ChristenUnie-SGP Westland

Werken en vervoer: samen werken aan de toekomst

Werk is voor mensen van groot belang, zowel vanwege het inkomen als vanwege het sociale netwerk en de structuur die het brengt. Dat geldt ook voor mensen die tegen beperkingen aanlopen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet zich daarom inzetten voor passend werk.

De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden. Dit is ook van internationaal belang, want het Westland kan veel bijdragen aan de voedselproblematiek op wereldschaal. Daarom moeten we haast maken met de modernisering en schaalvergroting van tuinbouwbedrijven.

KORT EN PRAKTISCH
• Stimuleren van schaalvergroting van tuinbouwbedrijven
• De zondag zoveel mogelijk een rustdag
• Ontbrekende schakels in het Westlandse fietspadennet invullen

Het Westland staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Wij zetten ons in voor minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het MKB. Gezonde bedrijven zijn onmisbaar voor de toekomst. Daarom ondersteunt de ChristenUnie-SGP ondernemerschap maximaal. We denken hierbij bijvoorbeeld aan voorlichting over crowdfunding en minder regelgeving voor kleine zelfstandigen.

Wij willen voorkomen dat er nieuwe bedrijventerreinen komen als er geen lange termijn oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen worden duurzaam – zo mogelijk zelfs klimaatneutraal – ingericht.

Steun bij het vinden van werk

Niet iedereen komt eenvoudig aan werk. Daar waar dat niet lukt is extra inzet van de gemeente gewenst. De gemeente
(sociale dienst) en het UWV moeten daarbij één werkgeversbenadering hanteren om werkzoekenden aan een passende baan te helpen. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. En zoekt – in samenwerking met het bedrijfsleven – naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken. Ook moet de gemeente zich extra inspannen om mensen met psychische klachten aan het werk te krijgen, dit kan desnoods ook vrijwilligerswerk zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de Participatiewet niet leidt tot een eenzijdige focus op het verdienvermogen van mensen. Dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen deelnemen aan de samenleving is méér waard dan een bedrag aan loonkostensubsidie. Daarnaast kan ook de zorg voor kinderen een belangrijke bijdrage aan de samenleving zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat alleengaanden met jonge kinderen vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht, zodat zij – als zij dat willen –voor de kinderen kunnen zorgen.

Zondag als rustdag

Het leven is meer dan werken of consumeren. Rust is een geschenk aan mensen die druk zijn en voorbij dreigen te lopen aan zichzelf, aan anderen en aan God. Daarom pleiten we ervoor de zondag zoveel mogelijk als een collectief rustmoment te handhaven. Dit helpt ons allemaal om te rusten. Zondagsrust helpt kleine middenstanders ook om staande te blijven; we blijven ons daarom inzetten tegen gedwongen winkelopenstellingen op zondag.

Verbetering wegennet

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Elke morgen is het lastig om het Westland in en uit te komen. Dit geeft ergernis en zorgt voor economische schade. Eén punt vraagt daarbij in het bijzonder om aandacht: wat ons betreft wordt de aansluiting van de N211 op Rijksweg A4 (Harnaschknoop) nog eerder gerealiseerd dan in de vervroegde planning is voorzien.

Verkeersveiligheid

Veiligheid op straat moet worden bevorderd door wegen duurzaam en veilig in te richten. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er speciale aandacht is voor veilige school-thuisroutes. Ook is een goede registratie van ongevallen gewenst, zodat de zogenoemde ‘black spots’ in beeld komen en aangepakt kunnen worden. Ook moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven gewerkt worden aan goed verkeersgedrag. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF.

Openbaar vervoer en de fiets

Tussen de elf kernen van ons Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit moet ook goed toegankelijk zijn voor bejaarden en gehandicapten. Goede aansluiting op andere buslijnen, de tram en de trein is belangrijk. In de kernen moeten ook voldoende bushaltes aanwezig zijn om de loopafstanden te beperken. Daarbij willen wij meer vervoer op maat, met bijvoorbeeld een buurt- en belbus, zodat er niet onnodig lege bussen rondrijden. Wij zijn voorstander van een lightrail door het Westland.

De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en erg milieuvriendelijk. Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld en de afstelling van verkeersregelinstallaties verbeterd, zodat de wachttijd voor fietsers wordt beperkt.