ChristenUnie-SGP Westland

Vragen over kosten lijkbezorging

Geacht college,

Zowel tijdens de Begrotingsraad in november als in de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2020 heeft de fractie ChristenUnie-SGP Westland aangegeven een verhoging van de kosten voor lijkbezorging met 34,5% in één keer onacceptabel te vinden. Concreet betekent dit voor een eenvoudige begrafenis en 20 jaar particuliere grafrust (= een gemiddelde Westlandse begrafenis) een kostenverhoging van ca. € 1.750,–. Een burger die de voorkeur geeft aan begraven boven cremeren, om welke reden dan ook, moet niet door hoge kosten gedwongen worden zijn/haar dierbare te cremeren.

Het door onze fractie ingediende amendement om bovengenoemde tariefsverhoging over drie jaar uit te smeren hebben wij moeten intrekken. Redenen hiervoor zijn bij u bekend.

De reden dat wij ons opnieuw over deze kwestie tot u als college wenden is de open brief van de dertien uitvaartverzorgers in Westland, waarin zij hun ongenoegen uiten over de forse verhoging.

Het negatieve exploitatiesaldo van de gemeentelijke begraafplaatsen bestaat volgens hen al jaren. In bijna geen enkele gemeente is de exploitatie van een begraafplaats kostendekkend.

De begrafenisondernemers geven aan dat steeds meer mensen in Westland kiezen voor crematie. De tariefsverhoging zal mensen een extra reden geven om niet voor een begrafenis te kiezen. Ook dit komt de exploitatie van de begraafplaatsen niet ten goede.

Daarnaast is ondanks de stijgende kosten van ca. € 1,8 miljoen naar € 2,6 miljoen het onderhoud van de begraafplaatsen verslechterd en komen hier regelmatig klachten over binnen.

Voor nabestaanden is dit heel confronterend. Naar onze mening is het een zaak van algemeen belang dat begraafplaatsen er verzorgd uit zien.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Enkele jaren geleden is besloten het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen uit te besteden aan derden. In hoeverre biedt dit tot nu toe voordelen t.o.v. het in eigen beheer uitvoeren van deze taken?
  2. Bent u het met ons eens dat het uitbesteden in ieder geval niet geleid heeft tot verbetering van het onderhoud en serviceniveau?
  3. Zo ja,  welke actie gaat u ondernemen en zo niet, wat is daarvan de reden?
  4. Herkent u zich in de inhoud van de open brief van de begrafenisondernemers en welke concrete actie gaat u hierop ondernemen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens fractie ChristenUnie-SGP Westland
Arij de Bloeme, raadslid