ChristenUnie-SGP Westland

Wonen: samen goed leven

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Daarom willen we meer ruimte geven aan alternatieve woonvormen en levensloopbestendige woningen. Ook is het belangrijk dat we onze kernen aantrekkelijk houden, met een compact en levendig winkelaanbod.

Bij de bouw van woningen vinden we het belangrijk als rentmeesters voor de aarde te zorgen, mede ten bate van volgende generaties. Duurzaam bouwen – in eigen beheer of via gezamenlijke initiatieven – wil de ChristenUnie-SGP daarom stimuleren.

KORT EN PRAKTISCH
• Meer woningen voor jongeren en starters
• Ruimte voor alternatieve woonvormen
• Stimuleren van woonzorginitiatieven voor ouderen
• Ontmoetingsplekken en compacte winkelgebieden in de kernen

Ruimte voor jongeren

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat onnodig veel jongeren het Westland verlaten. Daarom willen wij ook dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan alternatieve woonvormen zoals tiny houses en woonboten. We willen ook dat er goed gekeken wordt naar het hergebruik van leegstaande panden, zodat die waar mogelijk omgevormd worden tot woningen voor starters. Een mooi voorbeeld hiervan is de Prins Willem Alexanderschool in ’s-Gravenzande. Voor onder meer arbeidsmigranten is het goed als er meer tijdelijke woningen worden gebouwd. Het is belangrijk dat via een anti-speculatiebeding, de zelfbewoningsplicht en een doelgroepenverordening goedkope koopwoningen beschikbaar blijven voor wie ze bedoeld zijn.

Voor (jong)volwassenen met een handicap of met een psychiatrische achtergrond moeten er meer aangepaste zorgwoningen komen. Wij vinden dat de gemeente in gesprek moet gaan met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor deze maatschappelijke opgaven.

Ruimte voor senioren

Ook in onze gemeente neemt het aantal senioren toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd worden. Daarbij is het belangrijk dat wij luisteren naar de wensen van senioren. Wij stimuleren het bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. Ook zijn we een groot voorstander van woonzorginitiatieven waarbij mensen elkaar ondersteunen in de  verschillende levensfasen, zoals in een ‘knarrenhof’.

Voor senioren en anderen die minder mobiel zijn, worden de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften.

Levendige en toekomstbestendige kernen

Doordat steeds meer mensen online hun spullen kopen, veranderen onze winkelstraten. Wij zetten in op compacte winkelgebieden met een herkenbaar en functioneel centrum, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij heeft elke kern de winkels nodig die passen bij het aantal en het soort mensen dat daar in de buurt woont.

Laagdrempelige buurtvoorzieningen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Graag zien we daarom een ‘huis van de buurt’ in diverse kernen. Dit moet een ontmoetingsplek zijn met gelegenheid voor een gesprek met een kopje koffie en waar een gemeentelijke balie, de bibliotheek en Vitis gevestigd zijn. Deze samenwerking draagt bij aan een stevige sociale infrastructuur in de Westlandse samenleving.