaakt zijn, niet ineens kan worden teruggekomen. Dat zou onbetrouwbaar bestuur zijn! Toch willen we  de plannen uit het Westlands akkoord ook uitvoeren. Dat gaat ook  geld kosten.

Waarschijnlijk geeft de schuldenpositie een vertekend beeld, omdat er veel bezittingen tegenover staan. Om het beeld te verduidelijken en gericht te kunnen werken aan vermindering van de schuldenpositie wordt bij overheidsbegrotingen steeds vaker balansverkorting toegepast. Reserves worden samengevoegd, schulden staan tegenover bezittingen (vaste activa). Is zo´n ´bezem er door´ procedure ook in Westland mogelijk?

Dan nog wat opmerkingen per programma

Economie:

Er is een forse inzet op herstructurering. Toch vallen cijfers van het HOT (Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw) wat tegen. Zijn er snel betere resultaten te verwachten? Of moet het wensbeeld moderne glastuinbouw misschien wat realistischer worden gesteld? Oude kleinere kassen schijnen het soms economisch nog prima te doen (afgezien van de milieuaspecten, die zeker aandacht nodig hebben). Straks gaan we zoveel vernieuwen dat we weer kapitalen moeten uitgeven om de oude kassen te redden, net zoals met de fruitmuurtjes gebeurd is.

Er wordt ingezet op samenwerking op alle onderwijsniveaus met het bedrijfsleven,  maar de Proeftuin van Wageningen is al weg. Heeft dat de verhoudingen niet verslechterd? Hoeveel risico zit er aan de garantie van € 13 miljoen voor Lentiz? De fractie ChristenUnie-SGP vindt het koppelen van onderwijs aan het bedrijfsleven in principe wel belangrijk.

Regelmatig wordt gezegd: wij hebben energie/warmte over voor zoveel huishoudens. Eenzelfde reactie hoorden we ook laatst bij ons bezoek aan het havenbedrijf Rotterdam. Mooi dat het bij Polanen lukt om huizen op het warmtenet aan te sluiten. Aangezien nieuwe huizen al energieneutraal gebouwd worden, zou dit best eens het laatste project kunnen zijn. Rekenen we ons niet rijk met de energie?

Nog iets anders op het gebied van energie:

Onder andere verenigingen en scholen krijgen door gebruik van LED-verlichting een lagere energierekening. Wij zijn voorstander van het revolving fund: het voordeel wordt teruggestort en kan opnieuw worden gebruikt voor andere energieprojecten. Daarom dienen we de motie van D66 mede in.  Er is zeker nog meer te doen. Wat denkt u van groen-blauwe daken op gemeentelijke gebouwen (bijv. sporthallen)?

 

Wat betreft het hemelwater. Wordt in de nieuwbouwplannen actief gestuurd op afkoppelen zodat hemelwater niet in het riool loopt?

Wat ons betreft kan Bezoek Westland gestimuleerd worden om onze mooie bedrijven nog meer op de kaart te zetten. Voor uitbreiding van toerisme is verder geen plaats; onze stranden zijn met mooie dagen nu al bomvol. Recreatieve voorzieningen voor de Westlanders zelf, zoals aangegeven wordt, daar kunnen we enthousiast voor worden!

 

De wethouder heeft ons gewaarschuwd voor hoge kosten van de jeugdzorg. Dat is in veel gemeenten zo. Hier en daar wordt ook al aan oplossingen gewerkt. Is hier in Westland al zicht op?

Ik heb in een eerder verband al aangegeven of er bijvoorbeeld nagedacht is over het versterken van de eigen kracht van de omgeving van een jongere met problemen (bij voorkeur met de specialisten die dit landelijk succesvol hebben gemaakt)?

 

Verder vinden wij het belangrijk dat de begrafeniskosten niet verhoogd worden. Het mag niet zo zijn dat het voor mensen te duur wordt om te kiezen voor begraven. Daar past sociaal beleid. Ook moeten begraafplaatsen goed onderhouden worden.

 

MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag):

In MRDH-verband worden we als Westland niet genoeg gezien. Een schrijnend voorbeeld is de slechte bereikbaarheid van de Horticampus. Het tij lijkt te keren nu wethouder Varekamp een vinger in de pap krijgt. Dan hebben we naast de verbeterde lijnbus nog wel wensen: de lightrail en vooral verbetering van het speciaal vervoer. Als in MRDH-verband geregisseerd kan worden wat op Goeree een aantal jaren geleden al is gestart, een combinatie van alle soorten speciaal vervoer, dan zijn we ook van de abominabele regiotaxi af.  (Helaas hebben Rotterdam en Den Haag dat al voor zichzelf –  trouwens ook niet zo best – geregeld.

Positief is dat er ingezet wordt op meer woningen. Zo kunnen we de tekorten inlopen, Westlanders huisvesten en ook aan onze verplichtingen voldoen waar het statushouders betreft. Een grote opgave.

Wij wensen alle collegeleden wijsheid en zegen bij de belangrijke taak die zij voor de Westlanders hebben te vervullen.