ChristenUnie-SGP Westland

Wensen – geen bedenkingen – fractie ChristenUnie-SGP bij het Uitwerkingsakkoord VNG- Rijk m.b.t. verhoogde asielinstroom

Snijders lijsttrekker

De fractie ChristenUnie-SGP is content met dit Uitwerkingsakkoord, te sluiten in vervolg op het Bestuursakkoord van eind november vorig jaar. Met deze nadere afspraken over onderwijs, zorg, werk en integratie worden inderdaad de “gaten” van het bestuursakkoord gedicht en de keten van noodopvang tot burgerschap gesloten.

Inhoudelijk heeft de fractie geen bedenkingen bij het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom Rijk en VNG d.d. 28-04-2016. De fractie herkent zich ook in de toelichtende Memo van wethouder El Mokaddem mbt Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom d.d. 25 mei 2016. We maken er wel de volgende opmerkingen bij:

 1. Het verbaast de fractie dat de preambule van het Uitwerkingsakkoord afsluit met de afspraak:
  Rijk en gemeenten spreken af om, als de verhoogde asielinstroom 2017 daartoe aanleiding geeft, in bestuurlijk overleg te treden.
  Mijn fractie had het niet vreemd gevonden – met de grillige ontwikkelingen in Europa, het Midden-Oosten en rond de Middellandse Zee – als aan deze afspraak toegevoegd was: “En indien nodig eerder.”
 2. De fractie is zich ervan bewust dat het een landelijk akkoord is, waarin niet specifiek op lokale issues ingegaan kan worden. Daarom ziet de fractie graag in het Uitwerkingsakkoord genoteerd – bijvoorbeeld in de preambule – dat bij de daadwerkelijke realisatie van het akkoord specifieke lokale issues aan de orde kunnen komen c.q. zijn.
 3. De fractie vindt het belangrijk dat geborgd moet zijn dat de gemeentelijke overheid voldoende betrokken is bij het aspect “Veiligheid”. Het akkoord zegt hierover:
  Het vraagstuk rondom de politie-inzet zal primair op de tafel van LOVP worden uitgewerkt en geborgd.
  Het LOVP is echter het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie.  Veiligheid hangt mede samen met het draagvlak in de lokale samenleving, dat juist van plaats tot plaats sterk verschilt.
  => Hoe adequaat kan het LOVP dan de lokale politie-inzet uitwerken?

Tenslotte leeft bij de fractie ChristenUnie-SGP de vraag of de gemeente Westland deelneemt aan een Regionale Regietafel Verhoogde Asielinstroom.
Zo ja, dan wordt zij (en de raad) graag geïnformeerd over de resultaten ervan.