ChristenUnie-SGP Westland

SGP avond met Dijkgraaf een succes

De Westlandse SGP kiesvereniging heeft vrijdagavond 18 september jl. IMG_9150een goed bezochte avond gehouden. Prof. dr. E. (Elbert) Dijkgraaf, lid van de SGP fractie in de Tweede Kamer hield een actueel en aanprekend referaat waarin hij inging op de toenemende vluchtelingsstromingen en onveiligheid in de wereld. Daar deze avond vlak na Prinsjesdag plaats vond, was er ook aandacht wat de kabinetsplannen voor ons gaan betekenen.  

Dijkgraaf stelde dat zijn insteek voor de lange termijn is dat er opvang in de regio dient te komen. Hiervoor is stabiliteit in de regio van groot belang. Bij de huidige stroom van vluchtelingen uit Syrië bevinden zich veel hoger opgeleiden mensen. Zij zullen later ook juist nodig zijn voor opbouw van het land. Voorkeur zal er gegeven moeten worden aan de opvang van groepen die bijzonder onderdrukt worden zoals christenen. Tevens zal er gekeken moeten worden welke groepen mensen het meeste kans maken op integratie in Nederland en hen zodoende voorkeur geven. Op de korte termijn is noodopvang zeker nodig, we kunnen deze mensen in nood niet aan hun lot overlaten. In de coördinatie hiervan ziet Dijkgraaf een grote rol voor de Europese Unie weggelegd. Particuliere initiatieven dienen daarbij ook toegejuicht te worden.

IMG_9155

Fractievoorzitter Leen Snijders

Leen Snijders de voorzitter van de Westlandse ChristenUnie-SGP fractie ging nader in op de situatie van vluchtelingen en statushouders in het Westland. Op de korte termijn dient er noodopvang geregeld te worden voor de vluchtelingen die zich melden. Hiertoe is ook een motie gesteund om de gemeente te vragen meer energie hierin te steken. Daarnaast is er druk vanuit de landelijke overheid op de gemeente Westland om aan het quotum van opvang van statushouders te komen. Snijders deed verder ook een oproep aan de kerken om een taak hierin te nemen.

Vanuit Vluchtelingenwerk Westland was Margreet Bakker aanwezig om de haar ervaringen te delen op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders.

IMG_9141

Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf

Nadat de heren Dijkgraaf en Snijders hun referaat gehouden hadden, was er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Hier werd ruim gebruik van gemaakt, waar het met name ging over de situatie in het Westland. Is bijvoorbeeld opvang in leegstaande kantoren een optie, en wat kan er gedaan worden om tot een groter aanbod van huurwoningen te komen. Juist ook voor de eigen Westlandse starters op de woningmarkt.