ChristenUnie-SGP Westland

Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar

In onze Westlandse samenleving moet iedereen kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Daarbij zijn sterke gezinnen belangrijke bouwstenen voor onze maatschappij. Niet alle zorg kan door de overheid gerealiseerd worden, waar het kan zorgen we daarom voor elkaar. En de overheid springt bij waar het nodig is. Bij deze zorg is samenwerking met allerlei maatschappelijke partners nodig, ook met de Westlandse kerken.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is één van de instrumenten om te voorzien in passende zorg. De ChristenUnie-SGP wil dat het PGB mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Daarbij moeten zorgvragers ook identiteitsgebonden en andere noodzakelijke zorg kunnen inkopen, ook als deze niet gecontracteerd is. Zo kan de gemeente garanderen dat toegang tot zorg vanuit een christelijke identiteit mogelijk blijft.

KORT EN PRAKTISCH
• Zorg met een christelijke identiteit moet toegankelijk blijven
• Armoedeoverdracht van ouders op kinderen voorkomen
• Regelmatig overleg met kerken
• Goede zorg voor ouderen

Armoede in gezinnen tegengaan

Bij de zorg voor gezinnen in armoede zijn het werk van de Stichting Leergeld en de WestlandPas stappen in de goede richting. De gemeente moet echter beter communiceren over deze mogelijkheden. Hierbij mag een eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning nooit leiden tot zorgmijding. Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk, zo willen we eraan bijdragen dat de armoede van ouders op kinderen voorkomen wordt. Daarbij heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk en kerkelijke diaconieën. We vinden het belangrijk dat er structureel overleg is tussen de gemeente en de Westlandse kerken (vooral de diaconieën) om hen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen.

Effectieve ondersteuning

Gezinnen die te maken hebben met meerdere problemen zijn gebaat bij een aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken: één gezin, één plan, één coördinator. Daarbij willen we dat de gemeente Westland meer openstaat voor maatwerk bij het verstrekken of realiseren van zorgvoorzieningen. Denk hierbij aan het ondersteunen van tienermoeders of het realiseren van een zorgtuin in het glastuinbouwgebied.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Ook mantelzorgers en vrijwilligers verdienen stevige ondersteuning door de gemeente. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn op de beschikbare ondersteuning. Daarbij moeten zeker jonge mantelzorgers optimaal worden ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en ook wat vrije tijd hebben.

Mensenhandel tegengaan

We vinden het ook belangrijk dat de gemeente alert is op mensenhandel. Ruim 85 procent van de slachtoffers van mensenhandel wordt uitgebuit in de seksindustrie (loverboys). Ook vindt soms economische uitbuiting plaats, onder andere in de land- en tuinbouw. En het komt voor dat mensen worden gedwongen deel te nemen aan criminele activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat in regioverband zorgcoördinatoren worden aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel, conform het advies van de commissie Lenferink.

Zorg voor ouderen

Sport en bewegen voor ouderen moet een speerpunt zijn in het gemeentelijke sportbeleid. Ook wil de ChristenUnie-SGP dat ouderen vanaf zeventig jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam of welzijnsorganisaties, om zo verborgen problemen – zoals eenzaamheid – op te sporen. Daarbij moet zingeving in de gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp zijn. Zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van de deskundigheid van kerken en andere religieuze organisaties.

Ook moet de website van de gemeente ‘ouderenproof’ zijn. Hierbij is het belangrijk dat er per kern een actuele sociale kaart is, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is en verspreid wordt onder ouderen. Digitale vaardigheden zijn ook voor ouderen inmiddels onmisbaar, daarom is het belangrijk dat samen met Senior Web Westland cursussen worden aangeboden om ouderen waar nodig meer ‘digitaalvaardig’ te maken. Tot slot is het belangrijk dat voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven, waar nodig moet in overleg met de wijk, met diaconieën en verenigingen gekeken worden hoe dat gerealiseerd kan worden.