ChristenUnie-SGP Westland

Verkoop gemeentewerf ‘s-Gravenzande?!

Eén van de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 18 april jl. was het raadsvoorstel: verkoop gemeentewerf ‘s-Gravenzande aan BOAL. De fractie ChristenUnie-SGP heeft tegen het voorstel gestemd. Verkoop op korte termijn is niet verantwoord. Leen Snijders, onze fractievoorzitter, voerde namens onze fractie het woord:

Voorzitter,

Afgelopen jaar hebben we het college diverse keren gevraagd naar de voortgang in het afvaldossier. Steeds is door het college aangegeven dat hier op korte termijn op teruggekomen zou worden.

De afgelopen maanden zijn we verrast met de voorgenomen verkoop gemeentewerf ’s-Gravenzande aan BOAL. De uitleg hiervan begrijpen we, maar dit gaat ons veel te snel.

 Wat wil de fractie ChristenUnie-SGP: De dienstverlening naar de burger moet op peil blijven of worden verhoogd. Het sluiten van deze gemeentewerf houdt direct in dat de dienstverlening voor de burgers in ’s-Gravenzande niet op peil blijft.

Verder vinden we dat eerst de verkeerssituatie bij de gemeentewerf in Naaldwijk opgelost moet worden. Vooral op zaterdagen is het erg druk bij de gemeentewerf in Naaldwijk en bedraagt de wachttijd om grofvuil in te leveren gerust een half uur of langer. 

Het langer openstellen van de gemeentewerf in Naaldwijk en Monster kunnen we wél onderschrijven met de kanttekening dat verruiming van de openstelling van de gemeentewerf in Naaldwijk niet mag betekenen dat het verkeer richting het zwembad of de sportvelden in het gedrang komt.

Nu iets over de verkoopvoorwaarden.
Aan BOAL wordt het voorstel gedaan om per 1 oktober 2017 een bouwrijpe kavel te leveren voor een bedrag van ca. € 1.774.000,- omgerekend € 220,-/m2. Onze fractie vindt dit bedrag veel te laag. In het taxatierapport, dat we vertrouwelijk hebben ontvangen, staan heel andere bedragen vermeld als maximumopbrengst. Volgens het voorstel ontvangen we van BOAL een bedrag van ca. € 1.774.000,- maar bedragen de kosten voor het bouwrijp maken en bijbehorende onderzoekskosten en verhuiskosten € 575.000,- exclusief de kosten om de bereikbaarheid/veiligheid van de gemeentewerf in Naaldwijk te verbeteren. Op deze manier brengt de kavel maar weinig op.

 De fractie ChristenUnie-SGP zal dus tegen het huidige voorstel stemmen.

Wat onze fractie betreft starten we eerst met de discussie over het wel of niet openhouden van 3 gemeentewerven in het Westland of de realisatie van één nieuwe gemeentewerf in het Westland, maar dan wel ruimer van opzet en met bijbehorende goede aan- en afvoerwegen. Liever in één keer goed dan nu de discussie over de sluiting in ’s-Gravenzande, over een jaar een discussie over Monster en de desinvesteringen hiervan.

Het amendement, opgesteld door Gemeentebelang Westland, hebben we mede ingediend om het college pas op de plaats te laten maken! De heer Keizer zal de tekst ervan in zijn bijdrage nader toelichten.

Tot zover de bijdrage van onze fractie.

Omdat het amendement een meerderheid in de raad had, is uiteindelijk door het college de toezegging gedaan weer met BOAL in gesprek te gaan.

Vooral de LPF fractie heeft de afgelopen maanden diverse malen gevraagd naar de concept-overeenkomst. Deze werd echter niet door de wethouder overlegd of vertrouwelijk ter inzage verstrekt. Toen tijdens de discussie bleek dat er begin januari al overeenstemming was tussen de wethouder en BOAL, waren de rapen gaar. Eerder op de avond was de financiële verordening vastgesteld, waarin (o.a.) de informatieplicht van het college is beschreven. Juist rond een eventuele verkoop van gronden, gebouwen of over transacties van meer dan een miljoen euro moet de raad worden geïnformeerd. Zeker niet pas na weken soebatten!

Een en ander leidde tot een motie van wantrouwen tegen wethouder Ouwendijk, ingediend door de fracties van de LPF en Westland Verstandig. Deze werd echter nog niet in stemming gebracht. De fractie ChristenUnie-SGP beraadt zich nog hoe te stemmen bij de motie van wantrouwen. Vooralsnog gaat deze stap onze fractie te ver.

Wat lost het wegsturen van de wethouder op? Weegt dat op tegen de bestuurlijke problemen die deze stap zal veroorzaken?