ChristenUnie-SGP Westland

Natuur en duurzaamheid: zorg voor de schepping

Als mensen zijn we onderdeel van een prachtige schepping, waarvan het ontstaan in Gods handen ligt. De  ChristenUnieSGP wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene duurzame economie. Ecologische en sociale gerechtigheid moet de norm worden.

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, onder andere door het isoleren van hun huis en door het opwekken van duurzame energie. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven stimuleert door het verstrekken van subsidies. Ondertussen moet de gemeente hier zelf ook aan werken, bijvoorbeeld door waar mogelijk zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te leggen en een duurzaam inkoopbeleid.

Zorgen voor het milieu doen we samen. Daarom stimuleren we deelname in het Westland aan landelijke dagen rond zwerfvuil en compost. Bedrijven en winkeliers hebben ook een rol, bijvoorbeeld door het gebruik van gesloten toegangsdeuren om energie te besparen. Ook in de glastuinbouw stimuleren we de overgang van fossiele naar duurzame energie, of dat nu is met zonne-energie, aardwarmte of vergisting. Tot slot is het belangrijk dat de kwaliteit van ons slootwater verbetert, er zijn nog teveel illegale lozingen, de handhaving hierop moet steviger.

KORT EN PRAKTISCH
• Meer natuur in het Westland realiseren
• Stimuleren van duurzame glastuinbouw
• Burgers betrekken bij het vergroten van onze waterbergingen
• Per persoon minder restafval veroorzaken

Meer natuur

Het Westland is, door de ligging aan de kust, gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. De Westlandse kustlijn is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tegelijk is het nodig de hoeveelheid groen en natuur binnen onze gemeente uit te breiden. Bevolkingsgroei in onze regio is onvermijdelijk, daarbij zorgt meer natuur ook voor een prettige leefomgeving en ruimte voor ontspanning. Door COVID-19 hebben we nog meer gemerkt hoe belangrijk dat is. Ook in nieuw aan te leggen woonwijken moet ruimte en aandacht zijn voor groen, zodat kinderen daar ook veilig kunnen spelen. De ChristenUnie-SGP wil natuur- en cultuureducatie voor kinderen stimuleren en financieel steunen. Zo leren ze al jong hoe waardevol en kwetsbaar de natuur is.

Ruimte voor water

Meer en meer merken we hoe ons klimaat verandert. Dat er meer extreme buien zijn is daar een gevolg van. En ook is het vaker erg warm en lang droog. Als we dat weten, is het niet handig om grote gebieden te verstenen: we moeten rekening gaan houden met extremer weer. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Daarvoor is goede samenwerking met de waterschappen nodig, duidelijk is dat er meer ruimte moet komen voor waterberging. En het is belangrijk meer Westlanders te betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen en stimuleren dat tuinen minder betegeld worden.

Afval scheiden

De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. De bedoeling is dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon veroorzaken. Op dat vlak hebben we als Westlanders nog een lange weg te gaan, een eerste stap is dat we ons restafval verlagen van 229 kilo per persoon per jaar in 2019 naar 170 kilo in 2022. Daarbij wil de ChristenUnie-SGP mogelijk maken dat afval meer en meer als grondstof wordt gebruikt. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Goede voorlichting vanuit de gemeente is hierbij essentieel. En we willen dat kinderen hierbij betrokken worden via lesprogramma’s op scholen.