ChristenUnie-SGP Westland

Vakantie weer bijna voorbij!

We lopen alweer naar het einde van het zomerreces. Hopelijk heeft u allen een goede vakantietijd gehad en bent u weer “opgeladen” voor de komende periode.

Voor ons als raadsleden begint het vergaderseizoen op dinsdag 1 september met een extra raadsvergadering. Agendapunt: Voorstel tot vaststelling paraplubestemmingsplan wonen Westland en vaststelling beleidsregels recreatieve verhuur woningen Westland.

De raadsfracties hebben over dit voorstel technische vragen kunnen indienen bij het college.

Een ander belangrijk item is de financiële situatie van Gemeente Westland.

Eind mei jl. heeft het college de zogenoemde Perspectiefbrief naar de raad gestuurd.

Deze Perspectiefbrief is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2021-2024 en schetst het financiële beeld en de beleidsvoornemens van het college voor de komende jaren.

Het college stelt hierin voor een bedrag van € 25 miljoen uit de reserves beschikbaar te stellen voor investeringen en kosten.

Hierdoor kunnen voorzieningen op peil blijven en zijn steun- en stimuleringsbijdragen voor het bedrijfsleven voor o.a. de glastuinbouw en het MKB genoemd.

Het college geeft door deze brief aan in deze onzekere tijden niet te willen bezuinigen maar de economie te stimuleren en het zorgaanbod dat we hebben op peil te houden.

Samen met de ondernemers zal gekeken worden hoe de kernen verder ontwikkeld kunnen worden tot aantrekkelijke gebieden voor horeca en winkels.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft met enthousiasme kennis genomen van de inhoud van de Perspectiefbrief. Over een aantal zaken zal echter nog stevig het debat worden aangegaan.

In november staat de behandeling van de begroting 2021 op de agenda van de raad.

Voor ons als fractie weer een drukke periode. Over tal van beleidsonderwerpen moet een mening worden gevormd en vragen worden opgesteld.

We hopen voor het raadswerk de wijsheid van God, de Allerhoogste, te ontvangen.

Ad van Harmelen,
fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Westland