ChristenUnie-SGP Westland

Zorg: meer zelf doen en er zijn voor elkaar

Elk mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, mee te doen, om te worden beschermd en om zorg te krijgen als dat nodig is. Sterke gezinnen zijn belangrijke bouwstenen voor onze maatschappij. Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze Westlandse samenleving. Het is aan de gemeente om vrijwilligerswerk te faciliteren en het aantal regels te beperkent.

KORT EN PRAKTISCH
• Ontwikkelen van lokaal preventieakkoord
• Armoedeoverdracht van ouders op kinderen voorkomen
• Regelmatig overleg met kerken
• Zorg voor (kwestbare) jongeren en senioren

Zorg voor jongeren

Bij jongeren is hun gezondheid van invloed op hun prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een punt van zorg is wel de enorme toename van de kosten voor jeugdhulp. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook onze samenleving aan. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente moet investeren in voorlichting onder jongeren op het gebied van voeding, alcohol- en drugsgebruik en het belang van voldoende beweging. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente hiervoor een lokaal preventieakkoord ontwikkelt. Ook willen we dat de gemeente zorgt voor een eenvoudige toegang tot huisarts, scholen en het Sociaal Kern Team (SKT) voor jongeren en hun ouders. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente denkt vanuit de zorgvraag van inwoners, zich inzet voor maatwerk en voor het verminderen van bureaucratie.

Zorg voor senioren

Senioren verdienen aandacht en steun, zeker nu zij langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Eenzaamheid wordt dan een steeds groter risico. De ChristenUnie-SGP wil dat senioren vanaf 80 jaar standaard een huisbezoek krijgen vanuit het wijkteam of de welzijnsorganisatie, om zo verborgen problemen te signaleren. Het is belangrijk dat voorzieningen met een sociale functie open blijven. Als dat nodig is, moet in overleg met de wijk, diaconieën en verenigingen gekeken worden hoe dat kan gebeuren. En er moet actief ingezet worden op uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden, omdat het aantal mensen met dementie aanzienlijk toeneemt in het Westland.

Mantelzorgers

Mantelzorgers verdienen stevige ondersteuning door de gemeente om overbelasting te voorkomen. Belangrijk is dat de gemeente mensen die mantelzorger zijn op de beschikbare ondersteuning wijst, zoals dagbesteding en respijtzorg. Er zijn mooie initiatieven ontwikkeld, maar wat de ChristenUnie-SGP betreft moet dit aanbod groter worden. Wij willen specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers, die hun zorgtaken moeten combineren met school, werk of studie.

Zorg voor statushouders

De gemeente Westland heeft een wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders en als ChristenUnie-SGP zijn we ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor kwetsbaar is. Opvang van statushouders en hulp bij hun integratie is geen keuze maar een wettelijke en morele verplichting. Bij de huisvesting willen we dat rekening gehouden wordt met een goede spreiding over de dorpen en wijken in het Westland. En we hechten eraan dat statushouders snel de taal leren en zo snel mogelijk betaald werk, een opleiding of vrijwilligerswerk gaan doen. Patijnenburg is daarbij een logische partner.

Armoede in gezinnen tegengaan

We vinden het belangrijk dat er goede zorg is voor gezinnen in armoede. We willen daarbij dat beter gecommuniceerd wordt dat de Stichting Leergeld en de Westlandpas daarvoor de aangewezen organisaties zijn. We willen dat een eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning daarbij nooit leidt tot zorgmijding.

Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk. Zo willen we ervoor zorgen dat het overdragen van armoede van ouders op kinderen minder vaak voorkomt. Daarbij heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk, kerkelijke diaconieën en scholen. We vinden het belangrijk dat er structureel overleg is tussen de gemeente en de Westlandse kerken (vooral de diaconieën) om hen een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de Westlandse kernen.