ChristenUnie-SGP Westland

Werk en mobiliteit: samen werken aan de toekomst

Werk is voor mensen van groot belang, zowel vanwege het inkomen als vanwege het sociale netwerk en de structuur die het brengt. Dat geldt ook voor mensen die tegen beperkingen aanlopen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet zich daarom inzetten voor passend werk voor iedereen.

De glastuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil hen een goede toekomst bieden, met aandacht voor het behoud van familiebedrijven. Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Daardoor kan het Westland bijdragen aan de voedselvoorziening op wereldschaal. We willen glastuinbouwbedrijven stimuleren verder te innoveren.

KORT EN PRAKTISCH
• Voor een sterke en innovatieve glastuinbouwsector
• Minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB
• Onveilige plekken op school-thuisroutes aanpakken
• De zondag zoveel mogelijk een rustdag

Het Westland is meer dan glastuinbouw, er werken veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en er is enige industrie. Deze bedrijven leveren toegevoegde waarde, niet alleen voor het bedrijfsleven zelf, maar ook voor onze samenleving: werkgelegenheid, handel, recreatie en innovatie. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst, daarom ondersteunt de ChristenUnie-SGP ondernemerschap. Wij zetten ons in voor minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. We zien de noodzaak van beperkte uitbreiding van bedrijfsterreinen en denken hierbij aan mogelijk vrijkomende gronden in het Floragebied of aan gronden gelegen aan de grote verkeersaders.Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Wij zetten ons in voor minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom ondersteunt de ChristenUnie-SGP ondernemerschap maximaal. We denken hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting over crowdfunding en minder regelgeving voor kleine zelfstandigen.

Verbetering wegennet

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. Dit geeft ergernis en zorgt voor economische schade. Daarom willen we dat de gemeente in overleg met het Rijk en de provincie kijkt hoe de ontsluiting van Westland en van de kernen verbeterd kan worden.

Veiligheid op straat moet worden bevorderd door wegen veilig in te richten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er speciale aandacht is voor veilige school-thuisroutes. Ook is een goede registratie van ongevallen gewenst, zodat plekken waar veel ongevallen plaatsvinden in beeld komen en aangepakt kunnen worden. Ook moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven gewerkt worden aan goed verkeersgedrag. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel ‘School op Seef’. We vinden het belangrijk dat er meer gehandhaafd wordt op verkeersovertredingen.

Openbaar vervoer en de fiets

Tussen de elf kernen van het Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit moet ook goed toegankelijk zijn voor senioren en gehandicapten. Goede aansluiting op andere buslijnen, de tram en de trein is belangrijk. In de kernen moeten ook voldoende bushaltes aanwezig zijn om de loopafstanden te beperken. Daarbij willen wij meer vervoer op maat, met bijvoorbeeld een buurt- en belbus, zodat er niet onnodig lege bussen rondrijden. Wij zijn voorstander van snelbus-verbindingen tussen de kernen van het Westland en de omliggende steden. De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en milieuvriendelijk. Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld en de afstelling van verkeersregelinstallaties verbeterd, zodat de wachttijd voor fietsers wordt beperkt. Het aanleggen van zogenoemde snelfietspaden naar bijvoorbeeld Den Haag verdient prioriteit.

Ontwikkeling Floragebied

Royal Flora Holland heeft duidelijk gemaakt dat er op hun terrein in Naaldwijk dingen gaan veranderen. In de toekomst zullen zij minder ruimte nodig hebben. Tegelijk zijn er nu nog geen concrete plannen. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt naar de invulling van het veilinggebied en de omliggende gebieden. Graag zien we dat het World Horti Center (WHC) zich kan door ontwikkelen en wellicht zijn er mogelijkheden voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer.

Zondag als rustdag

Het leven is meer dan werken of consumeren. Rust is een geschenk aan mensen die druk zijn en voorbij dreigen te lopen aan zichzelf, aan anderen en aan God. Ondanks dat de zondagsrust steeds meer in het gedrang komt, blijven wij ons waar mogelijk inzetten voor de zondag als collectief rustmoment.