ChristenUnie-SGP Westland

Vragen over afhandeling PGB’s

Onze fractie is benaderd door burgers die gebruik willen maken van de bestedingsvrijheid van het PGB. Zij hebben hierbij hinder ervaren door de wijze waarop gemeente Westland aanvragen heeft afgehandeld. Reden voor de fractie ChristenUnie-SGP Westland om onderstaande vragen aan het college voor te leggen.

Dick de Heer

Schriftelijke vragen d.d. 8 september 2016 in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld door de fractie ChristenUnie-SGP Westland n.a.v. ervaringen opgedaan bij de afhandeling van PGB-aanvragen (persoonsgebonden budget) door gemeente Westland

Geacht college,

Laatst zijn vragen gesteld over eventueel gesjoemel met PGB-aanvragen door malafide tussenpersonen. In diezelfde periode is onze fractie benaderd door burgers – die gebruik willen maken van de in de wet bedoelde bestedingsvrijheid van het PGB – maar daarbij hinder ervaren door de wijze van afhandeling door de gemeente Westland.

De weergave van hun ervaringen leidt tot de volgende vragen en suggesties ter verbetering:

 1. Een budgethouder krijgt van de gemeente Westland geen schriftelijke informatie over regelgeving en beleid rondom het PGB. En ook op de gemeentelijke website is daarover zo goed als niets te vinden.
 • Op welke termijn denkt de gemeente de budgethouders over het lokale beleid m.b.t. PGB’s te informeren?
 1. Mijn fractie neemt overigens aan dat het bij bedoelde beleid op papier staat.
 • Heeft de gemeente Westland de budgethouders betrokken bij het maken van het beleid m.b.t. het PGB en WMO-voorzieningen? Op welke wijze heeft de gemeente gebruik gemaakt van de daar aanwezige kennis en ervaring?
 • Op welke termijn zal de gemeente het beleid en de uitvoering ervan evalueren en zullen dan (ook) hulpvragers geënquêteerd worden?
 1. In de berichten die ons hebben bereikt wordt aangegeven dat de budgethouder beter op de hoogte lijkt te zijn van de rechten en plichten dan de indicatiesteller. Ook bemoeide de indicatiesteller zich met zaken waar deze zich niet mee mag bemoeien en/of zaken die niet relevant zijn bij het stellen van een zorgindicatie.
 • Zijn de indicatiestellers bevoegd en bekwaam om de indicaties te stellen? Staat op papier aan welke criteria deze functionaris m.b.t. vooropleiding en werkervaring moet voldoen?
 • Wat doet de gemeente Westland om de deskundigheid van de indicatiestellers te bevorderen, zodat wordt tegemoet gekomen aan de veelheid aan aandoeningen die in de praktijk aan de orde zijn?
 • Welk beeld heeft de gemeente Westland zelf hoe adequaat de indicatiestelling functioneert? Is bij de indicatiestelling een controleslag “ingebouwd” of is er een klachtenprocedure beschreven? Of is hier op een andere manier in voorzien?
 1. Mijn fractie begreep dat het vrij lang kan duren voor de uiteindelijke indicatie is gesteld.
  Dat in de tussentijd maandelijks een voorlopige indicatie verlengd en het bijbehorende budget toegekend wordt.

Omdat daardoor kwetsbare burgers steeds in onzekerheid verkeren, kan het zijn dat door deze werkwijze hun gezondheid juist verslechtert en dus meer zorg nodig is. Naast het ongemak van burgers zijn er voor de gemeente natuurlijk hogere kosten aan verbonden.

 • Wat gaat de gemeente doen om de indicatiestelling sneller en efficiënter te laten verlopen?
 1. Mijn fractie begreep dat bij maandindicaties (overbruggingsindicaties) de gemeente Westland het budget aan het eind van de maand naar de SVB overmaakt.

Wanneer dat aan het begin van de maand zou gebeuren, kan de budgethouder in het PGB-overzicht bij de SVB zien hoeveel budget er te besteden is. Dat is belangrijke informatie bij het maken van afspraken met en inplannen van hulpverleners.

Verder is ons aangegeven dat de gemeente veel mondelinge toezeggingen doet, wat kan leiden tot misverstanden of tot verschil van mening later over wat toegezegd zou zijn. De onzekerheid van aan het eind van elke maand pas kunnen zien dat het goed geregeld is, is een belasting voor mensen. En als het fout gaat – als een (vermeende) toezegging door de gemeente niet nagekomen wordt – kan een budgethouder achteraf geen kant meer op: De hulp is al verleend en moet wel betaald worden.

 • Mijn fractie begrijpt dat papierwerk veel tijd opslokt, maar vraagt gemeente Westland te bezien welke afspraken of toezeggingen in aanmerking komen om altijd per mail te worden bevestigd.
 1. Mijn fractie begrijpt dat de gemeente niets kan verbeteren aan de uitbetalingen door de SVB – voor zover die problemen te wijten zijn aan de SVB. Maar wij begrepen ook dat de burgers die ons benaderden sterk de indruk hebben dat het doorzetten van die bij genoemde voorlopige indicatie naar de SVB door de gemeente beter kan. Zij geven zelfs aan dat de gemeente hierin soms nalatig is geweest.
 • Kent de gemeente een noodvoorziening om burgers – die van een PGB afhankelijk zijn – financieel tegemoet te komen? Kan dit zonder veel administratieve rompslomp, juist omdat de situatie van de mensen bij de gemeente bekend is en de gemeente dus kan inschatten dat het voorgeschoten bedrag later door het SVB zal worden aangezuiverd?

Onze fractie vindt dat de gemeente juist zo voor haar burgers een nabije overheid kan zijn, die mensen verder helpt.

 1. Mijn fractie begreep dat de budgethouder van het keukentafelgesprek geen gespreksverslag heeft ontvangen. Terwijl dit is voorgeschreven in artikel 2.3.2 lid 8 van de WMO 2015 (artikel 2.3.2 WMO 2015 is als bijlage aan onze vragen toegevoegd).

Ons is gemeld dat de gemeente Westland “nog niet zo ver zou zijn” en nog niet met zo’n gespreksverslag werkt.

 • Is het inderdaad zo dat de gemeente Westland op dit punt de wet niet volgt?

Eerder refereerde ik al aan onderzoek naar PGB-gesjoemel: Als ieder die met PGB’s werkt zo onder het vergrootglas ligt – soms ook terecht – dan moet juist de gemeente zich stipt en ruimhartig aan de wet houden.

 • Kan de gemeente Westland aangeven op welke punten van de WMO 2015 zij “nog niet zo werkt”?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Fractie ChristenUnie-SGP Westland

Dick de Heer