ChristenUnie-SGP Westland

Subsidiepot vergroenen van schoolpleinen

Op 6 juni 2019 hebben wij vragen gesteld aan het college over de subsidiepot voor het vergroenen van schoolpleinen. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde hebben we de volgende antwoorden ontvangen:

Vraag 1
Welke procedure moet worden gevolgd bij het aanvragen van de subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen?

Antwoord 1
De procedure voor het aanvragen van de subsidie groenblauwe schoolpleinen staat vermeld op de webpagina van de gemeente. Voor het verkrijgen van een subsidie moeten scholen  de volgende stappen doorlopen:

  • Vooraf dient men een projectaanvraag in met het aanvraagformulier groenblauwe schoolpleinen (te vinden op de website van de gemeente). Men voorziet de aanvraag van een projectbegroting met onderbouwing en offertes, en een beschikking van de stimuleringsmaatregeling klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap Delfland. Men kan ook een voorschot aanvragen (max 50% van het beschikte bedrag). Als de aanvraag wordt toegekend, ontvangt de school van ons een toekenningsbeschikking.
  • Achteraf dient men een vaststellingsaanvraag (te vinden op de website van de gemeente) in, voorzien van betalingswijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stelt de gemeente de hoogte van de uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen we het (resterende) bedrag uit.

Vraag 2
Is het mogelijk de procedure te vereenvoudigen?

Antwoord 2
Om te voldoen aan de algemene subsidie verordening, is het noodzakelijk bovenstaande stappen  te doorlopen en daarbij te vragen om de benodigde (bewijs) documenten. Om het voor de scholen toch zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken is er voor gekozen om het aanvraagformulier en de vaststellingsaanvraag nagenoeg gelijk te trekken met die van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op deze manier kan een school het aanvraag- of vaststellingsformulier bijna letterlijk kopiëren voor beide aanvragen.

Vraag 3
Wordt er bij de gemeente Westland regelmatig kritisch gekeken naar aanvraagprocedures voor subsidies, zodat deze voor de aanvrager eenvoudig en overzichtelijk zijn?

Antwoord 3
Op de website van de gemeente staat de procedure voor de aanvraag nauwkeurig beschreven. Daarnaast staan er ook contact gegevens waar de aanvrager met eventuele vragen terecht kan. Op deze manier proberen we het voor de aanvragen zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken.