ChristenUnie-SGP Westland

Natuur en duurzaamheid: zorgen voor de schepping

De aarde hebben we van God gekregen en we moeten er zuinig op zijn. Daarom stimuleren we mensen om duurzame energie op te wekken en hun afval te scheiden. De gemeente neemt daarin ook zelf haar verantwoordelijkheid. Er is in het Westland ook meer ruimte voor natuur nodig, zeker nu de bevolking groeit.

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, door energiebesparing, zonnepanelen en het scheiden van huisvuil. Wij willen dat de gemeente duurzame stappen sterker gaat ondersteunen met voorlichting en subsidies. Ondertussen moet de gemeente zelf ook ambities hebben, bijvoorbeeld door een duurzaam inkoopbeleid. En de ChristenUnie-SGP denkt hierbij ook aan het toepassen van groenblauwe daken en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van ons slootwater verbetert, er zijn nog teveel illegale lozingen. De handhaving van de Wet Milieubeheer moet daarom steviger.

KORT EN PRAKTISCH
• Meer voorlichting en subsidies rond duurzaamheid
• Een groter groen hart rond het Prinsenbos
• Ondertekening bestuursakkoord over afvalscheiding

Ruimte voor natuur

Het Westland is, door de ligging aan de kust, gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. Wij willen dat zo houden en hebben daarom grote bedenkingen tegen strandhuisjes langs de kust van Monster en Ter Heijde. Omdat de hoeveelheid groen en natuur binnen onze gemeente beneden de maat is, willen wij dat er een groter groen hart in het Westland komt, bijvoorbeeld door op termijn het Prinsenbos en de Poelzone te verbinden. Daarbij moet er ook voldoende gelegenheid zijn om kinderen te laten spelen, het Klauterwoud in Vlaardingen kan daarbij als inspiratie dienen. Zeker voor gezinnen zonder achtertuin is dit erg belangrijk. Bij een groeiende bevolking zorgt meer natuur voor een goed woonklimaat. Ook meer bomen langs wegen dragen bij aan een groener Westland.

Ruimte voor water

Door klimaatverandering krijgen we ook in het Westland steeds meer te maken met wateroverlast. Er moet meer ruimte komen voor waterberging en we willen ook burgers betrekken bij maatregelen, zoals het plaatsen van regentonnen en te stimuleren dat tuinen minder betegeld worden.

Afval scheiden

Goed rentmeesterschap betekent ook dat we soms ons gedrag moeten veranderen. De overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 circa 75% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kilogram restafval over te houden. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente het bestuursakkoord rond het verbeteren van afvalscheiding huishoudelijk afval ondertekent. Dat heeft tot gevolg dat we concrete doelstellingen gaan formuleren en maatregelen ontwikkelen waarmee we de hoeveelheid restafval verminderen. Goede voorlichting vanuit de gemeente is essentieel om mensen ervan bewust te maken dat afval een grondstof is. Het is belangrijk ook kinderen hierbij te betrekken via lesprogramma’s op scholen.