ChristenUnie-SGP Westland

Onderwijs: ouders, gemeente en bedrijven samen

Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Sterke, stabiele gezinnen en goede scholen zijn belangrijke bouwstenen voor onze samenleving. De ChristenUnie-SGP wil de samenwerking tussen het gezin, de school en de zorgpartners verder versterken.

Onderwijs en opvoeding zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom moeten ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat aansluit bij hun opvoeding en levensovertuiging. Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien in eigen familiekring en zich ontwikkelen vanuit zijn of haar ontvangen talenten.

KORT EN PRAKTISCH
• Vrije onderwijskeuze voor ouders
• Preventieve voorlichting rond alcohol, drugs en loverboys
• Aandacht voor een gezond binnenklimaat op scholen
• Uitbreiding agrarische afstudeerrichtingen MBO en HBO

Passend onderwijs

Het is belangrijk dat de gaven en talenten van ieder kind tot bloei komen. Het is best een uitdaging om leerlingen die extra zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs mee te laten doen en tegelijk passend onderwijs te bieden. Daarbij is blijvende aandacht nodig voor de draagkracht van het onderwijzend personeel.

Voor sommige leerlingen is deelname aan het reguliere onderwijs geen realistisch perspectief. Een goede afstemming tussen regulier en speciaal onderwijs vinden wij van groot belang. Kinderen van nieuwkomers moeten in de schakelklas en in het vervolgonderwijs voldoende taalonderwijs krijgen. Dat zorgt ervoor dat ze na de schakelklas op een passend niveau onderwijs kunnen volgen en niet vanwege taalbeperkingen ten onrechte op een lager niveau worden geplaatst.

Burgerschapsonderwijs

Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol om de jongeren kennis en respect bij te brengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De ChristenUnie-SGP vindt daarbij dat scholen de vrijheid moeten hebben om vanuit hun eigen identiteit hieraan invulling te geven, zoals dat  past bij de vrijheid van onderwijs.

Voorlichting rond alcohol, drugs en loverboys

Mensen zijn naar Gods beeld geschapen. Ze zijn te waardevol om door drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken. Daarom zijn wij voorstander van preventieve voorlichting op middelbare scholen over de verslavende en vernietigende werking van drugs, drank, gaming, roken en ‘snel geld’. De gemeente moet ook stimuleren dat op scholen aandacht wordt besteed aan digitale veiligheid, zodat jongeren sociale media goed leren gebruiken en weerbaar worden tegen online criminaliteit. Scholen bepalen zelf vanuit welke visie en met welke doelen zij lessen seksuele vorming geven. Belangrijk is dat jongeren weerbaar zijn tegen loverboys en andere vormen van (seksueel) misbruik.

Huisvesting scholen

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen. Omdat er veel nieuwe woningen worden gebouwd, is het belangrijk dat in Westland tijdig geïnvesteerd wordt in nieuwe scholen of in uitbreiding van bestaande scholen. Een gezond binnenklimaat, duurzaamheid en voldoende groen in en rond de school zijn belangrijk bij het huisvesten van scholen. De gemeente moet scholen ook faciliteren om aanpassingen in hun huisvesting door te voeren als zij – op basis van afspraken met het samenwerkingsverband – passend onderwijs willen realiseren.

Agrarisch onderwijs

Het is belangrijk dat kennis over de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Daarom willen we dat de unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt; de gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.

Beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze Westlandse samenleving en economie. Het is een goede ontwikkeling dat er in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs meer aandacht is voor het kweken van vakmanschap. Ook de overgang tussen deze schoolsoorten moet verstevigd worden. Naast afstudeerrichtingen binnen het MBO gericht op de glastuinbouw, zijn wij voorstander van samenwerking met het agrarisch onderwijs en aanverwante sectoren op HBO-niveau.