ChristenUnie-SGP Westland

Centrumontwikkeling Poeldijk: onze visie

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 oktober jl. stond opnieuw het onderwerp De Leuningjes en de daarbijbehorende  centrumontwikkeling Poeldijk op de agenda. De wensen en bedenkingen, namens de fractie ChristenUnie-SGP verwoord door onze fractievoorzitter, Leen Snijders, kunt u lezen in onderstaande tekst.

 Voorzitter, gisteren ontvingen wij een verzoek van wethouder Ouwendijk om vanavond, voorafgaande aan de behandeling van de door Westland Verstandig ingediende motie aangaande De Leuningjes en de plannen van het hart van Poeldijk, onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de raadsinformatiebrief d.d. 29 september jl  “Toekomst sociaal-maatschappelijke voorziening Poeldijk”.

Voorzitter, wij vinden het niet de juiste gang van zaken om één dag voor de raadsvergadering nog met zo’n verzoek te komen die richtinggevend is voor belangrijke ontwikkelingen in de kern Poeldijk. Een goede behandeling in de commissievergadering had volgens de fractie ChristenUnie-SGP gepast en wenselijk geweest.

Voorzitter, als de andere fracties het wenselijk vinden om vanavond wel over de raadsbrief en onderliggende stukken te spreken, zullen wij ons niet onthouden van wensen en bedenkingen, maar we vinden het niet de juiste gang van zaken.

Onze wensen en bedenkingen

De toekomst van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Poeldijk: een lastige discussie!

Gaan we voor tijdelijk of definitief behoud van De Leuningjes die door de asbestvervuiling vanaf 2015 gesloten is geweest of gaan we voor de plannen van Hart van Poeldijk? Laten we de Rooms-Katholieke kerk gedeeltelijk gebruiken als sociaal-cultureel centrum en gaan we de locatie De Witte Brug ontwikkelen en dat gedeelte van de Voorstraat herinrichten?

Kortom, lastige keuzen waar ettelijke miljoenen mee gemoeid zijn. Het is vooral lastig omdat de bewoners van de kern Poeldijk het onderling niet eens zijn welke kant het op moet.

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP is altijd voor open houden van De Leuningjes geweest, maar niet tegen elke prijs. Wij zijn van mening dat het tijdelijk open houden – we denken aan een periode van 5 jaar – van De Leuningjes niet meer mag gaan kosten dan € 500.000,-. De ramingen die we hebben ontvangen van € 2,5 miljoen voor tijdelijk gebruik van De Leuningjes gedurende 10 jaar zijn wat ons betreft te hoog.

De variant met decorbouw ziet er prachtig uit, maar de totaalsom van € 600.000,- voor decorbouw en € 1,2 miljoen (volgens de raming) voor voorbereidende werkzaamheden in de Leuningjes om decorbouw te faciliteren – totaal € 1,8 miljoen – vindt mijn fractie een te grote investering van gemeentegeld in deze voorziening. Verder geeft het college in de raadsinformatiebrief aan dat het tijdelijk doorgaan van de bibliotheek en het kinderdagverblijf nog steeds gefaciliteerd kan worden en dat de andere verenigingen elders onderdak hebben gevonden.

De plannen Hart van Poeldijk in combinatie met het parochiebestuur van de Rooms Katholieke kerk zien er goed uit. Wij vinden het een prima ontwikkeling dat het parochiebestuur hun gebouw op eigen kosten wenst te verbouwen om deze zo geschikt te maken als sociaal-maatschappelijke voorziening. Ook kunnen de kerk en de pastorie – beeldbepalende gebouwen – voor jaren voor de bevolking van Poeldijk behouden blijven. Onze indruk is dat dit initiatief onder de bevolking van Poeldijk veel draagvlak heeft. En het gaat ons om het belang van de bevolking!

Aankoop, sloop en herontwikkeling van de locatie De Witte Brug kan op onze steun rekenen, mits er een goede financiële business case onder wordt gelegd. We vragen de wethouder dit op korte termijn verder uit te werken. Locatie De Leuningjes – op korte termijn omvormen voor woningbouw en groen – onze fractie ziet ook dat als een goede ontwikkeling, maar de komende jaren hebben we De Leuningjes nog nodig voor de bibliotheek en het kinderdagverblijf.

Voorzitter, de fractie ChristenUnie-SGP zou aan het college willen meegeven om de komende jaren de Leuningjes nog in stand te houden en daartoe maximaal nog een bedrag van € 500,000,-  te investeren. Verder in te zetten op de uitwerking van de stedenbouwkundige visie van Hart van Poeldijk in combinatie met het initiatief van het parochiebestuur van de Rooms Katholieke kerk. Locatie Witte Brug herontwikkelen, maar daar snel een goede business case voor opstellen.

Dank u.