ChristenUnie-SGP Westland

Onderwijs: ouders, gemeente en bedrijven samen

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Tegelijk spelen ook scholen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met passend onderwijs en bij het voorkomen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Als er problemen zijn komt het aan op samenwerking tussen het gezin (dat staat centraal), de school en zorgpartners. De kans op goede oplossingen is dan groter.

We pleiten voor nauwe contacten tussen het Sociaal Kern Team (SKT) en de scholen, zodat tijdig ingespeeld kan worden op complexe problemen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vinden dat de bijdrage van de gemeente aan het schoolmaatschappelijk werk moet worden uitgebreid. Leerkrachten kunnen dan meer tijd besteden aan het lesgeven en bijvoorbeeld experimenten rond passend onderwijs vormgeven. Het SKT werkt nu kerngewijs, terwijl het voortgezet onderwijs anders georganiseerd is: kinderen uit diverse kernen hebben op dezelfde school les. Het SKT moet daar rekening mee houden.

KORT EN PRAKTISCH
• Samenwerking tussen Sociaal Kern Team en scholen verbeteren
• Preventie op middelbare scholen rond alcohol, drugs en loverboys
• Verdere ontwikkeling van het World Horti Center
• Voldoende schoolcapaciteit rond nieuwbouwprojecten

Preventieve voorlichting

Mensen zijn door God geschapen. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Voor jongeren geldt dat des te meer. Daarom zijn we voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over de verslavende werking van alcohol, gaming, tabak en drugs. Ook moet de gemeente stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digiveiligheid, zodat jongeren internet en social media goed leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit. Elke school bepaalt zelf vanuit welke visie en met welke doelen zij lessen seksuele vorming willen geven. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jongeren weerbaar zijn tegen loverboys en andere vormen van (seksueel) misbruik.

Agrarisch onderwijs

Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn dan ook blij met het World Horti Center en de vestiging van het MBO Westland. Wij vinden belangrijk dat deze unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt. De gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.

Huisvesting onderwijs

Er worden momenteel veel nieuwe woningen gebouwd, het is belangrijk dat in de omgeving nieuwe scholen gebouwd worden of dat scholen in de buurt kunnen uitbreiden. Ook moet de gemeente scholen faciliteren om aanpassingen in hun huisvesting door te voeren als zij – op basis van afspraken met het samenwerkingsverband – passend onderwijs willen realiseren. Wij vinden het belangrijk dat er bij nieuwe en bestaande schoolgebouwen aandacht is voor duurzaamheid, een goed binnenklimaat en voldoende groen in en rond de school.