ChristenUnie-SGP Westland

VNO-NCW bezoekt fractie ChristenUnie-SGP Westland

Op dinsdag 2 mei 2017 vond op het fractiekantoor het jaarlijks overleg plaats tussen VNO-NCW Westland-Delfland en onze fractie. Het was een constructief gesprek, waarin diverse onderwerpen aan de orde kwamen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de punten die we besproken hebben.

  • VNO-NCW heeft samen met MKB en LTO ‘NL Next Level’ opgezet. Hier komen onderwerpen aan de orde zoals duurzaamheid in binnensteden/woonwijken, techniek en transitie van de Nederlandse economie.
  • Een vraag van VNO-NCW is of bedrijven zich in Westland kunnen blijven ontwikkelen omdat de beschikbare ruimte schaars wordt. In de omgeving van Barendrecht blijkt wel voldoende ruimte te zijn. Op provinciaal niveau wordt hierover momenteel discussie gevoerd. VNO-NCW is van mening dat de tuinbouwcluster een andere behoefte heeft dan het havengebied. Een concrete vraag aan gemeente Westland is dan ook: kunnen we voldoende terrein krijgen om uit te kunnen breiden? De fractie ChristenUnie-SGP is van mening dat op het ABC-terrein nog voldoende ruimte te huur is, maar dat we moeten kijken naar de toekomst en het Westland niet op slot moeten zetten. De wethouder is groot voorstander van de Westlandse tuinbouw, maar is voorzichtig om nu grote stukken grond aan te kopen. Onze fractie evenals de gehele gemeenteraad vindt het belangrijk om bedrijventerreinen leefbaar te houden. Dit betekent voor Honderdland fase 2 bijv. handhaving van categorie 3.2.
  • Voor wat betreft de energietransitie zit VNO-NCW op één lijn met gemeente Westland en ook met LTO. We moeten gebruik maken van de aardwarmte, primair voor de westelijke kustregio tot Delft en in dit gebied putten met elkaar verbinden. Fossiele energie zoals een warmterotonde is op dit moment niet gewenst. Onze wethouder promoot het gebruik van aardwarmte.
  • Op industrieterreinen zijn o.a. bedrijven met een (gedeeltelijke) publieksfunctie gevestigd. VNO-NCW vraagt de gemeente op het gebied van vergunningen hier rekening mee te houden om verdere vervuiling van bedrijfsterreinen tegen te gaan. Hiervoor kunnen beter panden in de centra worden benut. De fractie ChristenUnie-SGP Westland erkent dit probleem. Vaak heeft dit te maken met het kostenaspect. Samen met BIZ en de vereniging van eigenaren kan hier wellicht  invloed op uitgeoefend worden.

  • Het VNO-NCW merkt dat particulieren in actie gaan komen als het gaat om verduurzaming van energie. Dit verloopt nog niet vlekkeloos. Onze fractie ontvangt klachten van bewoners die te koud water binnen krijgen.
  • Knelpunten infrastructuur: het VNO-NCW is van mening dat we toe moeten naar andere modaliteiten van vervoer. Hoe haal je jonge talenten die nieuwe producten of bedrijven starten naar het Westland als het vervoer niet goed geregeld is? Op korte termijn ziet onze fractie op dit gebied geen ontwikkelingen, maar onderkent zeker het probleem. Wellicht kan de Horticampus iets gaan betekenen door eventueel een verbinding aan te gaan met de TU.
  • Platform Nieuwe Helden: VNO-NCW steunt nieuwe bedrijven zoals Yamidee, FlorExchange, Buvio en Delft Robotics. Westland moet technologie ontwikkelen. Wellicht kan Horticampus hierin een rol spelen. VNO-NCW vraagt aan gemeente Westland dergelijke initiatieven te stimuleren.
  • De fractie ChristenUnie-SGP stelt de onkruidbestrijding aan de orde. In het kader van duurzaamheid is bestrijding met Roundup verboden. De heet water methode is echter niet dé oplossing.
  • Zuiveringsplicht: VNO-NCW merkt op dat er een werkende zuiveringsinstallatie is, maar nog geen organisatie die de certificering regelt.
  • MRDH: het is van belang het Westland in het oog te houden en niet te veel te globaliseren. Rotterdam heeft het Westland in de toekomst hard nodig om de petrochemie af te bouwen. Dat moeten we hen wel duidelijk maken. De vraag vanuit de fractie is wat Rotterdam doet m.b.t. promotie van foodproduction. Westland Marketing bereikte in het verleden weinig. Vandaar dat de fractie ChristenUnie-SGP Westland daar niet positief in stond. VNO-NCW verwacht geen grootschalige groenteteelt meer in het Westland. Het is wel belangrijk dat de logistiek hier gevestigd blijft.