ChristenUnie-SGP Westland

Vragen over toekomst Wateringen

De fractie ChristenUnie-SGP Westland heeft, samen met andere fracties , op 17 maart jl. aan het college vragen gesteld over de ontwikkelingen in de gemeente Wateringen. Wilt u weten welke vragen dit zijn, lees dan verder voor de volledige tekst.

Betreft:  Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde m.b.t. ontwikkelingen in Wateringen, gesteld op 17 maart 2017.

In de eerste jaren van het bestaan van de gemeente Westland leefde het beeld dat door de investeringen die de gemeente Wateringen voor de fusie had gedaan, er niet of nauwelijks knelpunten of ontwikkelingen aangepakt hoefden te worden in Wateringen.

Voor de nabije toekomst echter zit er nu wel een aantal ontwikkelingen aan te komen, waarvan het college ongetwijfeld per ontwikkeling op de hoogte is. In onderlinge contacten en ook sprekend over de eigen leefomgeving signaleren onderstaande (steun)raadsleden echter dat die nog niet officieel in een of ander samenhangend plan van aanpak naar voren worden gebracht. Dat laatste wordt door ons niet verstandig geacht.

Veel ontwikkelingen namelijk hebben gevolgen voor een andere ontwikkeling. Een integraal inventariseren en benaderen van de te verwachten ontwikkelingen staan wij dan ook voor, om uiteindelijk goed afgewogen en verstandige keuzes voor de toekomst van Wateringen, en daarmee mede ook voor Westland, te kunnen maken.

Wij denken aan de volgende ontwikkelingen en knelpunten in Wateringen (in willekeurige volgorde):

 • Herontwikkeling en/of functieaanpassing van het gemeentekantoor met raadszaal en bibliotheek.
 • Toekomst van de Hofboerderij.
 • Toekomst van De Ark.
 • Uitbreiden en/of verplaatsen van supermarkt(en).
 • Renovatie/Vernieuwen van De Waterman.
 • Al dan niet verplaatsen van bedrijven aan de Dorpskade naar een bedrijventerrein om van de Dorpskade een mooie entree van Wateringen met bijvoorbeeld woningen te kunnen maken.
 • De toekomst van de Rabobank en bijbehorend gebouw in combinatie met (bijvoorbeeld) herinrichting van de rotonde.
 • Noodzakelijke ontwikkelingen om het winkelcentrum up-to-date en toekomstbestendig te houden.
 • Het parkeren in het (winkel)centrum in het algemeen.
 • Betere doorstroming van verkeer door de Herenstraat als onderdeel van een al dan niet nieuw verkeerscirculatieplan.
 • Inrichten van de gehele Erasmuszone waarin nu al een woonwijk met sociale woningen wordt uitgewerkt.
 • De toekomst van de locatie van De Eendenburcht.
 • Zijn er ook in de nabije toekomst voldoende klaslokalen beschikbaar op basisscholen gezien de laatste en toekomstige uitbreidingen van Wateringen?
 • Ontsluitingswegen vanuit en tussen wijken in Vliethof.

Het bovenstaande leidt tot de volgende, gezamenlijk door vier fracties opgestelde, vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de vele genoemde ontwikkelingen in Wateringen een integrale visie hierop noodzakelijk maken?
 1. Heeft het college nog aanvullingen op de bovengenoemde ontwikkelingen?
 1. Is het college het met ons eens dat deze Wateringen-visie integraal en breed wordt geïnventariseerd en daarna wordt opgesteld met burgers en stakeholders, zoals BIZ en Ondernemersvereniging, uit Wateringen? Zo ja, kan het college hier een plan van aanpak voor opstellen? Zo nee, waarom niet?
 1. Is het college het met ons eens dat deze ontwikkelingen andere verkeersstromen en parkeerproblemen in Wateringen tot gevolg kunnen hebben en dat een nieuw verkeersplan dan ook noodzakelijk wordt? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Jan van Rossum, CDA Westland

Maxim van Ooijen, D66 Westland

Dick de Heer, ChristenUnie-SGP

Dennis Chafiâ, CDA Westland

Eric Borggreve, PvdA Westland

John de Vries, D66 Westland